Zagraniczne dochody żołnierzy

Zagraniczne dochody żołnierzy

 Pytanie: Jestem żołnierzem zawodowym, pełnię służbę w jednostce NATO w Holandii. Wynagrodzenie jest wypłacane przez Centralę Wojskową Misje Pokojowe i składa się z dwóch części: w złotych polskich oraz z tzw. należności zagranicznej wypłacanej w euro (za służbę poza granicami kraju). W którym kraju i w jaki sposób będzie opodatkowane moje wynagrodzenie?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu opodatkowaniu na ogólnych zasadach podlegać będzie wynagrodzenie (z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju), natomiast wolne od podatku będą świadczenia związane z wyznaczeniem żołnierza do służby poza granicami.

Konstytucyjna zasada równości wobec prawa nakazuje, aby system podatkowy przewidywał jednolite reguły opodatkowania dochodów wszystkich obywateli. Zatem również należności otrzymywane przez żołnierzy objęte są ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane na zasadach w niej określonych. Jednakże dochody żołnierzy mogą korzystać z kilku zwolnień przewidzianych w ustawie.

Żołnierz, pełniący służbę zagraniczną, mający miejsce zamieszkania w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, również od dochodów uzyskanych za granicą. Przy opodatkowaniu dochodów zagranicznych należy uwzględnić przepisy odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Miejsce opodatkowania dochodów.

Zgodnie z art. 30 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu przepisy Konwencji nie mają zastosowania do organizacji międzynarodowych, ich organów lub funkcjonariuszy oraz członków misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych Państwa trzeciego. Tak więc dochody uzyskiwane z tytułu służby w jednostce NATO nie podlegają regulacjom umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W związku z tym do dochodów tych należy stosować wyłącznie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Czy można odliczyć diety?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób czasowo przebywających za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety. Zwolnienie to stosuje się jednak z zastrzeżeniem ust. 15, który stwierdza, że nie stosuje się go do wynagrodzenia m. in. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia  zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83.

 

Zwolnienia

Powyżej przytoczony przepis wskazuje, że wymienione w nim wynagrodzenia mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83. Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu od podatku podlegają świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa:

a) w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

b) jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych

Zwolnieniu nie podlegają wynagrodzenia za pracę oraz uposażenia i inne należności pieniężne przysługujące z tytułu pełnienia służby;

 

Z treści pytania wynika, że podatnik, w związku z pełnieniem służby poza granicami otrzymuje wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia płaconego w złotych oraz tzw. należności zagranicznej.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1197 z późn. zm.) żołnierz przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa zachowuje prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych, przysługujących mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym. Jednocześnie § 15 tego rozporządzenia stwierdza, że oprócz uposażenia żołnierzowi przysługują:

  • jednorazowa należność pieniężna,
  • należność zagraniczna,
  • dodatek wojenny,
  • dodatek rodzinny,
  • należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

Z powyższego wynika, że żołnierz podczas służby poza granicami kraju otrzymuje wynagrodzenie (z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju) oraz inne należności związane ze służbą poza granicami kraju.

Zwolnieniu określonym w art. 21 ust 1 pkt 83 ustawy podlegają dodatkowe należności, które są związane ze służbą poza granicami kraju (wymienione w § 15 Rozporządzenia dodatkowe świadczenia, których żołnierz nie otrzymywał na ostatnim stanowisku służbowym w kraju).

Tak więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu opodatkowaniu na ogólnych zasadach podlegać będzie wynagrodzenie (z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju), natomiast wolne od podatku będą świadczenia związane z wyznaczeniem żołnierza do służby poza granicami.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl