Ulga dla sprzedających nieruchomości

Ulga dla sprzedających nieruchomości

 

Z dniem 1 stycznia zmianie uległy zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Zmiana związana jest przede wszystkim z likwidacją tzw. ulgi meldunkowej. Ulga ta obowiązywała od 1 stycznia 2007 r. i na zasadzie nabycia praw nabytych będzie można z niej korzystać do zwolnienia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży przez upływem 5 lat nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. Ulga umożliwia zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że podatnik był zameldowany w zbywanej nieruchomości przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zwolnienie budziło wątpliwości interpretacyjne, wobec czego z nowym roku ją zlikwidowano.

W zamian wprowadzono nową ulgę, która zwalnia z podatku osoby, które przychody uzyskane ze sprzedaży przeznaczą w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe.

Ulga zwalnia z podatku dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W efekcie, jeżeli podatnik na własne cele mieszkaniowe wykorzysta cały uzyskany ze sprzedaży przychód, wówczas uzyskany dochód w całości będzie podlegał zwolnieniu. Jeżeli podatnik przeznaczy na własne cele jedynie część przychodu, wówczas wysokość dochodu, która podlega zwolnieniu należy wyliczyć z proporcji:

dochód ze sprzedaży x poniesione wydatki

———————————————————–

przychód ze sprzedaży

 

Przykład:

Podatnik w 2009 r. sprzedał za kwotę 500 tys. dom, który nabył w tym samym roku za kwotę 300 tys. zł. Osiągnięty dochód wynosi 200 tys. Podatnik zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe kwotę 350 tys. zł. Wobec tego kwota wolna od podatku ze sprzedaży nieruchomości wynosi:

200.000 x 350.000 / 500.000 = 140.000 zł

Podatnik zapłaci więc podatek od kwoty 60.000. Stawka podatku wynosi 19%.

Dochody zwolnione jak i te podlegające opodatkowaniu należy wykazać w nowym zeznaniu rocznym PIT-39, który składa się do końca kwietnia następnego roku.

Własnymi celami mieszkaniowymi, których poniesienie w okresie dwóch lat uprawnia do skorzystania z ulgi są wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

Wymienione wyżej nieruchomości mogą być położone w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Wydatkami uprawniającymi do ulgi są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki)zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele wymienione powyżej. Zwolnienie dotyczy również wydatków na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Zwolnienie dotyczy również wartości otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany budynku, lokalu czy gruntu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl