Prostsza księgowość dla małych firm

Prostsza księgowość dla małych firm

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości, której celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Podmioty uznane za „jednostki mikro” będą mogły sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w bardzo uproszczonej wersji, zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, oraz zrezygnować z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

Przedstawiony projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości wprowadza definicję jednostki mikro, do której zaliczane są:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne oraz inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350.000 euro (1.486.380 zł),

– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej 700.000 euro (2.972.760 zł),

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób;

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;

3) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie więcej niż 2.000.000 euro.

Podmioty, które spełnią powyższe kryteria będą mogły skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeżeli ich organ zatwierdzający podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego przy zastosowaniu przepisów przewidzianych dla jednostki mikro.

Podmioty, które skorzystają z tzw. reżimu mikro, będą mogły:

– sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w bardzo uproszczonej wersji (wg wzoru z załącznika nr 4),

– zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje zostaną przedstawione w informacji uzupełniającej do bilansu,

– zrezygnować z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

Projektowana zmiana, w zakresie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro będzie miała zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy (14 dni od jej ogłoszenia).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl