Nowa umowa z Luksemburgiem

Nowa umowa z Luksemburgiem

 

Ministerstwo Finansów z powodzeniem kontynuuje swoją politykę ograniczania możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych, które dają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po ratyfikacji umów z Cyprem i zawarciu umów z Wyspą Man, Jersey i Baliwatem Guernsey dokonano ratyfikacji umowy z Luksemburgiem. Luksemburg, mimo że nie jest uważany za raj podatkowy to jednak daje możliwości optymalizacji podatków. Dodatkowo polsko – luksemburska umowa zawierała korzystne postanowienia w zakresie opodatkowania dywidend.

Podpisany 7 czerwca 2012 r. protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. zmienia te zasady.

Metodą unikania podwójnego opodatkowania w Polsce w zakresie tak zwanych dochodów czynnych (praca działalność gospodarcza)pozostanie metoda wyłączenia z progresją, natomiast w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów – m.in. dywidend, odsetek i należności licencyjnych, uzyskiwanych przez polskich rezydentów w Luksemburgu – zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu (polskiego i zagranicznego). Z kolei zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. 

Kolejną zmianą wprowadzoną przez protokół jest objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego (tzw. klauzula nieruchomościowa).

Zmienią się również zapisy dotyczące odsetek i należności licencyjnych – dla obydwu kategorii stawka podatku u źródła zostanie obniżona z 10% do 5%. W przypadku dywidend, jeżeli bezpośredni udział ich odbiorcy w kapitale spółki wypłacającej wynosi 10% i posiadany jest on nieprzerwanie przez 24 miesiące, zastosowanie znajdzie stawka 0%. Jeżeli warunki te nie zostaną zachowane dywidendy podlegały będą opodatkowaniu u źródła w wysokości 15%. 

Protokół wprowadza też pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, dostosowującą postanowienia konwencji do obowiązującego standardu OECD. Umożliwi ona uzyskanie informacji o działalności gospodarczej polskich rezydentów w relacjach z Luksemburgiem, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl