Nowe zasady ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych

 

Od 1 maja 2010 roku zmianie ulegną przepisy w zakresie delegowania pracowników do wykonywania pracy w obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotychczas obowiązujące przepisy zastąpione zostaną nowymi aktami prawnymi, które zakładają dalszą koordynację systemów ubezpieczeniowych a także upraszczają procedury w celu zapewnienia w coraz większym stopniu swobody migracji pracowników wewnątrz Unii.   

Obecnie koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej jest regulowana następującymi rozporządzeniami:

·         Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408 z 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

·         Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego (…) .

·         Rozporządzenie Rady (EWG) nr 859/2003 z 14 maja 2003r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

Od 1 maja 2010r. będą obowiązywać nowe unijne akty prawne:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

 


Nowe przepisy początkowo obowiązywać będą tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal będą stosowały dotychczasowe regulacje). Zmiany w nowych przepisach dotyczą przede wszystkim pracowników delegowanych i dotyczyć będą między innymi następujących kwestii:

– przedłużenie do 24 miesięcy mozliwości pozostawania w dotychczasowym systemie ubezpieczeń (zamiast dotychczasowych 12),

– brak możliwości przedłużenia okresu oddelegowania (likwidacja formularza E-102),

– wprowadzenie do rozporządzenia zapisu o konieczności prowadzenia przez przedsiębiorstwo wysyłające w państwie z którego jest wysyłany pracownik znacznej części działalności,

– zmiany dotyczące pracowników zatrudnionych w transporcie oraz marynarzy,

Nowe przepisy wymuszą na pracodawcach zmiany w zakresie swojej polityki dotyczącej delegowania pracowników. Poznanie nowych procedur oraz praktyczne dostosowanie ich do własnych potrzeb umożliwi Państwu udział w szkoleniach, które będę prowadził w najbliższym czasie.

Zapraszam również do skorzystania z możliwości przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego w Państwa firmie.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl