VAT od samochodów i paliwa w 2013 r.

VAT od samochodów i paliwa w 2013 r.

 

Ograniczenia dotyczące odliczeń w podatku VAT od samochodów z kratką i od paliwa kupowanego do takich samochodów miały trwać w latach 2011 – 2012. Niestety, najprawdopodobniej zostaną one utrzymane również w 2013 r. Zmiany, które znalazły się w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przewidują, że nadal przy nabyciu samochodów osobowych (w tym z kratką) obowiązywać będzie 60% limit odliczenia podatku VAT (nie więcej niż 6 000 zł) oraz brak możliwości odliczenia podatku od paliwa kupowanego do tych samochodów.

 

Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, wprowadziła ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT od zakupywanych samochodów osobowych oraz paliwa na lata 2011 – 2012. Ustawa ta przewiduje, że od 1 stycznia 2013 r. prawem do pełnego odliczenia będą objęte samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w odniesieniu do których na podstawie świadectwa homologacji producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego wynika, że nie jest to samochód osobowy. Pojazdy te korzystały bowiem z prawa do takiego odliczenia przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, tj. do dnia 30 kwietnia 2004 r. na podstawie przepisu art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, z późn. zm.).

Ustawa uwzględnia również regulacje, zmniejszające ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od ww. pojazdów samochodowych, które zostały wprowadzone dnia 1 maja 2004 r. oraz po tej dacie. Ustawa likwiduje obowiązek przedkładania zaświadczeń oraz informowania o zmianach objętych tymi zaświadczeniami. Jednak, w przypadku, gdy w pojeździe dla którego wydano zaświadczenie zostaną wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie będzie spełniał określonych w ustawie wymagań podatnik będzie miał, tak jak jest to obecnie, obowiązek skorygowania dokonanego odliczenia.

Tak więc ustawa nowelizująca przewiduje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do pełnego odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało w przypadku nabycia między innymi pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Jednocześnie podatnikom przysługiwałoby pełne odliczenie podatku VAT w związku z nabywanym paliwem do tych pojazdów.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że ograniczenia obowiązujące w latach 2011 – 2012 zostaną przesłużone również na rok 2013.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przewiduje, że w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z  2011 r. Nr 102, poz. 585) wprowadzi się następujące zmiany:

1)            użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 4 i 5 oraz w art. 7 wyrazy „31  grudnia 2012 r.” zastąpi się wyrazami „31 grudnia 2013  r.”;

2)            w art. 9 w pkt 2 wyrazy „1 stycznia 2013 r.” zastąpi się wyrazami „1 stycznia 2014 r.”.

Oznacza to, że proponuje się zmiany w podatku od towarów i usług polegające na przedłużeniu, do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu obowiązywania:

1)            odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6 000 zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 

Utrzymane zostanie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 2 zmienianej ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.),

2) braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego,

3) niestosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane przedłużenie, do dnia 31 grudnia 2013 r., podyktowane jest sytuacją ekonomiczną kraju i wynika z faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.

Projekt w zakresie ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. pojazdów samochodowych oraz niestosowania art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. ma umocowanie w otrzymanej przez Polskę decyzji wykonawczej Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/581/UE) (Dz. Urz. UE L 256 z 30.09.2010, str. 24).

Polska dopełniła również (w zakresie paliw) wymogu przeprowadzenia konsultacji z Komitetem do spraw VAT w celu jednorazowego przedłużenia – do dnia 31 grudnia 2013 r. – rozwiązania ograniczającego obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Konsekwencją tych zmian jest przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych rozwiązań zawartych w ww. ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. z dnia 1 stycznia 2013 r. na dzień 1 stycznia 2014 r.

 

Nie ma jednak gwarancji czy preferencje w zakresie odliczania VAT od samochodów i paliw, które są przewidziane ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował bowiem, że resort finansów chce od 1 stycznia 2014 r. wprowadzić jednolite zasady odliczania VAT-u od aut osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz paliw i innych wydatków eksploatacyjnych dot. tych pojazdów. Proponowane zmiany mają zlikwidować odmienne traktowanie samochodów osobowych i samochodów z tzw. „kratką”.

 

Ministerstwo Finansów zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o kolejną derogację umożliwiającą określenie nowych zasad odliczania podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych (w tym samochodów z „kratką”), paliw oraz innych wydatków eksploatacyjnych do tych pojazdów.

Dla tych pojazdów nowy limit odliczeń wyniósłby 50 proc. kwoty podatku naliczonego, obecnie wynosi on 60 proc., a limit kwotowy ograniczenia w odliczaniu wzrósłby z 6 tys. zł do 8 tys. zł. Konsekwentnie do przyjętych założeń planuje się wprowadzenie możliwości dokonania 50 proc. odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu tych pojazdów oraz pozostałych wydatków związanych z ich eksploatacją.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl