Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna

 

Wprawdzie termin do składania wniosków w sprawie abolicji podatkowej minął 6 lutego ale  ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania również dla podatników składających zeznanie za rok 2008 jak i lata następne.  Na podstawie tej ustawy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona została nowa ulga, która polega na odliczeniu od podatku kwoty będącej różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27g). Ulgę tą wykazuje się w załączniku PIT/O w poz. 32. Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia należy wyliczyć podatek przy zastosowaniu jednej i drugiej metody, a różnica będzie stanowiła ulgę, podlegająca odliczeniu od podatku. Ulgę tę można zastosować już w zeznaniu za rok 2008.

Ulga dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Metoda ta z reguły jest bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją. Nie oznacza to jednak, że dochody, do których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia rozliczymy w taki sam sposób jak dochody opodatkowane metodą wyłączenia z progresją. Dzięki ustawie podatnicy, którzy ze względu, na kraj w którym uzyskiwali dochody muszą stosować metodę proporcjonalnego odliczenia mogą od podatku odliczyć kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu jednej i drugiej metody unikania podwójnego opodatkowania. Ulgę tę należy wykazać w załączniku PIT/O a następnie przenieść do zeznania. Z ulgi tej mogą również skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym (podatnicy składający PIT-36L nie muszą dołączać PIT/O – ulgę abolicyjną wykażą bezpośrednio w zeznaniu).

Przykład

Podatnik uzyskał w 2008 r. łączny dochód w wysokości 100 tys. zł (wykazany w poz. 86 zeznania PIT-36 oraz w poz. 167 – zakładamy, że podatnik nie korzysta z odliczeń od dochodu). Na ten dochód składa się dochód uzyskany w Polsce (30 tys. zł) oraz w Holandii (70 tys. zł). Podatek obliczony od łącznych dochodów wyniósł 25.966,45 zł. Taką kwotę podatnik wykaże w poz. 171 zeznania PIT-36.

W załączniku PIT/ZG, w poz. 10 podatnik wykaże więc kwotę 70.000. Podatek zapłacony za granicą wyniósł 14.000 zł. Tę kwotę podatnik wykaże w poz. 11 załącznika PIT/ZG.

Od podatku od łącznych dochodów można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Aby ustalić jaką kwotę podatku zagranicznego można odliczyć w zeznaniu należy dokonać wskazanych obliczeń:

kwotę podatku (poz. 171 PIT-36) mnożymy przez zagraniczny dochód (poz. 10 PIT/ZG) i dzielimy przez łączny dochód (poz. 86 PIT-36): 25.966,45 x 70.000 / 100.000 = 18.176,52

Tak więc maksymalnie możemy odliczyć kwotę 18.176,52. Ponieważ podatek zapłacony za granicą (i wykazany w poz. 11 PIT/ZG) był niższy od tej kwoty (14.000 zł) w zeznaniu PIT-36 odliczymy cały podatek zapłacony za granicą.

Podatek wyniesie więc: 25.966,45 – 14.000 = 11.966,45

Wyliczenie kwoty „ulgi abolicyjnej”

Kwota ulgi abolicyjnej jest różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

W naszym przykładzie podatek wyliczony przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją wyniesie:

– ustalenie stopy procentowej: 25.966,45 / 100.000 = 25,97%

– podatek: 30.000 x 25,97 % = 7.791

Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu obu metod wynosi: 11.966,45 – 7.791 = 4.175,45

Kwotę tę podatnik wykaże w poz. 37 załącznika PIT/O a następnie przeniesie do poz. 180 zeznania PIT–36.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl