Dodatek za  rozłąkę w 2011 r.

Dodatek za rozłąkę w 2011 r.

 

Pracownicy, którzy pracują poza swoim stałym miejscem zamieszkania często otrzymują dodatkowe świadczenia od pracodawcy. Jednym z takich świadczeń jest dodatek za rozłąkę. Do końca 2011 r. dodatek taki korzystał ze zwolnienia w podatku, natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. zakres tego zwolnienia został bardzo mocno ograniczony. W dzisiejszym artykule o tym kiedy dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikowi będzie wolny od podatku, a kiedy trzeba będzie pobrać od niego zaliczkę.

 Do końca 2010 r. zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego był dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dotychczas więc każdy dodatek za rozłąkę – wypłacany pracownikom przeniesionym – mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego (do wysokości limitów).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zastrzega się, że ze zwolnienia korzystają tylko i wyłącznie dodatki za rozłąkę przysługujące na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W praktyce przepis dotyczy obecnie dodatków za rozłąkę, które są przyznawane funkcjonariuszom, żołnierzom, sędziom i urzędnikom państwowym na podstawie ustaw i innych wydanych na ich podstawie przepisów.

Dodatek za rozłąkę zgodnie z tymi przepisami przysługuje pracownikom (lub funkcjonariuszom) czasowo przeniesionym.

Czasowo przeniesionym, w rozumieniu zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.08.1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (M.P. Nr 32, poz. 258 ze zm.), jest pracownik, który wyraził zgodę na okresowe przeniesienie go do pracy na inny teren poza miejscowość stałego zamieszkania (zakwaterowania), a był zatrudniony:

1) w miejscowości stałego zamieszkania lub codziennie dojeżdżał do pracy z miejscowości stałego zamieszkania bądź

2) w innej miejscowości niż miejscowość stałego zamieszkania i mieszkał w hotelu pracowniczym lub kwaterze wynajętej przez przedsiębiorstwo.

Wysokość diety, o której mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Od dnia 1.01.2006 r. dieta ta wynosi 22 zł za dobę podróży. W związku z powyższym przedstawiony przez Spółkę sposób obliczenia kwoty dodatku za rozłąkę należy uznać za prawidłowy (liczba dni w okresie przeniesienia x 22 zł). Przy obliczaniu tej kwoty konieczne jest jednak uwzględnienie dni (okresów) za które, zgodnie z § 3 pkt 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.08.1990 r., dodatek nie przysługuje. Tak obliczona kwota będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.”

Zgodnie z tym zarządzeniem dodatek za rozłąkę nie przysługuje:

  • za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • za okres pobytu na leczeniu w szpitalu, w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłatne wyżywienie,
  • za okres urlopu wypoczynkowego,
  • za dni zwolnień od pracy, udzielonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów oraz za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy lub niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia.

 Od 1 stycznia 2007 r. wysokość diety wynosi 23 zł – stąd też dodatek w takiej wysokości wypłacany pracownikowi czasowo przeniesionemu będzie wolny od podatku.

Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu (139,06 zł miesięcznie). Podwyższone koszty nie przysługują jednak pracownikom, którzy otrzymują dodatek za rozłąkę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl