Własne cele mieszkaniowe

Własne cele mieszkaniowe

 

Często otrzymuję pytania dotyczące podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości, a konkretnie możliwości uniknięcia tego podatku poprzez skorzystanie z ulgi polegającej na przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

W dzisiejszym artykule o tym w jaki sposób przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem odrębnym na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez małżonka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak sprawić by spłata kredytu męża mogła zostać uznana za „własny” cel mieszkaniowy żony.

 

Pytanie:

Jestem właścicielką działki budowlanej, którą otrzymałam w darowiźnie od swoich rodziców – działka ta stanowi mój majątek odrębny. Od darowizny nie upłynęło jeszcze 5 lat (licząc od końca roku, w którym dokonano darowizny).

Mój mąż jest właścicielem mieszkania, które nabył przed zawarciem związku małżeńskiego – jest to jego majątek odrębny. Na zakup mieszkania mąż zaciągnął kredyt.

Nie zawierałam z mężem umowy o rozdzielności małżeńskiej.

Planujemy sprzedaż mojej działki by z uzyskanych pieniędzy spłacić kredyt mieszkaniowy męża.

Czy przeznaczając pieniądze ze sprzedaży mojej działki na spłatę kredytu mieszkaniowego męża będę mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

 

Odpowiedź

Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej przed upływem 5 lat od jej nabycia) wynosi 19%. Podstawą podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodem a kosztami oraz odpisami amortyzacyjnymi. Kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o nakłady  (oczywiście udokumentowane) które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Od dnia 1.1.2009 r. podatek ten wykazuje się w nowym zeznaniu rocznym – PIT-39, które składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

W przypadku sprzedaży Pani działki w praktyce nie wystąpią żadne koszty – w efekcie przychód będzie równy dochodowi.

ZWOLNIENIE W PODATKU

Ulga zwalnia z podatku dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W efekcie, jeżeli podatnik na własne cele mieszkaniowe wykorzysta cały uzyskany ze sprzedaży przychód, wówczas uzyskany dochód w całości  będzie podlegał zwolnieniu. Jeżeli podatnik przeznaczy na własne cele jedynie część przychodu, wówczas wysokość dochodu, która podlega zwolnieniu należy wyliczyć z proporcji:

dochód ze sprzedaży x poniesione wydatki / przychód ze sprzedaży

Tak więc by nie zapłacić podatku w ciągu 2 lat (licząc od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż działki) powinna Pani przeznaczyć cały uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe.

Własnymi celami mieszkaniowymi, których poniesienie w okresie dwóch lat uprawnia do skorzystania z ulgi są wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

Wymienione wyżej nieruchomości mogą być położone w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Wydatkami uprawniającymi do ulgi są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki)zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele wymienione powyżej. Zwolnienie dotyczy również wydatków na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

 

Teoretycznie więc przeznaczenie pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego pozwala na skorzystanie z ulgi ale zwolnieniu podlega spłata kredytu zaciągniętego przez podatnika. Podatnikiem w tym przypadku jest Pani (bo to Pani ma do zapłaty podatek z tytułu sprzedaży działki). Kredyt został zaciągnięty przez Pani męża – tak więc spłata kredytu mieszkaniowego męża nie pozwala na skorzystanie z ulgi przez żonę.

W tej sytuacji można doradzić dwa rozwiązania:

Rozwiązanie 1

Kupno połowy mieszkania od męża.

W tym rozwiązaniu z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży działki kupuje Pani od męża połowę mieszkania i w ten sposób przeznacza pieniądze na „własny cel mieszkaniowy”. Następnie mąż przychód uzyskany ze sprzedaży połowy mieszkania przeznacza na własny cel mieszkaniowy – czyli spłatę swojego kredytu i w ten sposób również korzysta z ulgi mieszkaniowej.

Przy tym rozwiązaniu trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 1. Transakcje między małżonkami. Dla dokonywania takich transakcji zasadnym byłoby zawarcie między małżonkami rozdzielności małżeńskiej (przy wspólności małżeńskiej zachodzi większe ryzyko, że organ podatkowy potraktuje transakcję jako próbę obejścia przepisów podatkowych).
 2. Aby nie wystąpił podatek dochodowy należy cały uzyskany przychód ze sprzedaży działki przeznaczyć na kupno połowy mieszkania
 3. W tym rozwiązaniu wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych – kupując połowę mieszkania będzie Pani zobowiązana zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (od wartości tej połowy mieszkania). Podatek ten pobiera notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego.
 4. W rozwiązaniu tym może być potrzebna zgoda banku na dokonanie transakcji. Mieszkanie, na zakup którego został zaciągnięty kredyt obciążone jest hipoteką bankową – stąd dokonanie jego częściowej sprzedaży wymaga od banku uzyskania zgody (często banki pobierają opłatę za taką zgodę).

Przykład

Małżonkowie zawierają umowę o rozdzielności majątkowej. Następnie żona sprzedaje np. za kwotę 200 000 zł działkę. Za taką też kwotę nabywa od męża ½ mieszkania. W efekcie żona przeznacza cały uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe i nie wystąpi podatek dochodowy. Przy kupnie mieszkania zapłaci 4 000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponieważ mąż uzyskuje w ten sposób dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat więc aby uniknąć podatku musi przeznaczyć w ciągu 2 lat pieniądze uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. W jego przypadku własnym celem mieszkaniowym będzie spłata kredytu mieszkaniowego – przeznaczając więc 200 000 zł na spłatę kredytu nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

 

Rozwiązanie 2

Darowizna działki na rzecz męża.

W tym rozwiązaniu dokonuje Pani darowizny działki na rzecz męża. Nie wystąpi tutaj podatek dochodowy – bo opodatkowaniu podlega „odpłatne zbycie” czyli sprzedaż. Darowizna jest „nieodpłatnym zbyciem” – nie podlegającym podatkowi dochodowemu. Nie wystąpi też podatek od spadków i darowizn – bo darowizny między małżonkami są wolne od podatku.

Następnie mąż dokonuje sprzedaży już swojej działki – wówczas przychód ze sprzedaży uzyskuje on a nie Pani i on będzie podatnikiem, który przeznacza uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe – spłatę kredytu mieszkaniowego.

 

Podsumowanie

Oba rozwiązania pozwalają na uniknięcie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki. W jednym i drugim rozwiązaniu trzeba wziąć pod uwagę opłaty notarialne.

W rozwiązaniu 1 wystąpi dodatkowo podatek od czynności cywilnoprawnych (2%).

Tak więc tańszym i chyba prostszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie 2. 

30 Comments

 • by Ania Posted Lipiec 14, 2017 6:25 am

  witam serdecznie, a co w sytuacji gdy ze sprzedaży domu chcę kupić dwa mieszkania, w jednym będę mieszkać ja, a w drugim moja mama? Czy to wchodzi w zakres pojęcia ‚własne cele mieszkaniowe’?

  • by Mariusz Makowski Posted Lipiec 14, 2017 12:35 pm

   Różnie na tę kwestię patrzą organy podatkowe i często twierdzą, że w mieszkaniu, w którym zamieszka mama nie będzie Pani realizowała „własnego celu mieszkaniowego”. Natomiast z przepisu wynika jedynie, że powinna Pani w ciągu 2 lat przeznaczyć środki na zakup m.in. nieruchomości. Można więc nabyć więcej niż jedną nieruchomość a jedynym warunkiem powinno być to, że obie nieruchomości będą Pani własnością.
   Czyli może Pani kupić dwa mieszkania (i jedno przeznaczyć na potrzeby mamy), ale organ podatkowy może chcieć to zakwestionować. Nawet jeśli doszłoby do takiego sporu to w mojej ocenie są duże szanse na wygranie tego sporu.

 • by Katarzyna Posted Listopad 19, 2017 7:07 pm

  Witam, mam pytanie czy zwolnieniu podlega także spalata podatku od spadku z tytułu dziedziczenia innej nieruchomości? Chciałbym sprzedać mieszkanie odziedziczone po jednym z rodziców przed upływem 5 lat i uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na remont odziedziczonego po dalszym krewnym domu oraz spłatę podateku od spadku z tytułu tego dziedziczenia (z racji pokrewieństwa znajduje w II grupie podatkowej).

  • by Mariusz Makowski Posted Listopad 20, 2017 8:49 pm

   Sprzedaż przed upływem 5 lat odziedziczonej nieruchomości również podlega opodatkowaniu. Można skorzystać z ulgi mieszkaniowej czyli przeznaczenia środków m. in. na remont posiadanej nieruchomości. Z ulgi nie skorzystają wydatki na zapłatę podatku od darowizny.

 • by Bartek Posted Listopad 24, 2017 1:25 pm

  Witam. Mam małe pytanko sprzedaje mieszkanie odziedziczone po dziadkach nie minęło jeszcze 5 lat, jestem już po ślubie a majątek jest mój i chciałbym wydać te pieniądze na budowę wspólnego domu z żoną na wspólnej działce czy będę zwolniony z podatku?to byłby mój udział w budowie wspólnego domu.

  • by Mariusz Makowski Posted Grudzień 7, 2017 10:42 pm

   Tak, prawo do ulgi daje kupno na własność lub współwłasność innego lokalu czy budynku.

   • by Asia Posted Styczeń 11, 2018 1:08 pm

    Witam, chciałabym odnieść się do pytania Pana Bartka. Mam podobną sytuację (dom odziedziczony przed ślubem, sprzedany przed upływem 5 lat, po zawarciu małżeństwa), kwota ze sprzedaży została całkowicie wykorzystana na budowę wspólnego domu. Czy przy rozliczeniu z US respektowane są tylko faktury wystawione na moją osobę (ze względu na majątek osobisty – odziedziczona nieruchomość), czy również te wystawione tylko na męża.

    • by Mariusz Makowski Posted Styczeń 16, 2018 11:40 pm

     W sytuacji gdy ma Pani wspólność majątkową z mężem nie powinno mieć znaczenia na kogo są wystawione faktury (choć dla organów podatkowych niestety czasami to ma znaczenie). Problemem może też być sytuacja gdy przychód ze sprzedaży domu stanowił ponad 50% nakładów na budowę domu, który jest wspólnym majątkiem małżonków – dla fiskusa to czasem może oznaczać darowiznę dla męża (bo jest właścicielem 50% wybudowanego domu a żona sfinansowała go w większej części swoim majątkiem odrębnym). Tutaj obroną jest to, że wspólność małżeńska to nie jest 50% udziałów bo wspólność ta jest niepodzielna w okresie trwania tej wspólnoty.
     Podsumowując – może się zdarzyć, że organ podatkowy badając kwestię przeznaczenia przychodu na własne cele mieszkaniowe znajdzie tutaj kilka problemów (faktury i nierównomierność nakładów) ale w mojej ocenie jeżeli wydatki na nowy dom były ponoszone po sprzedaży odziedziczonego domu i jeśli te wydatki odpowiadały kwocie przychodu ze sprzedaży (lub były wyższe) to prawidłowo skorzystała Pani z ulgi.

 • by Justyna Posted Styczeń 10, 2018 1:11 pm

  A czy własnym celem mieszkaniowym może być spłata kredytu zaciągniętego na budowę domu, który sprzedaliśmy i z tego tytułu powstał obowiązek podatkowy.

  • by Mariusz Makowski Posted Styczeń 11, 2018 8:26 am

   Nie. Można odliczać tylko spłatę kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość. Wynika to z faktu, że koszt zakupu sprzedanej nieruchomości został uwzględniony w koszcie, dodatkowe odliczenie kredytu powodowałoby, że ten wydatek dwukrotnie pomniejszałby podstawę opodatkowania.

 • by Hania Posted Styczeń 18, 2018 8:07 pm

  Witam. Czy własnym celem mieszkaniowym jest również spłata comiesięcznych rat zaciągniętego kredytu na budowę własnego domu czy tylko jakaś jednorazowa kwota spłacająca część tego kredytu?
  Kupiłam działkę w 2013 r którą sprzedałam w 2017 r. Jednocześnie w 2015 r. zaciągnęłam kredyt na budowę domu, w którym obecnie mieszkamy. Kwotę ze sprzedaży działki chcę przeznaczyć na spłatę częściowa tego kredytu. Tylko nie wiem czy comiesięczne raty które płacę od czasu sprzedaży działki już się wliczają na poczet wykorzystania tego przychodu na cele mieszkaniowe czy dopiero jak zapłacę jednorazowo jakąś większa kwotę (np. równa przychodowi ze sprzedaży działki) w ciągu dwóch lat? Dodam jeszcze że działka była moim majątkiem osobistym, natomiast kredyt na dom jest na mnie i męża. Kwota ze sprzedaży działki nie stanowi połowy kredytu.

  • by Mariusz Makowski Posted Styczeń 18, 2018 8:14 pm

   Celem mieszkaniowy jest również spłata kredytu (również częściowa). Warunkiem jest by kredyt ten był zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości (a tak jest w tym przypadku). Oczywiście na przeznaczenie środków z przychodu na własne cele mieszkaniowe ma Pani 2 lata, czyli do końca 2019 r. – tak więc z ulgi mieszkaniowej skorzystają raty kredytu, które zostaną zapłacone w tym czasie.

   • by Beata Posted Luty 15, 2018 11:23 am

    Witam, jak wygląda sytuacja, gdy maż dostał w darowiźnie działkę od rodziców przed ślubem. Wartość około 100 000 zł. Chcemy ją sprzedać i uniknąć podatku. Jednocześnie chcemy kupić mieszkanie na kredyt ok 230 000 zł. Czy jeżeli sprzedamy działkę przed kredytem, to czy wkład własny 100 000 zł na poczet mieszknia do kredytu jest celem mieszkaniowym i unikniemy podatku ?

    • by Mariusz Makowski Posted Luty 18, 2018 11:49 am

     Tak, wkład własny będzie stanowił własny cel mieszkaniowy.

     • by Beata Posted Luty 21, 2018 7:21 am

      Dziękuje za odpowiedź . Mam jeszcze jedno pytanie. Okazało się ze bank już nie pozwoli nam zmieniac kwoty kredytu , musimy skorzystać z ulgi w inny sposób, jako nadpłatę zaciągniętego kredytu.
      Musimy więc najpierw podpisac umowę kredytową i dopiero sprzedać dziąłkę.
      MAM pytanie , jaką datę Urzędy S. uważają za datę zaciągnięcia kredytu: Datę podpisania umowy kredytowej, datę wypłatę ostatniej transzy, datę aktu notarialnego zakupu mieszkania?
      Bardzo proszę o odpowiedź , ponieważ nie chcę popełnić błędu . A kupującym też zależy na czasie.
      Czy będzie w porządku jeśli podpiszemy umowę kredytową, a po kilku dniach sprzedam działkę, nawet jeśli nie wypłaci bank jeszcze pieniędzy?

 • by Kinga Paciej Posted Styczeń 30, 2018 11:49 pm

  Witam
  Ja mam inny problem. Dostałam od mamy dom ktory chce sprzedać. Narzeczony kupuje domu w surowym stanie na kredyt i za te pieniądze chcemy to wyremontować. Jak uniknąć podatku? Ja nie mogę uczestniczyć w kredycie ponieważ nie mam zdolności kredytowej

  • by Mariusz Makowski Posted Styczeń 31, 2018 11:38 pm

   Własnym celem mieszkaniowy, o którym mowa w przepisie nie będzie inwestycja w domu, którego właścicielem jest narzeczony. Muszą to być wydatki związane z nieruchomością, której Pani jest właścicielką bądź współwłaścicielką. Takim wydatkiem mogło by więc być np. kupno od narzeczonego udziału (np. 50%) w tej nieruchomości.

   • by Kinga Paciej Posted Luty 1, 2018 7:57 am

    Rozumiem ale czy wtedy na niego nie przejdzie podatek o którym mowa jeśli sprzeda mi 50% udziału przed upływem 5 lat? I gdzie należy to załatwić w banku czy u notariusza? Bardzo dziękuję za odpowiedz

 • by Kinga Paciej Posted Luty 1, 2018 7:57 am

  Rozumiem ale czy wtedy na niego nie przejdzie podatek o którym mowa jeśli sprzeda mi 50% udziału przed upływem 5 lat? I gdzie należy to załatwić w banku czy u notariusza? Bardzo dziękuję za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted Luty 6, 2018 10:43 pm

   Owszem, narzeczony uzyska przychód z tytułu sprzedaży części nieruchomości przed upływem 5 lat. Ale jeśli przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe to podatek nie wystąpi. Takim celem mogą być np. wydatki na wykończenie tego domu.

 • by Kasia Posted Luty 11, 2018 3:35 pm

  Witam. Mąż sprzedaje działkę przed upływem 5lat. Dochod chcemy przeznaczyć na dokończenie budowy domu (jest w stanie surowym) z tymże zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego czyli mieszkaniowo – usługowym projekt domu brzmi budowa budynku mieszkalno-magazynowego. Firma nigdy nie powstanie. Proszę o pomoc czy Urząd Skarbowy będzie to interesowało ze nasz dom to budynek mieszkalno magazynowy i zarzuci mam ze dochód ze sprzedaży działki nie będzie na cele mieszkaniowe?W gminie budynek będzie zgłoszony jako mieszkalny ponieważ tak jak wspomniałam firma nigdy nie powstanie. Budynek nie jest jeszcze oddany do użytku czy w związku z tym nie będzie problemów? Jakie dokumenty oprócz PIT 39 i faktur będzie potrzebował US?

  • by Mariusz Makowski Posted Luty 18, 2018 12:00 pm

   O tym czy wybudowany budynek służy celom mieszkaniowym czy celom usługowo-mieszkalnym decydować będzie faktyczne przeznaczenie tego budynku a nie zapis w planie zagospodarowania. Tak więc nie powinno być problemu z uznaniem, że wydatki na dokończenie budowy są wydatkami na własne cele mieszkaniowe.

 • by tomek Posted Luty 12, 2018 7:59 pm

  Witam. Czy po sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat mogę pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkania w którym obecnie mieszkam i cześciowej zapłaty za dom, który zamierzam kupić.

  • by Mariusz Makowski Posted Luty 18, 2018 11:51 am

   Tak, pieniądze mogą zostać przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe i kredyt został zaciągnięty przez sprzedażą nieruchomości.

 • by Marysia Posted Luty 18, 2018 6:20 am

  Witam
  Mam pytanie:moja rodzina zmarła kolejno w 2012r,2014r,2015r. Zostałam sama i odzidziedziczyłam mieszkanie warte jakies 75.000zł.Mąż tez odziedziczył udział w nieruchomości (6,750 zł) i sprzedał go przed upływem 5 lat od nabycia spadku, ale przeznaczył pieniądze na remont mieszkania odziedziczonego przeze mnie.Remont wyniósł nas ponad 30,000zł. Wszystkie faktury są na męża,ale mamy ustawową wspólnotę majątkową.Chce to mieszkanie sprzedac przed upływem tych 5 lat.Czy te faktury chociaż są na męża są podstawą do zwolnienia z podatku przy sprzedaży u US?
  Bardzo proszę o odpowiedz????

  • by Mariusz Makowski Posted Luty 18, 2018 11:48 am

   Po pierwsze – mąż nie spełnił warunków do skorzystania z ulgi. Rozumiem bowiem, że wydatki zostały poniesione na remont mieszkania, którego właścicielką jest tylko Pani (majątek nabyty w spadku jest Pani majątkiem odrębnym, chyba że umową małżeńską wnieśli Państwo tę nieruchomość do majątku wspólnego).
   Po drugie aby Pani mogła skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe to musi Pani dokonać wydatków po dokonaniu sprzedaży (ulga polega na przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe), czyli najpierw musi wystąpić przychód (sprzedaż) a dopiero potem wydatek na własny cel.

   • by Marysia Posted Luty 18, 2018 2:41 pm

    Witam
    Mąż jest współwłaścicelem mieszkania w którym mieszkamy,tez było remontowane-te 6.750zł więc warunek spełnił..A jesli chodzi o wydatki poniesione na remont, budowę,rozbudowę itp?Mieszkanie rodziców to była ruina zrobiliśmy generalny remont od podstaw, za około 23.000zł,tyle ze odruchowo faktury z powodu jego ulgi były wystawiane na niego.Nie możemy tego odliczyc przy sprzedazy mieszkania, zeby podatek był mniejszy?

 • by Karolina Posted Luty 20, 2018 8:13 am

  Witam,
  po śmierci ojca sprzedałyśmy z mamą dom, moja mama pieniądze, które otrzymała za sprzedaż domu chce przeznaczyć na zakup mieszkania. Ja część swoich pieniędzy przeznaczyłam na spłatę kredytu hipotetycznego na swoje własne mieszkanie (kredyt dostałam wcześniej niż sprzedałyśmy dom) a pozostałą część chcę przeznaczyć na zakup razem z mamą mieszkania (udział). Czy mogę tak postąpić? Nie kupuję sama nowego mieszkania tylko udział w takim mieszkaniu.

  • by Mariusz Makowski Posted Luty 20, 2018 8:48 am

   Moim zdaniem mogą Panie tak postąpić. Istnieje pewne ryzyko, że organ podatkowy próbowałby ustalać czy kupione przez Panie mieszkanie (w udziałach) rzeczywiście służ „własnym celom mieszkaniowym” – ale nie powinno być problemu z potwierdzeniem, że tak jest.

   • by Karolina Posted Luty 20, 2018 9:00 am

    Dziękuję bardzo.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 12 lok. 421

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl