Ulgi dla dobroczynnych

Ulgi dla dobroczynnych

 

Okres świąteczno – noworoczny to czas kiedy jesteśmy lepsi dla innych, zblizający się kolejny finał Wielkiej Orkiestry ¦wiątecznej Pomocy zachęci nas zapewne do wspomożenia potrzebujących, wsparcia tych, którzy mają mniej od nas. 

Osoby wspierające innych w potrzebie poza poczuciem spełnienia dobrego uczynku mogą liczyć również na ulgi podatkowe przysługujące osobom dokonującym darowizn. W zeznaniu podatkowym możemy bowiem odliczyć od dochodu darowizny na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego, cele kultu religijnego oraz darowizny, których dokonują honorowi dawcy krwi przekazując swoją krew potrzebującym.

Jakie warunki trzeba spełnić oraz kto może skorzystać z tych ulg – o tym w dzisiejszym artykule.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że łączna kwota darowizn podlegających odliczeniu nie może przekroczyć 6 % dochodu podatnika.

Limitowi temu nie podlegają darowizny, których możliwość odliczenia wynika z tzw „ustaw kościelnych” na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła.

 

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Od dochodu można odliczyć darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, przeznaczone na cele m. in.: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, praw kobiet, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii

 

Darowizny na cele kultu religijnego.

Ponieważ w ustawie nie określono co jest „celem kultu religijnego” a co nie, przy dokonywaniu takiej darowizny należy mieć na uwadze potoczne i słownikowe znaczenie pojęcia „kult religijny”. Celem kultu religijnego będą środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.

 

Krew jako darowizna przekazywana przez honorowych dawców krwi.

W rozliczeniu za rok 2007 dawcy krwi będą mogli odliczyć wartość przekazanej krwi. Odliczeniu podlega krew oddana przez honorowych dawców krwi czyli osoby, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

 

Dawcom krwi przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:

  • za 1 litr pobranej krwi – 130 zł

  • za 1 litr pobranego osocza – 170 zł

  • za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł

 

Dawcom, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:

  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł

  • za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł

  • za zabieg uodpornienia dawców: pierwszy – 50 zł, każdy kolejny – 25 zł

  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł

  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

 

Takie kwoty można będzie odliczyć w zeznaniu rocznym.

 

Odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych a także na rzecz osób prawnych i organizacji prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu wyrobów podlegających akcyzie.

 

Wysokość darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny. W przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny. Dodatkowym warunkiem jest dysponowanie oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

Darowizny na działalność charytatywno opiekuńczą kościoła.

Zgodnie z ustawami o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Prawosławnego odliczyć od dochodu można darowizny dokonane na rzecz kościelnych osób prawnych przeznaczonych na działalność charytatywno opiekuńczą. W przypadku Kościoła Katolickiego kościelnymi osobami prawnymi są między innymi: metropolie, archidiecezje, diecezje, administratury apostolskie, parafie, kościoły rektoralne (rektoraty), Caritas Polska, Caritas diecezji, Papieskie Dzieła Misyjne, Ordynariat Polowy, kapituły, parafie personalne, prowincje zakonów, opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne, wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalne. Osobami prawnymi kościoła są również uczelnie lub wydziały teologiczne. Osoby te mogą prowadzić właściwą dla nich działalność charytatywno-opiekuńczą.

Działalność taka obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,

2) prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,

3) organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,

4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,

5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,

6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,

7) krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

8) przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

 

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła podlegają odliczeniu od dochodu w całości, nie stosuje się do nich limitu 6 %.

Warunkiem skorzystania z tego odliczenia jest posiadanie przez darczyńcę pokwitowania odbioru darowizny przez obdarowanego. Dodatkowo w okresie dwóch lat od dokonania darowizny darczyńca powinien otrzymać od obdarowanego sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze.

 

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Od kilku lat podatnicy mają możliwość zadecydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku przekazując go na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. Do tej pory przekazanie tej części podatku odbywało się w ten sposób, że podatnik najpierw sam musiał wpłacić zadeklarowaną kwotę na rzecz organizacji a nastepnie kwotę tę mógł odzyskać wykazując ją w zeznaniu rocznym do odliczenia.

Od nowego roku procedura ta została znacznie uproszczona. W zeznaniu za rok 2007 wystarczy wskazać organizację, której chcemy przekazać 1 % naszego podatku a urząd skarbowy sam przeleje tę kwotę tej organizacji.

W zeznaniu należy wskazać nazwę organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest złożenie zeznania podatkowego przed upływem ustawowego terminu, czyli do dnia 30 kwietnia 2008 r.

 

Wybór organizacji pożytku publicznego której chcielibyśmy przekazać 1 % naszego podatku ułatwi wyszukiwarka znajdująca się pod adresem internetowym: https://opp.ms.gov.pl

 Powyższy artykuł ukazał się w najnowszym numerze tygodnika Białogardzianin.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl