Ulga internetowa 2011

Ulga internetowa 2011

 

 W rozliczeniu za rok 2011, podobnie jak w latach ubiegłych można skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu wydatków na Internet do kwoty 760 zł. W odróżnieniu od lat ubiegłych odliczenie nie musi dotyczyć wydatków na internet w miejscu zamieszkania. Można również odliczyć wydatki na Internet mobilny, czy też wydatki z tytułu korzystania z kawiarenki internetowej. Ponadto, dokumentem uprawniającym do ulgi nie musi być wyłącznie faktura. Zmiany te, mimo iż korzystne nie będą obowiązywały długo, rok 2012 jest najprawdopodobniej ostatnim rokiem obowiązywania tej ulgi. W dzisiejszym artykule przedstawiam zasady korzystania z ulgi na Internet.

 

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  rozszerzyły zakres ulgi internetowej  Z treści przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a) wykreślono wyrazy dotyczące użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Zmiana ta rozstrzyga wątpliwości związane z korzystaniem z mobilnego Internetu, ponadto możliwe będzie odliczenie np. wydatków za korzystanie z Internetu w kawiarence internetowej, oczywiście pod warunkiem udokumentowana ich wysokości. Dokumentem uprawniającym do ulgi nie musi być wyłącznie faktura. Dowodem takim może być dokument stwierdzający ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Zmiana ta daje możliwość odliczenia ulgi także na podstawie np. dowodu wpłaty czy np. książeczki wpłat.

Od dochodu podatnika można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Wysokość wydatków na Internet ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Nie musi to być koniecznie faktura ale dokument musi zawierać wskazane informacje – w związku z tym niewystarczającym będzie np. paragon z kawiarenki internetowej.

Wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć łącznie 760 zł. W przypadku gdy ponoszone w ciągu roku koszty są wyższe, odliczeniu będą podlegały wydatki do wysokości 760 zł.

Kwota 760 zł jest limitem przysługującym jednemu podatnikowi. Tak więc jeżeli faktycznie z Internetu korzysta więcej osób, które ponoszą wydatki i będą wymienieni np. w fakturze to nie ma przeszkód by każda z nich skorzystała z ulgi (oczywiście do wysokości wydatków 760 zł).

Warto zauważyć, że orzeczenia sądów przyznają prawo do podwójnego limitu małżonkom, nawet jeżeli na fakturze figurują dane tylko jednego z nich.

Przykładowo w wyroku WSA w Rzeszowie z 4 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09 czytamy:

„Nie ma zatem znaczenia na którego z małżonków-podatników została wystawiona faktura odpowiadająca wymogom przepisów o podatku od towarów i usług jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania użytkują sieć internetową i ponoszą z tego tytułu wydatki.”

Z ulgi na Internet, podobnie jak z innych ulg wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej 18 i 32 %, a także podatnicy osiągający przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Z ulgi nie skorzystają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19%.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl