Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w Finlandii

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej w Finlandii

 

 Kraj o dość surowym klimacie, wysokich podatkach oraz siedziba największego producenta telefonów komórkowych. W Finlandii znajduje również zatrudnienie coraz więcej Polaków – częściej jako pracownicy delegowani przez polskich pracodawców.  Stosunkowo rzadko Polacy wyjeżdżają do Finlandii w celu poszukiwania tam pracy.

Z dniem 1 maja 2006 r. Finlandia zniosła ograniczenia w podejmowaniu pracy przez obywateli Polski.

Zasady opodatkowania dochodów Polaków pracujących w Finlandii dość istotnie zmienią się z dniem 1 stycznia 2011 r. – wtedy bowiem wejdzie w życie nowa polsko – fińska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania . 

Z tym też dniem zmienia się zasady rozliczania fińskich dochodów przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce.

Przyjazd do Finlandii

Osoba przybywająca do Finlandii w celu podjęcia pracy w ciągu tygodnia od zamieszkania powinna  zarejestrować się w Biurze Ewidencji Ludności (Maistraatti). Otrzymuje wówczas numer ewidencyjny, z którym powinna udać się do biura instytucji ubezpieczenia społecznego (KELA), gdzie trzeba odebrać Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta KELA). Wymagana jest również rejestracja w urzędzie podatkowym, gdzie otrzymuje się kartę podatkową.

Należy również uzyskać fiński PESEL. W tym celu należy udać się do urzędu podatkowego (verotoimisto) właściwego dla miejsca zatrudnienia i wypełnić formularz VEROH 620 (do pobrania na stronach https://www.vero.fi/, In English > Forms and publications) na wydanie karty podatkowej. Kartę przekazuje się pracodawcy, który na jej podstawie odprowadzać będzie zaliczki na poczet podatku. Po zakończeniu zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi zaświadczenie zawierające podsumowanie uzyskanych dochodów i odprowadzonych podatków. Zaświadczenie należy zachować i w razie potrzeby przedstawić władzom podatkowym w kraju stałego zamieszkania.

Jeżeli pracodawca jest podmiotem zagranicznym i nie posiada stałej siedziby w Finlandii, nie podlega obowiązkowi dokonywania odliczeń z tytułu podatku w Finlandii. W takim przypadku pracownik powinien zwrócić się do urzędu podatkowego o wyznaczenie kwoty podatku ryczałtowego. W przypadku zaniedbania tej powinności, na pracownika zostanie nałożony podatek w podwyższonym wymiarze.

 

Podatki w Finlandii

Na podatki pobierane w Finlandii składają się: państwowy progresywny podatek dochodowy, podatek komunalny i podatek kościelny. Podatek kościelny w wysokości – w zależności od parafii – od 1 do 2 %, uiszczają osoby należące do kościoła ewangelicko-luterańskiego i prawosławnego. Pozostałe wyznania nie mają prawa pobierania podatku kościelnego.

Skala podatku dochodowego w 2009 r.:

Dochód podlegający opodatkowaniu Stawka podatku
Euro %
13 100 – 21 700 7% + 8 Euro
21 700 – 35 300 18% + 610 Euro
35 300 – 64 500 22% + 3058 Euro
powyżej 64 500 30,5% + 9482 Euro

 

Dodatkowo, dochód ze stosunku pracy obciążony jest podatkiem gminnym, którego wysokość waha się od 16,5 do 21 proc., zależnie od decyzji danej gminy (czyli w konsekwencji od miejsca zamieszkania podatnika). Przykładowo stawka podatku gminnego w Helsinkach wynosi 17,5 proc. Przeciętnie stawka tego podatku wynosi 18,59%.

 

Opodatkowanie osób majacych stałe miejsce zamieszkania w Polsce

Praca w Finlandii (bez względu na to czy pracodawcą jest firma polska czy fińska) z reguły podlegać będzie opodatkowaniu w Finlandii. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pracownik delegowany jest do Finlandii przez pracodawcę polskiego (nie posiadającego siedziby oraz nie posiadającego zakładu w Finlandii) na okres do 183 dni. Liczbę 183 dni uwzględnia się w okresie roku kalendarzowego (do końca 2010 r.) lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, którym początek lub koniec przypada na dany rok kalendarzowy. Dodatkowym warunkiem (który wprost został zapisany w nowej umowie) jest, że praca nie stanowi przypadku wynajmu siły roboczej.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Obowiązująca do końca 2010 r. umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku zawarta  w 1977 r. przewiduje tak zwaną metodę proporcjonalnego odliczenia.

Obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. Konwencja Między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu przewiduje metodę wyłączenia z progresją.

 

Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Dodatkowo podatnik może skorzystać z tak zwanej „ulgi abolicyjnej”, dzięki której może od podatku odliczyć kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu jednej i drugiej metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Zastosowanie metody wyłączenia z progresją oznacza, że dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl