Nowa umowa z Cyprem

Nowa umowa z Cyprem

 

Od jakiegoś czasu Ministerstwo Finansów zapowiadało, że zamierza ukrócić możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych jakie daje przeniesienie działalności gospodarczej na Cypr (o korzyściach tych pisałem w tym artykule). Zapowiadane zmiany ujrzały wreszcie światło dzienne, gdyż 22 marca podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.  

Protokół zmienia najbardziej korzystne przepisy dotyczące m. in. opodatkowania dyrektorów, zaliczenia podatku (tax sparingu) a także zmienia stawki podatku w kraju źródła dla dochodów z dywidend i odsetek.

Najważniejsza zmianą wprowadzoną do umowy z Cyprem jest usuniecie tzw. klauzuli tax sparing (fikcyjnego zaliczenia podatku).  Dotychczas (na podstawie angielskojęzycznej wersji umowy)podatnik uzyskujący dochód z dywidendy od cypryjskiej spółki ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidend, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. Ponieważ przepisy cypryjskie zwalniają takie dywidendy z opodatkowania to podatnik faktycznie płacił tylko 9% podatku.

Wprowadzona w Protokole zmiana przewiduje, że przy opodatkowaniu zysków z dywidend (oraz innych dochodów biernych) Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Cyprze. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku uzyskane na Cyprze. Oznacza to, że podatek w Polsce będzie można pomniejszyć o faktycznie zapłacony podatek na Cyprze.

Protokół wprowadza też zmiany w sposobie opodatkowania dochodów członków zarządu. Dochody członków zarządu opodatkowane będą wyłącznie w państwie rezydencji członka zarządu. Dotychczas polski rezydent będący członkiem zarządu w spółce cypryjskiej nie płacił w ogóle podatku od dochodów z tego tytułu: umowa przewiduje bowiem opodatkowanie tych dochodów w tym kraju, w którym ma siedzibę spółka (czyli na Cyprze) a Cypr zwalniał taki dochód z opodatkowania. Po zmianie umowy dochody polskich rezydentów uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

 Umowę rozszerzono także o pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, która umożliwia uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z Cyprem, w tym również o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Protokół obniża ponadto stawkę podatku u źródła określoną w umowie w odniesieniu do dywidend (z 10% do 0% lub 5%) oraz odsetek (z 10% do 5%).

Protokół wejdzie w życie po ratyfikowaniu go przez parlamenty obu państw. Można więc przypuszczać, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl