Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

 

Pytanie:  Prowadzę jednoosobową firmę z siedzibą w Polsce. W ramach działalności świadczę usługi budowlane w Niemczech (nie posiadam tam ani oddziału, ani zakładu). Usługi te polegają na wykonywaniu drobnych prac budowlanych, odnawianiu wnętrz starych budynków, malowaniu, kładzeniu kafli, parkietów, itp. Usługi te świadczę dla firm, którym wystawiam fakturę, podatek odprowadzam w Polsce. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody uzyskiwane w Niemczech?

Odpowiedź: 

Jeżeli miejsce zamieszkania przedsiębiorcy znajduje się w Polsce i tutaj jest założona działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ponieważ jednak część dochodów podatnik uzyskuje z zagranicy to należy zastosować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu rozstrzygnięcia, w którym kraju dochody te będą podlegały opodatkowaniu. Zgodnie z polsko – niemiecką umową zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Niemczech poprzez położony tam zakład. W takim przypadku zyski, które można przypisać temu zakładowi będą podlegały w Niemczech.

Wobec powyższego należy rozstrzygnąć czy budowa prowadzona na terenie Niemiec może być uważana za zakład.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a ust. 22 lit. b) podaje definicję zagranicznego zakładu, zgodnie z którą za zagraniczny zakład uważa się plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczypospolita Polska stanowi inaczej.

Zgodnie z umową pomiędzy Rzeczpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż 12 miesięcy.

Głównym więc warunkiem uznania budowy za zakład jest kryterium czasu: o iUsługi świadczone dla przedsiębiorców podlegają opodatkowaniu VAT w Niemczech – ale podatek ten rozlicza nabywca. Natomiast świadczenie usług dla osób fizycznych, czy rolników może spowodować obowiązek zarejestrowania sie w NiNa podstawie opisanej sytuacji można powiedzieć, że podatnik nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech. Teoretycznie może wystąpić w Niemczech obowiązek w podatku VAT.emczech jako podatnik VAT i odprowadzania tam tego podatku. Z reguły jednak usługi takie będą mieściły się w kwocie wolnej nie powodującej obowiązku rejestracji.stnieniu zagranicznego zakładu można mówić dopiero wtedy gdy budowa trwa dłużej niż 12 miesięcy. Kryterium to ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy.

Określenie „plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne” obejmuje nie tylko budowę budynków lecz również budowę dróg, mostów lub kanałów, renowację takich budynków (obejmującą istotne prace budowlane a nie tylko prace związane z utrzymaniem lub dekoracją), układanie rurociągów i prowadzenie prac ziemnych.

W celu ustalenia okresu trwania budowy za jej rozpoczęcie należy uznać dzień, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, a więc wszelkie prace przygotowawcze w państwie budowy. Okres budowy liczy się do dnia zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniechania. Czasowe przerwy w czasie trwania budowy wchodzą do okresu liczonego jako jej trwanie. Tak więc nawet jeśli prace są przerwane ze względu na złe warunki pogodowe lub oczekiwanie na materiały to okres budowy jest liczony.

Należy też mieć na uwadze to, że charakter budowy może polegać na tym, że działalność wykonawcy może być przemieszczana od czasu do czasu w miarę postępu prac. Tak więc prace prowadzone w różnych częściach kraju ale związane z jedną budową (na przykład przy układaniu rurociągu lub budowie drogi) będą uważane za jedną budowę, bez względu na to, że nie jest ona prowadzona w jednym miejscu przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy okres budowy na terenie Niemiec przekroczy 12 miesięcy zyski osiągnięte w związku z tymi pracami będą opodatkowane w Niemczech. W Polsce natomiast dochód ten będzie zwolniony od opodatkowania, brany jednak będzie pod uwagę do ustalenia stopy procentowej, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Za budowę mogą zostać uznane istotne prace związane z wznoszeniem budynków czy też budową dróg, mostów czy tym podobnych inwestycji. Jeżeli więc podatnik prowadzi małą firmę, która świadczy usługi podwykonawstwa w zakresie drobnych prac budowlanych to budowa najprawdopodobniej nie powstanie (nawet jeżeli prace te będą prowadzone dłużej niż 12 miesięcy).

Należy jednak pamiętać, że zyski przedsiębiorstwa mogą podlegać opodatkowaniu za granicą jeżeli działalność prowadzona jest za pośrednictwem zakładu. Pojęcie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W szczególności określenie zakład obejmuje siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych.

Fakt, że drobne prace budowlane nie stanowią budowy nie oznacza, że prace takie nie mogą zostać uznane za prowadzone za pośrednictwem zakładu. Zakładem może być np. jakieś pomieszczenie, które zostało oddane do dyspozycji przedsiębiorcy, np. w celu wykonywania prac. Jeżeli przedsiębiorca dysponuje stałą placówką (nawet jeśli nie ma do niej żadnego tytułu prawnego to można mówić o zakładzie.

Aby jednak można było mówić o istnieniu zakładu „placówka” musi być „placówką przedsiębiorstwa” czyli przedsiębiorstwo musi mieć możliwość na tyle swobodnego dysponowania „placówką” by można stwierdzić, że jest to placówka tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie musi posiadać tytułu prawnego do zakładu, nie musi też posiadać umowy, na podstawie której placówkę tę użytkuje, ale jeżeli z charakteru prowadzonej działalności wynika, że placówka ta została oddana przedsiębiorstwu do dyspozycji to może ona zostać uznana za placówkę tego przedsiębiorstwa. Poza „istnieniem” placówka musi być również „stała”. Z faktu, iż placówka musi być stała, wynika, że zakład może istnieć tylko wówczas, gdy placówka ma określony stopień trwałości, tzn. nie ma charakteru wyłącznie tymczasowego. Placówka może stanowić zakład nawet wówczas, gdy w rzeczywistości istnieje przez krótki okres, jeśli ze względu na szczególny rodzaj działalności jest prowadzona tylko przez bardzo krótki okres. Czasami trudno ustalić, czy tak właśnie jest. Nawet jeżeli praktyka państw członkowskich nie jest jednolita, jeżeli chodzi o kryterium czasu, to jednak doświadczenie wskazuje, że zwykle nie uważa się, iż zakład istnieje, jeżeli działalność była wykonywana w państwie za pośrednictwem stałej placówki utrzymywanej krócej niż sześć miesięcy. Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja, gdy działalność ma charakter powtarzalny; w takim przypadku każdy okres, w którym placówka była użytkowana, powinien być brany pod uwagę w połączeniu z ilością wszystkich okresów, w których była użytkowana (okres może rozciągnąć się na wiele lat). Inny wyjątek dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w danym państwie; w takiej sytuacji działalność gospodarcza może trwać krótko z uwagi na jej charakter, lecz ponieważ jest ona prowadzona całkowicie w tym państwie, to jej związek z tym państwem jest silniejszy.Jeżeli na podstawie powyższych wyjaśnień można stwierdzić, że działalność przedsiębiorcy w Niemczech nie spowoduje powstania zakładu wówczas zyski uzyskiwane w Niemczech będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

 

 

 


Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl