Zwrot VAT na czas nieokreślony

Zwrot VAT na czas nieokreślony

 

Nie musimy się spieszyć z wnioskiem o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ustawa z 19 września 2007 r. zmieniająca przepisy o zwrocie VAT zniosła ostateczny termin poniesienia wydatków podlegający odliczeniu, który przypadał na 31 grudnia 2007 r. Nowe brzmienie ustawy nie zawiera końcowego terminu jej obowiązywania, określone zostały jedynie pięcioletnie limity zwrotu. Tak więc rosnące ceny materiałów budowlanych częściowo będzie można zrównoważyć zwrotem części VAT.

Przypomnijmy kto i od jakich wydatków ma prawo odliczyć część wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

KTO MA PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT?

Zwrot VAT przysługuje osobom fizycznym, które:

1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

  • budowie budynku mieszkalnego;

  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2) poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,

4) nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego,

6) posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

WYSOKOŚĆ LIMITU ORAZ ZWROTU VAT


Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą ponosiłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę oraz czy wcześniej – z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych – korzystałeś w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych

Kwota zwrotu wynosi: 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych nie więcej niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:

1) 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;

2) 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobę fizyczną, która korzystała z ulg mieszkaniowych

Kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 % kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w poprzednim punkcie.

WAŻNE


Zwrot jest limitowany w okresach pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Dlatego pamiętaj, aby składając kolejny wniosek, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu uwzględnić zwrot VAT uprzednio otrzymany. Kwota przysługującego limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi bowiem różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w okresie obowiązywania ustawy, a kwotą limitu wcześniej wykorzystanego.


Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.


PRZYKŁADY:


Przykład 1 – dotyczy osoby fizycznej, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych


Osoba fizyczna w latach 2005-2007 na zakup materiałów budowlanych wydała 122 000 zł. Materiały te wykorzystała na rozbudowę domu wymagającą pozwolenia na budowę. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż nie wszystkie zakupione materiały objęte były stawką podatku VAT – która po 1 maja 2004 r. wzrosła z 7% na 22% – kwota podatku VAT uprawniającego do ubiegania się o zwrot (zawarta w kwocie 122 000 zł) wynosi „jedynie” 17 000 zł.


Mechanizm wyliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Wyliczenie kwoty zwrotu:

68,18% z kwoty 17 000 zł, co daje 11 590,60 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 11 591 zł). Ponieważ wyliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu, podlega w całości zwrotowi.


Przykład 2 – dotyczy osoby fizycznej, która korzystała z ulg mieszkaniowych

W latach 2005-2007 podatnik w związku z remontem swojego mieszkania zakupił materiały budowlane na kwotę 12 200 zł (w tym kwota podatku VAT wynosi 2 200 zł). Po sprawdzeniu okazało się, że wszystkie zakupione materiały były przed 1 maja 2004 r. opodatkowane 7% stawką podatku VAT, a obecnie stawką 22%. Co istotne remont nie wymagał pozwolenia na budowę, a kwotę 12 200 zł podatnik w całości uwzględnił w zeznaniu PIT-37 składanym za 2005 r.


Mechanizm wyliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Wyliczenie kwoty zwrotu:

55,23% z kwoty 2 200 zł, co daje 1 215,06 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 215 zł). Ponieważ wyliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu, podlega w całości zwrotowi.


WNIOSEK O ZWROT VAT


Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym. W przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację, wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków. Jednakże bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub odrębnie), wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani, o złożeniu przez siebie wniosku, zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.


KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Wniosek o zwrot VAT może być złożony raz w roku.


Wzory wniosku wraz z załącznikami znajdą Państwo tutaj.

VZM-1

VZM-1/A

VZM-1/B


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU


Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie:

  • pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,

  • faktur dokumentujących poniesione wydatki,

  • dokumentu potwierdzającego tytułu prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę;


Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.


WAŻNE


Zarówno wniosek o zwrot VAT, jak i załączniki do tego wniosku, nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635), a tym samym nie podlegają tej opłacie.


ZWROT VAT PRZEZ URZĄD SKARBOWY


Kwotę zwrotu VAT określa urząd skarbowy w drodze decyzji, którą wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu.
Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydawania decyzji. W tym przypadku, wypłata zwrotu VAT następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu VAT zostanie wypłacona, pod warunkiem że nie posiadasz zaległości podatkowych. W przeciwnym razie kwota zwrotu VAT podlegać będzie z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.


Za datę złożenia wniosku nadesłanego pocztą uważa się dzień otrzymania wniosku przez organ podatkowy.


Pamiętaj, że składając wniosek możesz dokonać wyboru sposobu dokonania wypłaty, tj.:


  • w kasie albo

  • za pośrednictwem banku (w tym przypadku należy podać nr rachunku bankowego) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej albo

  • za pośrednictwem poczty; z tym, że kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania.


Jeżeli decyzja nie zostanie wydana w terminie lub kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalonej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.


Oprocentowanie przysługuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin określony ustawą, włącznie do dnia wypłacenia kwoty zwrotu.


Oprocentowanie nie przysługuje jeżeli winę za niewypłacenie w terminie kwoty zwrotu ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.


Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego opłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).


PAMIĘTAJ!


Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy. Dlatego też, w przypadku remontu budynku (lokalu) mieszkalnego wykonane prace muszą mieścić się w tym wykazie. W przeciwnym wypadku, zwrot VAT nie będzie przysługiwał.


Wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. 22% stawką podatku VAT określa obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).


Wykaz ten znajdziecie Państwo tutaj


Tutaj znajdą Państwo tekst ustawy

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl