Ulga internetowa

Ulga internetowa

W 2005 r. usługi dostępu do internetu zostały opodatkowane 22% stawką VAT. Chcąc zniwelować skutki podwyżki cen do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono ulgę w postaci odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość odliczeń ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, jednakże odliczenie wydatków na internet stosuje się jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Z ulgi tej zapewne zechce skorzystać wielu z czytelników, zapraszam zatem do poznania jakie są warunki uprawniające do korzystania z niej oraz jakie problemy mogą nas spotkać ze strony urzędu skarbowego.

 Skorzystanie z ulgi internetowe możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

 

  1. poniesienie wydatku na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika;

  2. właściwe udokumentowanie wysokości wydatków tj. udokumentowanie fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

  3. faktura musi być wystawiona na osobę dokonującą odliczenia;

  4. wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.

Spełnienie łącznie ww. warunków umożliwia skorzystanie z ulgi.

Ad. 1. Podstawą zastosowania odliczenia na internet jest to, że wydatki muszą być poniesione na użytkowanie sieci Internet. W związku z tym, zdaniem organów podatkowych, wydatki poniesione na założenie takiej sieci (zakup modemu, opłata przyłączeniowa) nie mogą niestety skorzystać z tego odliczenia. Nie odliczymy również wydatków związanych z rozbudową, modernizacją, bieżącym utrzymaniem (serwisem) i obsługą techniczną sieci. „Użytkowanie sieci Internet” – zdaniem urzędów skarbowych oznacza ponoszenie wydatków abonamentowych za dostęp do Internetu. Warto jednak zauważyć, że zgodnie ze słownikiem języka polskiego pojęcie „użytkować” oznacza: „korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek”. Racjonalne korzystanie z sieci Internet oznacza również zapewnienie długotrwałego i bezawaryjnego korzystania z sieci, tak więc ponoszenie wydatków na konserwację czy naprawę sieci mieści się jak najbardziej w słownikowym pojęciu „użytkować”. Ponieważ ustawa podatkowa ani inny akt prawny nie definiuje pojęcia „użytkowanie sieci Internet” organy podatkowe powinny opierać się na wykładni słownikowej.

Bądźmy jednak przygotowani na to, że wszelkie wydatki nie związane z opłatami za korzystanie z Internetu (abonament, rachunek za ilość wykorzystanych minut) będą najpewniej kwestionowane przez organy podatkowe.

Kolejnym warunkiem skorzystania z odliczenia jest poniesienie wydatków na użytkowanie sieci w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. W związku z tym pojawia się wątpliwość czy korzystanie z internetu mobilnego (np. poprzez telefon komórkowy) będzie korzystało z odliczenia. Zdaniem organów podatkowych nie ma przeszkód w odliczeniu takich wydatków, pod warunkiem, że z internetu korzystamy w miejscu zamieszkania i dysponujemy fakturą.

Należy również pamiętać o tym, że miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z adresem zameldowania. Miejscem zamieszkania jest ta miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu (tzw. ośrodek interesów życiowych). Jeżeli więc faktycznie nie mieszkamy w lokalu w którym zainstalowany jest internet (nawet jeżeli jesteśmy w nim zameldowani) wówczas nie będziemy mogli skorzystać z odliczenia.

Osoba może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, w związku z tym podatnik, który jest właścicielem dwóch mieszkań, w których ponosi wydatki na internet będzie mógł odliczyć wydatki dotyczące mieszkania będącego miejscem zamieszkania.

Ad. 2. Zgodnie z ustawą warunkiem skorzystania z odliczenia jest udokumentowanie poniesionych wydatków fakturą. Ponieważ jednak w przepisie jest mowa o „poniesionych” wydatkach, zdaniem organów podatkowych sama faktura jest niewystarczającym dowodem uprawniającym do skorzystania z ulgi. Podatnik powinien również dysponować dowodem poniesienia wydatku – czyli potwierdzeniem zapłaty tej faktury.

W przypadku regulowania należności za użytkowanie sieci Internet za pomocą przelewu, potwierdzeniem faktu poniesienia wydatku będzie stanowić faktura VAT wraz z dowodem wpłaty potwierdzonym przez bank lub pocztę, dyspozycje przelewów lub wyciągi bankowe, na których przelewy będą widniały jako zrealizowane. Dowód wpłaty winien zawierać kwotę dokonanej wpłaty, imię i nazwisko wpłacającego, datę zapłaty oraz, że zapłata została dokonana tytułem użytkowania sieci Internet.” – interpretacja nr PDIB/415-3/07 z dnia 2007.03.26, Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu.

Tak więc, jeżeli z faktury nie wynika, że została ona opłacona gotówką, wówczas urząd skarbowy prowadząc czynności sprawdzające prawidłowość dokonanych odliczeń może żądać od podatnika dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty. Samo posiadanie faktury może okazać się niewystarczające.

Oznacza to również, że jeżeli np. za fakturę za grudzień 2007 r. zapłaciliśmy w styczniu 2008 r. to tego wydatku nie będziemy odliczyć w ramach odliczeń za rok 2007. Wydatek ten odliczymy w zeznaniu za rok 2008.

Ad. 3. Z odliczenia może skorzystać jedynie osoba, która ponosi wydatki, i która udokumentuje prawo do ulgi fakturą. Jeżeli więc nie spełniamy któregoś z tych warunków nie będziemy mogli skorzystać z odliczenia. Przykładowo, jeżeli faktury wystawiane są na właściciela mieszkania a opłaca je pełnoletni syn ze swojego konta to zarówno ojciec jak i syn nie będą mieli możliwości skorzystania z odliczenia. Warto więc zawczasu dopilnować by dostawca internetu wystawiał fakturę na faktycznego użytkownika sieci.

Ad. 4. Wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć łącznie 760 zł. W przypadku gdy ponoszone w ciągu roku koszty są wyższe, odliczeniu będą podlegały wydatki do wysokości 760 zł.

Kwota 760 zł jest limitem przysługującym jednemu podatnikowi. Tak więc jeżeli faktycznie z internetu korzysta więcej osób, które ponoszą wydatki i będą wymienieni w fakturze to nie ma przeszkód by każda z nich skorzystała z ulgi (oczywiście do wysokości wydatków 760 zł).

Przykład:

Małżeństwo ponosi w ciągu roku wydatki na internet w wysokości 1000 zł rocznie. Dostawca internetu wystawia fakturę na oboje małżonków.

Mimo iż wysokość wydatków przekracza 760 zł małżonkowie będą mogli w całości odliczyć wydatki na internet: w tym celu każde z małżonków w swoim zeznaniu (bądź w zeznaniu wspólnym) odliczy część ponoszonych na internet, w wysokości nie wyższej niż 760 zł, np. po 500 zł.

Z ulgi na internet, podobnie jak z innych ulg wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej 19, 30, 40 % a także podatnicy osiągający przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Z ulgi nie skorzystają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19%.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl