Ulga prorodzinna 2009

Ulga prorodzinna 2009

 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. przepis dotyczący odliczenia ulgi prorodzinnej uległ zasadniczej zmianie, stąd w zeznaniu za rok 2009 zakres korzystania z ulgi ulegnie rozszerzeniu.Pierwszą zmianą jest przyznanie prawa do ulgi nie tylko rodzicom ale również  opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym. Wysokość odliczenia została uzależniona od okresu, w którym podatnik miał prawo do ulgi. Dotychczas rodzice, którym dziecko urodziło się np. w grudniu korzystali z ulgi w pełnej wysokości, za 2009 r. odliczą 92,67 zł za każdy miesiąc, w którym mieli prawo do ulgi. W załączniku PIT/O podatnik będzie zobowiązany do wskazania liczby miesięcy, za które przysługuje ulga. W załączniku będzie trzeba również podać nr PESEL dziecka (a w przypadku braku tego numeru imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka).  

 

Dokumentami, na podstawie których podatnik udowodni swoje prawo do ulgi mogą być:1) odpis aktu urodzenia dziecka,2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.Ulga pozwala na odliczenie miesięcznie kwoty 92,67 zł (czyli rocznie 1112,04 zł) podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do małoletniego dziecka:1) wykonywał władzę rodzicielską,2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,2) wstąpiło w związek małżeński.Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy płacą podatek na zasadach określonych w art. 27 ustawy (czyli wg skali podatkowej). Oznacza to, że prawa do ulgi nie mają podatnicy rozliczajacy się tzw. podatkiem liniowym lub podatkiem ryczałtowym. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 (czyli 3,09 zł) za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.Ulga przysługuje również osobom utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie dzieci:1) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

2) do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej; kwota 3089 zł wynika ze sposobu jej określenia, zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (jest to iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej – czyli wynik działania 556,02 zł / 0,18),

w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Powyższe oznacza, że rodzice odliczą ulgę prorodzinną na dziecko pełnoletnie:• które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także• uczące się (także w szkołach i uczelniach zagranicznych), do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że nie uzyskają ww. dochodów przekraczających kwotę 3089 zł. Niestety, możliwości takiej będę pozbawieni opiekunowie prawni (np. dziadkowie, rodzeństwo). Ponieważ status opiekuna prawnego ustaje z dniem, w którym dziecko osiągnie pełnoletność, opiekunowie nie będą mogli odliczyć ulgi na dzieci, które ukończyły 18 lat, nawet gdy nadal się uczą i pozostają na ich utrzymaniu.Ulga prorodzinna nie przysługuje, gdy do dzieci mają zastosowanie przepisy:– art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatek liniowy),– ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub– ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.Powyższa zasada nie dotyczy dzieci osiągających przychody tylko z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tzw. najem prywatny). W przypadku gdy rodzice (opiekunowie) dziecka są rozwiedzeni lub znajdują się w separacji, wówczas odliczenie przysługuje temu z rodziców (opiekunów), który:1) wykonywał władzę rodzicielską,2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, albo3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,– o ile spełnione są pozostałe warunki do skorzystania z ulgi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl