Czy dla umowy „cash poolingu” należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

Czy dla umowy „cash poolingu” należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

 

Pytanie: Jesteśmy kapitałową spółką powiązaną z podmiotami mającymi siedzibę w różnych państwach Europy. Spółki należące do grupy zawarły umowę cash poolingu. Umowa polega na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków (sald) poszczególnych firm z  grupy na jednym wspólnym rachunku (rachunku grupy), a następnie zarządzaniu zgromadzonymi w ten sposób środkami, wykorzystując korzyści skali. Realizacją usługi (prowadzeniem rachunku grupy i dokonywaniem transferu środków) zajmuje się bank nie będący podmiotem powiązanym. Wartość przelewanych środków pomiędzy rachunkiem grupy a rachunkiem spółki Kasa Sp. z o.o. przekroczyła 30 tys. euro.

Czy taka umowa cash poolingu rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

 

Z przedstawionych przepisów wynika jednoznacznie, że dla powstania wymogu sporządzania dokumentacji podatkowej między podmiotami powiązanymi konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków:

1. musi mieć miejsce transakcja oraz;

2. taka transakcja musi być realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

W przedstawionej umowie „cash poolingu” problematycznym pojęciem staje się „transakcja”. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, inne akty prawa podatkowego również go nie definiują. Definicji takiej nie zawierają także przepisy prawa cywilnego. Wobec powyższego pojęcie to nie posiada definicji legalnej. W tym stanie rzeczy, zgodnie z powszechnie przyjętą dyrektywą wykładni językowej, pojęciom użytym w przepisach, a nieposiadającym definicji legalnej, należy przypisać znaczenie, jakie to pojęcie ma w języku potocznym, czyli należy przypisać mu znaczenie słownikowe.

Słownikowo transakcja jest definiowana jako:

1. operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług,

2. umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług; też: zawarcie takiej umowy.

 

Odnosząc powyższe pojęcie do sytuacji opisanej w pytaniu, jako transakcję można określić usługę cash – poolingu świadczoną Grupie Spółek przez Bank. Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką ani żadną ze spółek grupy w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym nie jest spełniony drugi z ww. warunków niezbędny dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Natomiast jeśli chodzi o spółki uczestniczące w umowie cash poolingu, między którymi występują powiązania zdefiniowane w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to ich uczestnictwo w Umowie nie powoduje powstania między nimi żadnych transakcji, tzn. nie występuje kupno ani sprzedaż towarów bądź usług. Natomiast brak relacji spełniającej znamiona transakcji oznacza, że nie jest spełniony pierwszy z ww. warunków niezbędnych dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że nie zachodzą przesłanki warunkujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o jakim mowa w przepisach art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wielu interpretacjach, m.in. w Interpretacji indywidualnej Ministra Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. IPTPB3/423-299/12-2/GG a także: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 października 2011 r., sygn.: IPPB5/423-658/11-6/JC; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2011 r., sygn.: ILPB3/423-938/10-2/GC; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 marca 2011 r., sygn.: IBPBI/2/423-1763/10/CzP; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2011 r., sygn.: PPB5/423-84/11-4/JC; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn.: ITPB3/423-613b/2009/DK; interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2010 r., sygn.: IBPBI/2/423-19/10/MS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl