Atrakcje podatkowe Cypru

Atrakcje podatkowe Cypru

Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego od lat cieszy się ogromną popularnością jako cel turystycznych wyjazdów. Najłagodniejszy i najbardziej słoneczny klimat w rejonie Morza Śródziemnego, wspaniałe piaszczyste plaże a także bogactwo zabytków kultury i wiele innych atrakcji przyciąga co roku wielu Polaków.

Cypr jest jednak nie tylko atrakcyjnym celem turystycznym. Fakt, że państwo to oferuje najniższe stawki podatku w Unii Europejskiej oraz korzystne warunki w zakresie prowadzenia działalności i transferowania dochodów sprawia, że jest  ono również atrakcyjnym krajem dla inwestowania swoich pieniędzy.

Polacy pracujący na Cyprze bądź zakładający tam działalność gospodarczą mogą skorzystać z kilku rozwiązań w zakresie optymalizacji podatków, które pozwolą na całkiem duże oszczędności.

Cypr jest państwem należącym do Unii Europejskiej i oferuje najniższe podatki w Unii. Stawka podatku dochodowego dla osób prawnych wynosi jedynie 10 %.  Również osoby fizyczne pracujące na Cyprze płacą stosunkowo niskie podatki. Kwota wolna od podatku to 19.500 euro (czyli ok. 80.000 zł!). Zarobki do 28.000 euro opodatkowane są stawką 20%, stawką 25% opodatkowane są zarobki do kwoty 36300 euro i 30% dla dochodów wyższych niż 36300 euro.

Spółki, które nie mają zarządu na Cyprze (mimo, ze są zarejestrowane na Cyprze) oraz są zarządzane i kontrolowane z Cypru ale nie mające tam siedziby i nie prowadzące działalności gospodarczej na Cyprze gospodarczej nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT. Stawka podatku CIT dla wszystkich podległych temu podatkowi dochodów spółek wynosi 10%.

Należy równocześnie podkreślić, że Cypr, jako jeden z niewielu krajów o niskich obciążeniach podatkowych, jest stroną kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym z Polską). W związku z tym kraj ten wykorzystywany jest często jako terytorium, na którym funkcjonują spółki holdingowe, co pozwala minimalizować obciążenia podatkowe w zakresie przepływu dywidendy w ramach grupy spółek.

Dywidenda wypłacana z terytorium Cypru może w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania zarówno na Cyprze, jak i w Polsce. Wynika to z faktu, że Republika Cypru, jako członek Unii Europejskiej, korzysta z postanowień tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary (Dyrektywa Rady EWG nr 90/435/EEC z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek – matek i spółek – córek z różnych państw członkowskich).

Dyrektywa przewiduje zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych między podmiotami będącymi podatnikami podatku dochodowego na terytorium państw UE (pod określonymi warunkami, m.in. gdy udział spółki otrzymującej dywidendę w kapitale spółki wypłacającej kształtuje się przez okres dwóch lat na poziomie 10%). W konsekwencji dywidendy wypłacane przez spółkę cypryjską na rzecz spółki polskiej (Polska również implementowała dyrektywę Parent-Subsidiary) mogą podlegać całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Cypru oraz na terytorium Polski (mocą art. 20 ust. 3 u.p.d.o.p.). Przepisy podatkowe Cypru zwalniają bowiem od podatku dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom – nie będącymi cypryjskimi rezydentami (non-Cypriot residents). Dywidendy wypłacane rezydentom cypryjskim obciążone są 15% podatkiem „obronnym” (defence contribution).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych implementując Dyrektywę zwalnia  od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, osiągających dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.

 Określając wielkość odliczenia, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu).

Analogiczne zwolnienie ma zastosowanie również w przypadku, gdy spółka mająca siedzibę w Polsce posiada udziały (akcje) spółki zagranicznej, spoza UE – warunkiem w tym przypadku jest posiadanie nie mniej niż 75% udziałów nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w określonej wysokości upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w określonej wysokości  nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

W sytuacji, gdy wymagania stawiane przez dyrektywę nie zostaną spełnione, a także w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz osoby fizycznej dochód z dywidendy ze spółki cypryjskiej podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach krajowych oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Cypru.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 polsko cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na Cyprze osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane na Cyprze, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto. Umowa dopuszcza więc podwójne opodatkowanie dywidend (z ograniczeniem stawki pobranej na Cyprze do 10%) – w takim więc przypadku należy zastosować przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku dywidend uzyskiwanych z Cypru przez osobę mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) umowy:

„Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.”

Zgodnie z polskimi przepisami dywidendy opodatkowane są stawką 19%. W przypadku dywidend uzyskiwanych z zagranicy należny podatek można pomniejszyć o podatek zapłacony za granicą. Ponieważ, jak wspomniano, Cypr nie opodatkowuje dywidend wypłacanych nierezydentom  to zdawać by się mogło, że w Polsce taka dywidenda podlega opodatkowaniu stawką 19% bez możliwości pomniejszenia tego podatku.

W tym miejscu należy jednak wziąć pod uwagę angielskie brzmienie polsko – cypryjskiej umowy, gdyż art. 24 ust. 1 lit. b) w tej wersji brzmi:

„Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax payable in Cyprus. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to such income derived in Cyprus”

Zgodnie z angielską wersją umowy, jeżeli polski rezydent osiąga dochody z tytułu dywidend, które mogą być opodatkowane na terytorium Cypru, Polska zobowiązana jest do umożliwienia odliczenia podatku podlegającego do zapłaty w Polsce, niezależnie od tego, czy dochód ten faktycznie został opodatkowany na Cyprze. Omawiany przepis nie wymaga bowiem, aby odliczenie od polskiego podatku uzależnione było od faktycznej zapłaty podatku na terytorium Cypru. Interpretacja polskiej wersji umowy może natomiast prowadzić do wniosku, iż odliczenie w Polsce jest możliwe, jedynie pod warunkiem faktycznego uiszczenia podatku na terytorium Cypru.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania sporządzane są w trzech językach: językach krajów które podpisują umowę oraz w języku angielskim. W sytuacji rozbieżności pomiędzy wersją narodową a angielską obowiązująca jest wersja w języku angielskim. Stąd osoba mieszkająca w Polsce otrzymująca dywidendę z Cypru zapłaci jedynie 9% podatku – ponieważ należny podatek może pomniejszyć o podatek, który mógłby zgodnie z umową zostać pobrany na Cyprze (bez względu na to, że Cypr faktycznie tego podatku nie pobiera).

Fakt, że polska wersja umowy z Cyprem różni się od wersji angielskiej i w związku z tym podatnicy mogą stosować kor zystne  rozwiązania wynikające z wersji angielskiej potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji z dnia 6.10.2009 r. (sygn. IPPB4/415-493/09-4/JS) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza:

Art. 24 ust. 1 lit. b) polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze. Angielskie wyrażenie „tax payable” użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie „but for” użyte w kontekście art. 24 ust. 3 polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy tłumaczyć jako „gdyby nie” a nie jako „z wyjątkiem”.

Zgodnie z powyższym zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: „Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa.”

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidend, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.” 

Powyżej przedstawione uregulowania sprawiają, że uzyskiwanie przez polskich rezydentów dywidend z Cypru jest wyjątkowo korzystnie opodatkowane: osoby prawne nie płacą podatku od tych dywidend (o ile posiadają co najmniej 10% udział w spółce cypryjskiej) a osoby fizyczne zapłacą jedynie 9% podatku od takiej dywidendy.

 

1 Comment

 • by Wojciech Fijalkowski Posted 26 maja, 2019 8:21 pm

  Dzien dobry
  Przeczytalem artykul dotyczacy podatku dla nierezydentow Cypryjskich.
  Jestem czlonkiem zarzadu w polskiej spolce z oo majacej udzialy w spolce cypryjskiej typ off shore.Niestety spolka zakonczyla dzialanosc shippingowa w 2010 roku i zmierza do likwidacji.
  W zwiazku z tym pozostale srodki chcemy wyplacic w formie dywident dla udzialowcow polskiej firmy.
  Jasne jest ze kazdy z udzialowcow zaplaci w Polsce 9% podatku.
  Mam pytanie:czy kwota tak opodatkowana wejdzie do mojego przychodu w zwiazku z praca juz w innej firmie?Pozostali udzialowcy sa emerytami.
  Wojciech Fijalkowski
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl