Nadpłata

Nadpłata

 

W dzisiejszym tekście o najprzyjemniejszym zwrocie w języku polskim; czyli o zwrocie nadpłaty. Nadpłatą jest podatek, który zapłaciliśmy w wysokości wyższej niż należna, bądź zapłaciliśmy gdy w ogóle nie mieliśmy takiego obowiązku.

Zazwyczaj otrzymanie nadpłaty nie wymaga specjalnych wysiłków – wynika ona po prostu z zeznania rocznego. Ale w wielu przypadkach odzyskanie nadpłaty związane jest z batalią z fiskusem. Batalia ta rozpoczyna się wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Dzisiejszy artykuł jest krótkim poradnikiem pisania poprawnych wniosków o nadpłatę.

 

Za nadpłatę uważa się kwotę:

  • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
  • podatku, pobraną przez płatnika niezależnie lub w wysokości większej od należnej,
  • zobowiązania, zapłaconą przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono ją nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
  • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono ją nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Prawo do złożenia wniosku przysługuje również podatnikom, którzy w zeznaniach lub deklaracjach wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej (oraz w sytuacji gdy nie będąc obowiązanymi do składania zeznań, dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej).

Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty może się również zwrócić płatnik lub inkasent, jeżeli w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej lub większej od wysokości pobranego podatku.

Podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać te dane, które muszą zawierać wszystkie podania składane do organów podatkowych, tj:

  • treść żądania – wskazanie, że domagamy się zwrotu nadpłaty. Przepisy nie wymagają określenia wysokości nadpłaty, jeżeli wskazanie przyczyn powstania nadpłaty nie budzi wątpliwości, organ podatkowy nie będzie miał problemów z ustaleniem jej wysokości. We wniosku należy wskazać w jaki sposób organ ma dokonać zwrotu (pocztą, zwrot na rachunek bankowy).  Należy jednak pamiętać, że nadpłaty podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań podatkowych – w takim przypadku organ podatkowy wyda stosowne postanowienie.
  • wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, numeru NIP).

 

 

 

WZÓR: Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

                                                                                                              Kraków, 07.07.2014 r.

Rafał Adamczyk

ul. Pachońskiego 14/32

31-223 Kraków

PESEL: 85072209395

 

                                                                                                              Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                                              Kraków – Prądnik

                                                                                                              ul. Krowoderskich Zuchów 2

                                                                                                              31-272 Kraków

 

WYJAŚNIENIE W SPRAWIE KOREKTY ORAZ WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY

Na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2012 w wysokości 1802 zł.

Nadpłata spowodowana jest korektą informacji PIT-11 otrzymaną od pracodawcy Luigi Spółka Akcyjna.

Korekta informacji PIT-11 związana jest uzyskiwaniem dochodów w Niemczech, które zgodnie z art. 15 Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), podlegają opodatkowaniu w Niemczech, tym samym, zgodnie z obowiązującą w umowie metodą wyłącznie z progresją, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W pierwotnej informacji PIT-11 błędnie wykazano cały przychód pracownika jako podlegający opodatkowaniu w Polsce – w związku z tym niniejszym dokonuję korekty. 

Z poważaniem  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 12 lok. 421

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl