Faktury wystawiane przez nabywcę

Faktury wystawiane przez nabywcę

 
Zasadą jest, że fakturę wystawia sprzedawca. W pewnych sytuacjach wygodniejsze dla stron transakcji może okazać się wystawienie faktury przez nabywcę, tzw. samofakturowanie. W praktyce oznacza to wystawienie faktury samemu sobie. Przepisy na to zezwalają, jednak wystawianie faktur przez nabywcę wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków, z których najważniejszymi są: zawarcie umowy między stronami i poinformowanie o tej umowie urzędu skarbowego.  
W dzisiejszym artykule o zasadach wystawiania faktur przez nabywcę oraz wzór umowy upoważniającej nabywcę do wystawiania faktur.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie faktur (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), nabywcy towarów i usług od podatnika VAT mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako „FAKTURA VAT”, w tym również faktury zaliczkowe, jeżeli nabywca towarów lub usług:

 1. jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;
 2. ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów – w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;
 3. w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2, dostarczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy, zawierającą w szczególności:
 • dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę,
 • datę zawarcia umowy,
 • okres obowiązywania umowy.

Umowa upoważniająca nabywcę do wystawiania faktur powinna zawierać:

 1. postanowienia, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:
 • upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,
 • poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

       2. postanowienia, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:

 • będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, zwanej dalej „akceptacją”, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,
 • poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

       3. określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;

     4. określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.

Faktura wystawiana przez nabywcę, zgodnie z powyższymi zasadami powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE RADY faktura wystawiona przez nabywcę lub usługobiorcę powinna zawierać wyraz „samofakturowanie”.

Umowa określa w stosunku do których towarów lub usług nabywca będzie wystawiał faktury. Oznacza to, że nie ma obowiązku by wszystkie transakcje między stronami w okresie obowiązywania umowy fakturowane były przez nabywcę. Usługi i towary nie wskazane w umowie mogą być fakturowane przez sprzedawcę, zgodni z ogólnymi zasadami.

W przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej.

Analogiczne zasady stosuje się do faktur wystawianych przez nabywcę dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeżeli:

 1. nabywcą towarów jest podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest podatnik, który został zarejestrowany jako podatnik VAT UE,
 3. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dostarczył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pisemną informację, o o zawartej z nabywcą umowie.

WZÓR: Umowa upoważniająca nabywcę do wystawiania faktur w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl