Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

 Jeżeli osoba mieszkająca w Polsce uzyskuje dochody, które podlegają opodatkowaniu za granicą (np. dochody z pracy w zagranicznej firmie) to mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem: dochód podlega opodatkowaniu za granicą, natomiast osoba która go uzyskała podlega opodatkowaniu w Polsce. Zjawisko podwójnego opodatkowania jest oczywiście bardzo szkodliwe, stąd zainteresowane państwa stosują środki, które mają za zadanie zapobiegać powstawaniu tego typu zjawisk lub niwelować ich skutki. ¦rodki te znajdują się w dwustronnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasady zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania rozstrzygają w jaki sposób należy opodatkować dochód lub majątek, który osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie osiąga w drugim umawiającym się państwie. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska co do zasady mamy do czynienia z jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją bądź proporcjonalnego odliczenia.  Metody unikania podwójnego opodatkowania


Metoda wyłączenia z progresją.

Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, mianowice z: Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, £otwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, Wielką Brytanią i Włochami.


Zgodnie z ta metodą dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Tak więc jeżeli w danym roku podatnik uzyskał dochody tylko z kraju z którym obowiązuje ta metoda (np. w Niemczech) to nie ma obowiązku skradania zeznania w Polsce. Jeżeli jednak oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał dochody w Polsce, to ma obowiązek złożyć zeznanie i dochody polskie opodatkuje stosując indywidualnie wyliczoną stopę procentową. Stopę tę ustala się biorąc pod uwagę wysokość dochodu zagranicznego.


Przykład:

Podatnik w 2007 r. uzyskał następujące dochody:

  • w Polsce: 25.000 zł

  • w Niemczech 40.000 zł (w przeliczeniu na zł)

Opodatkowaniu podlega dochód osiągnięty w Polsce, jednak do wyliczenia podatku zastosowana będzie stopa procentowa;

Wyliczamy stopę procentową.

a) liczymy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych, tj: 25.000 +40.000 = 65.000, (65.000 – 43.405)x30% + 7.674,41 = 14.152,91

b) podatek dzielimy przez sumę dochodów i mnożymy razy 100%:

14.152,91 / 65.000 = 21,77 % (stopę zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)

Do dochodu podlegającego opodatkowaniu stosujemy wyliczoną stopę procentową:

25.000 x 21,77% = 5.443 (podatek zaokrąglamy do pełnych zł).

Należny podatek w Polsce wyniesie 5.443 zł.


Metoda odliczenia proporcjonalnego.

Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi.

Zgodnie z tą metodą dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą.

Tak więc zeznanie w Polsce należy złożyć bez względu na to czy dochód zagraniczny był jedynym dochodem podatnika w danym roku czy też uzyskiwał jeszcze dochody w Polsce. Podatek wylicza się od łącznych dochodów. Od tak wyliczonego dochodu można odliczyć podatek zapłacony za granica, jednak tylko w takiej części jaka proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą (np. jeżeli dochód zagraniczny stanowi 40 % dochodu ogółem to odliczenie podatku zagranicznego nie może przekroczyć 40% wyliczonego podatku)


Przykład:

Podatnik w 2007 r. uzyskał następujące dochody:

  • w Polsce: 25.000 zł

  • w Holandii 40.000 zł (w przeliczeniu na zł)

Podatek zapłacony w Holandii wyniósł 12.000 zł


Podatek w Polsce liczymy od łącznych dochodów, czyli od 65.000 zł:

(65.000 – 43.405)x30% + 7.674,41 = 14.152,91

Od tak policzonego podatku możemy odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie zagranicznego podatku nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Dochód uzyskany w Holandii (40.000 zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu, tak więc odliczyć możemy maksymalnie kwotę: 14.152,91 x 61,54% = 8.709,70 zł. Ponieważ podatek zapłacony w Holandii wyniósł więcej niż wyliczony limit, bo 12.000 zł, do odliczenia musimy przyjąć wyliczony limit a nie cały podatek zagraniczny:

14.152,91 – 8.709,70 = 5.443zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł).

Należny podatek w Polsce wyniesie więc 5.443 zł.


Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne


Odliczenie diet

Osoba uzyskująca dochody z zagranicy ze stosunku pracy może ten dochód pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 30 % diety, (określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.


Aby więc ustalić kwotę przysługującego odliczenia należy ustalić liczbę dni, w których podlegaliśmy stosunkowi pracy za granicą. Następnie ustalamy 30% diety w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30% diety.


Kwota diety wyrażona jest w walucie kraju, którego dotyczy. W związku z tym pojawia się pytanie czy kwotę tę należy przeliczać na złote i według jakiego kursu. Ponieważ odliczenie diet zmniejsza zagraniczny dochód do opodatkowania, nie ma potrzeby przeliczania ich na złotówki. W celu ustalenia podstawy opodatkowania kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet i tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki według kursu z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika wynagrodzenia.


Koszty uzyskania przychodu

Przychód pomniejszony o przysługujące odliczenie 30% diety, przeliczony na złote możemy dodatkowo pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2007 r. koszty te wynosiły 108,50 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości wtedy miesięczne koszty wynoszą 135,63 zł).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl