Dochody małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci

Czasami małoletnie dziecko uzyskuje własne dochody. Dochody takie w większości przypadków podlegają opodatkowaniu.

Co do zasady, dzieci nie rozliczają się samodzielnie – wyjątkiem są jedynie dochody z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Pozostałe dochody podlegają doliczeniu do dochodów rodziców. Warunkiem jest prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci przez rodziców. Prawo to przysługuje rodzicom na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i pozwala zarządzać majątkiem dziecka oraz pobierać dochody z tego majątku w czasie sprawowania władzy rodzicielskiej.

Rodzice doliczający do swoich dochodów dochody dzieci składają zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Jeżeli rodzice rozliczają się oddzielnie wówczas każde z nich do swoich dochodów dolicza połowę dochodów dziecka (zasada ta nie ma zastosowania w przypadku rodziców będących w separacji).

 

Dochody, od których dzieci płacą podatek samodzielnie.

Małoletnie dzieci zobowiązane są rozliczyć się z podatku w odniesieniu do dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W przypadku uzyskiwania przez dziecko takich dochodów w ich imieniu zeznanie roczne składają rodzice.

Dochody z pracy dziecka dotyczą tylko i wyłącznie dochodów ze stosunku pracy. Warto zauważyć, że Kodeks Pracy mocno ogranicza możliwość zatrudniania małoletnich.

Warto również zauważyć, że w wielu przypadkach stypendia dzieci będą wolne od podatku na podstawie przepisów podatkowych. Wolne od podatku są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wolne są również świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

Opodatkowaniu nie podlegają także stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł (w 2010 r. wolna od podatku jest kwota stypendium do 3800 zł rocznie).

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego jeżeli przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka oddał mu określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, uzyskuje on wówczas pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Oznacza to, że małoletni może tymi przedmiotami w pełni dysponować.

„Przedmioty oddane do swobodnego użytku” to przedmioty majątkowe w postaci ruchomości, przekazane przez rodziców lub opiekuna takie jak książki, płyty, gadżety. Zyskiem, który może podlegać opodatkowaniu są np. zyski ze sprzedaży płyty, którą rodzice oddali dziecku do swobodnego użytku. Serwis Allegro pozwala na zakładanie Konta Allegro Junior dla osób w wieku już od 13 do 18 lat. Użytkownik konta Junior może kupować i sprzedawać, wystawiać komentarze i dyskutować na forum – tak jak na koncie zwykłym. Zyski z internetowego handlu małoletniego dziecka należy opodatkować w zeznaniu rocznym.

W przypadku uzyskiwania przez małoletnich dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku stają się oni podatnikami – muszą wiec uzyskać numer NIP i złożyć zeznanie roczne tak samo jak dorośli – z tym wyjątkiem, że zeznanie takie w imieniu dziecka podpisuje rodzic.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl