Reklamy na stronie WWW

Reklamy na stronie WWW

 

Wiele osób prowadzących strony internetowe umieszcza na nich reklamy uzyskując z tego tytułu dochody (tym większe im bardziej popularną strone prowadzą). Uzyskiwanie nawet niewielkiego dochodu może powodowac powstanie obowiązku zapłaty podatku. Zarabianie na własnej stronie www może sprawić niemały kłopot podatkowy ponieważ uzyskiwane dochody z tego tytułu są najczęściej dochodami z zagranicy (np. z USA) a także, zdaniem niektórych organów podatkowych, takie dochody mogą być uznane za dochody z tytułu działalności gospodarczej.

Jak sobie radzić z dochodami z reklam na swojej stronie? O tym w artykule.

 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponieważ dochody z tytułu reklam umieszczanych na posiadanych stronach internetowych nie należą do dochodów, zwolnionych będą one podlegały podatkowi dochodowemu.W oparciu o przepisy podatkowe a przede wszystkim różnorodne ich interpretacje powstaje jednak wątpliwość do jakiej kategorii przychodów należy zaliczyć takie wynagrodzenie.W mediach a także w wyjaśnieniach organów podatkowych można znaleźć interpretacje, że uzyskiwanie dochodów z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej na posiadanej stronie internetowej spełnia kryteria działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.W rozumieniu tej definicji sprzedaż powierzchni reklamowej może być działalnością gospodarczą polegającą na wykorzystywaniu wartości niematerialnej jaką jest strona internetowa w sposób zorganizowany i ciągły. Może to być również uznane za działalność usługową polegającą na pośrednictwie pomiędzy reklamodawcą a klientem.Prowadzenie działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele obowiązków związanych choćby z rejestracją, opłacaniem składek ZUS i podatkiem VAT. Założenie, że każdy właściciel strony internetowej, bloga czy forum zamieszczając na stronie banner staje się przedsiębiorcą prowadziłoby do absurdów.Na szczęście organy podatkowe najczęściej stoją na stanowisku, że przychody takie należy kwalifikować jako przychody z samodzielnie wykonywanej działalności. Na przykład w interpretacji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 19.06.2007 r. (sygnatura RO-XV/415/PDOF-289/192/JS/07) czytamy: „dochody uzyskane w 2005 r. i 2006 r. z tytułu udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej należy wykazać i opodatkować jako dochody z działalności wykonywanej osobiście, w odrębnych zeznaniach podatkowych za rok 2005 i rok 2006.”Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.
Opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przychodem (przeliczonym na złote wg kursu z dnia otrzymania) a kosztami. Koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście określa się w wysokości 20 % uzyskanego przychodu. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania określonej wyżej normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.W celu prawidłowego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z zagranicy należy uwzględnić przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z danym krajem.

Jeżeli mamy do czynienia z dochodami z USA (np reklamy google AdSense)  zastosowanie znajdą zapisy Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 15 tej umowy dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez Polskę i jednocześnie zwolniony od podatku w Stanach Zjednoczonych, chyba, że samodzielna działalność wykonywana jest przez osobę, która przebywa w Stanach przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.Tak więc dochody uzyskane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce jako dochody z działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy osiągają dochody bez pośrednictwa płatników obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ustawy).

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2009 r. kwota ta wynosi 3089 zł). Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego (tj. do 30 kwietnia). Wysokość zaliczki oblicza się stosując najniższą stawkę podatkową, tj. 18 % zł.

Dochody uzyskane z zagranicy z samodzielnie wykonywanej działalności wraz z pozostałymi dochodami uzyskanymi w danym roku należy wykazać w zeznaniu PIT-36, które należy złożyć do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl