Czy w ramach ulgi mieszkaniowej można kupić dwa mieszkania?

Czy w ramach ulgi mieszkaniowej można kupić dwa mieszkania?

 

Podatnik, który dokonuje sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatku tego można uniknąć korzystając z tzw. „ulgi mieszkaniowej”. Ulga zwalnia z podatku dochód (lub jego część) jeżeli począwszy od dnia sprzedaży, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Ponieważ pojęcie „własne cele mieszkaniowe” nie zostało wyraźnie zdefiniowane to staje się ona źródłem sporów z organami podatkowymi. Problem ze skorzystaniem z ulgi mają na przykład podatnicy, który przychód ze sprzedaży nieruchomości wydatkują na nabycie dwóch innych mieszkań. Organy podatkowe zazwyczaj twierdzą, że „własne cele mieszkaniowe” może spełniać tylko jedno mieszkanie i w związku z tym odmawiają prawa do ulgi.

Na szczęście nie zawsze. Kilka dni temu, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej w takiej sprawie, który złożyłem w imieniu klienta, otrzymałem korzystną dla podatników odpowiedź.

W interpretacji indywidualnej Ministra Finansów udzielonej 17 maja 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB4/415-135/13-4/MS organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika, ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego. Zatem należy uznać, iż każdy z nabytych lokali stanowiący jego własność może dawać prawo do ulgi.

W sytuacji, która była przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni w 2009 r. nabyła mieszkanie w segmencie. W mieszkaniu tym zamieszkiwała razem z synem. Ze względu na wysokie koszty utrzymania tak dużego mieszkania Wnioskodawczyni w 2011 r. dokonała sprzedaży tego mieszkania. W zeznaniu rocznym PIT-39 zadeklarowała, że przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczy w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe, tym samym skorzysta z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni, w celu rozdzielenia gospodarstwa domowego swojego i syna zdecydowała się na kupno, na własne cele mieszkaniowe, dwóch mniejszych mieszkań: w jednym mieszka sama, w drugim zameldowała swojego syna. Kupno dwóch mieszkań podyktowane jest chęcią uniknięcia rodzinnych konfliktów, których źródłem jest często wspólne mieszkanie.

Wnioskodawczyni uważa, że poniesione przez nią wydatki objęte są zakresem przedmiotowej ulgi.

Argumentując w imieniu klienta stwierdziłem, że okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów (lub ich części) uzyskanych ze zbycia nieruchomości (sprzedaży, zamiany) na cele i w terminie określone w przepisie. Enumeratywne wyliczenie zawartych w tym artykule wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Nie ogranicza to jednak wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na jeden z elementów powołanego katalogu zwolnień.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika, ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego. Zatem należy uznać, iż każdy z nabytych lokali stanowiący jego własność może wyczerpywać dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 cyt. ustawy.

Wnioskodawczyni dokonała zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r., a przychód uzyskany z tego zbycia przeznaczyła na własne cele mieszkaniowe tj. nabyła w okresie dwóch lat, dwa lokali mieszkalne. W jednym z nabytych mieszkań, Wnioskodawczyni zameldowała syna.

Organ podatkowy wydający interpretację w całości podzielił stanowisko Wnioskodawczyni w związku z tym w interpretacji odstąpił od przedstawienia własnego uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl