Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 

Do 4 września pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców a nie uzyskali od nich dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski muszą uzupełnić akta osobowe pracownika. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r. Ustawa nakłada na pracodawców obowiązek żądania od cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przechowywania kopii tego dokumentu w aktach pracowniczych. Pracodawcy, którzy zatrudniali cudzoziemców w momencie wejścia w życie ustawy mają 45 dni na uzupełnienie akt notarialnych – czyli właśnie do 4 września 2012 r.

Ustawa nakłada sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemca bez uzyskania wymaganego dokumentu zobowiązani będą do zapłaty zaległego wynagrodzenia.

Ponadto pracodawca zatrudniający w taki sposób wielu cudzoziemców lub zatrudniający cudzoziemców w warunkach szczególnego wykorzystania naraża się na sankcje karne (kara grzywny lub ograniczenia wolności). Pracodawca skazany za powyższe przestępstwo będzie przez okres roku od uprawomocnienia się wyroku pozbawiony możliwości brania udziału w zamówieniach publicznych.

Wynagrodzenie wypłacone cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodów. Podobnie kosztem nie będą także składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika za ten okres.

Cudzoziemcem, zgodnie z ustawą, jest osoba niebędąca:

1) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej;

4) członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 1-3, który do nich dołącza lub z nimi przebywa.

Dokumentem uprawniającym cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski jest wiza bądź karta pobytu.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl