Imprezy integracyjne

Imprezy integracyjne

 

Temat opodatkowania imprez integracyjnych od kilku miesięcy wywołuje wiele kontrowersji. W dużej mierze przyczyniło się do tego orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2012 r. – II FSK 2740/11, w którym Sąd uznał w praktyce, że sam fakt zaproszenia pracownika (czy innej osoby) na imprezę integracyjną powoduje powstanie u niej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a co za tym idzie oznacza konieczność zapłaty podatku. Czy rzeczywiście trzeba płacić podatek od imprezy, na której się nie było?

 

We wskazanym wyroku NSA stwierdził:

„Jeżeli więc analizowane nieodpłatne świadczenie polega na zagwarantowaniu pracownikowi możliwości skorzystania z poszczególnych usług, to uprawniony otrzymuje je w momencie, w którym po stronie wykonawcy tych usług powstaje obowiązek pozostawania w gotowości do ich świadczenia. Uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia nie jest natomiast następcze, w relacji do zapewnionego prawa jego otrzymania, wykorzystanie danej usługi. Z tych powodów, zagwarantowane przez pracodawcę prawo do korzystania ze świadczeń związanych z wyjazdami integracyjnymi, nie jest pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., odnoszącym się wyłącznie do pieniędzy i wartości pieniężnych. Otrzymanym nieodpłatnym świadczeniem jest już bowiem możliwość skorzystania przez pracownika z usług zakupionych przez pracodawcę.

Podkreślone zdanie oznacza ni mniej ni więcej, że przychód a co za tym idzie podatek rodzi u pracownika sam fakt otrzymania zaproszenia na imprezę integracyjną, bez względu na to czy w ogóle wziął w niej udział i w jakim zakresie skorzystał z zaproponowanych „atrakcji”.

Należy mieć nadzieję, że zaprezentowane orzeczenie jest swoistym „kuriozum”, które nie przyczyni się do ugruntowania stanowisk organów podatkowych.

Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zapadające już po zaprezentowanym orzeczeniu NSA dają nadzieję na racjonalne podejście do prezentowanej kwestii. Przykładowo, w wyroku WSA w łodzi z dnia 02.03.2012, sygn. I SA/Łd 41/12 czytamy:

stwierdzić należy, że pracownicy uczestniczący w imprezie masowej (ogólnodostępnej), sfinansowanej przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będą osiągali korzyść finansową, ponieważ nie będą zobowiązani do zapłaty kwoty wynikającej z faktury za zorganizowanie imprezy masowej. Dzięki takiemu działaniu u tych osób dochodzić będzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosił będzie za nich koszt, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku. Z tej też przyczyny usługę finansowaną przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników należałoby uznać za przychód ze stosunku pracy tych pracowników pod warunkiem jednak, że jest to skonkretyzowany przychód rzeczywiście otrzymany przez pracownika z tytułu udziału w imprezie sfinansowanej przez pracodawcę. Dla opodatkowania istotne jest bowiem to, czy danemu pracownikowi można przypisać konkretny, a nie statystyczny, czy potencjalny przychód. Nie można bowiem ustalać przychodu w drodze arytmetycznego działania polegającego na podzieleniu kosztów imprezy integracyjnej przez liczbę wszystkich pracowników uprawnionych do udziału w niej niezależnie od ich rzeczywistego udziału, jak chce tego organ. Przepisy updof nie dają podstaw do wykonania takiego działania w sytuacji, gdy pracownik faktycznie nie otrzymał świadczenia. Ponadto podkreślić należy, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, a nie grupa osób. Brak możliwości ustalenia jednego z elementów stosunku prawnopodatkowego czyni niemożliwym powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji ustalenie zobowiązania podatkowego.”

Imprezy integracyjne często nie są premią dla pracowników, często są spotkaniem obowiązkowym, którego celem jest lepsza integracja załogi, przekładająca się na lepszą efektywność firmy. Jeżeli więc ten cel „zawodowy” jest głównym powodem organizowania imprezy to wówczas nie można jej uznać za przychód pracownika. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie imprezy ze szkoleniem, wówczas celem takiego spotkania w oczywisty sposób staje się zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników a nie ich premiowanie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl