Dywidendy z Wielkiej Brytanii

Jestem współwłaścicielem limited company w Wielkiej Brytanii, mieszkam natomiast w Polsce. W którym kraju powinienem opodatkować dywidendę otrzymaną od firmy?

Cz jeżeli jestem również pracownikiem tej spółki pracującym w Polsce to czy jestem jej „zakładem”?

To w którym kraju będą podlegały opodatkowaniu zyski z tytułu dywidend z udziału w brytyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company) zależy od miejsca zamieszkania odbiorcy tych dywidend. Zgodnie z art. 10 polsko – brytyjskiej konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Dywidendy takie mogą zostać opodatkowane również w Wielkiej Brytanii, jednakże podatek ten nie może przekroczyć 10 % kwoty dywidend brutto. W tym przypadku, zgodnie z konwencją, od podatku należnego w Polsce odejmuje się podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przychodów z tytułu dywidend nie łączy się z innymi dochodami, opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 30a ust. 9 od zryczałtowanego 19% podatku odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %. Wysokość zryczałtowanego podatku oraz podatku zapłaconego za granicą wykazuje się w zeznaniu PIT-36 w pozycjach:189 – 192. Należny zryczałtowany podatek podlega doliczeniu do podatku od pozostałych dochodów.

 

Zależny przedstawiciel jako zakład

Wykonywanie pracy w Polsce dla brytyjskiej spółki z o.o., której jest Pan współwłaścicielem nie będzie uważane za posiadanie zakładu w Polsce, chyba że działalność ta będzie wykonywana poprzez fizycznie istniejącą w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 5 ust. 5 konwencji jeżeli osoba – z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, która działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa w Umawiającym się Państwie, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada w tym Państwie zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się wyłacznie do działalności pomocniczej i przygotowawczej.

 

Jeżeli więc jako wspólnik i pracownik spółki limited company wykonuje Pan zwyczajowo pełnomocnictwo do zawierania umów w Polsce (i nie wykonuje Pan takiej działalności na rzecz innych podmiotów) to Pana działalność może zostać uznana za istnienie zakładu w Polsce i zyski z tej działalności podlegałyby opodatkowaniu w Polsce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl