Zwrot VAT za materiały budowlane od 2014 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane od 2014 r.

 

Tylko do końca tego roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady zwrotu niektórych wydatków  związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r., zwane popularnie „zwrotem VAT na materiały budowlane (o których pisałem w tym artykule). Częściowemu zwrotowi na obecnych zasadach będą podlegały wydatki poniesione tylko do końca 2013 r. Warto więc pospieszyć się z remontem lub przynajmniej kupić do końca tego roku potrzebne do niego materiały budowlane.

Od 1 stycznia 2014 r. najprawdopodobniej wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, która zasadniczo kończy zwrot VAT-u za materiały budowlane na obecnych zasadach. Z odliczenia będą jedynie mogli skorzystać podatnicy budujący domy w programie „mieszkania dla młodych”.

Ustawa została przyjęta bez poprawek przez Senat, obecnie czeka jedynie na podpis prezydenta. Tak więc od 1 stycznia 2014 r. nowe przepisy wejdą w życie.

Dotychczasowe przepisy

Do końca 2013 r. zwrot VAT dokonywany jest na podstawie przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po nowym roku odliczyć będzie można jedynie wydatki poniesione do końca roku 2013 r. Spieszyć się z ich odliczeniem nie trzeba bowiem zgodnie z nowymi przepisami wnioski o zwrot części wydatków poniesionych w okresie:

1)   od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2)   od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3)   od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

4)   od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

5)   od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Nowe odliczenie

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje zwrot VAT jedynie dla młodych podatników budujących swój pierwszy dom. Zwrotowi będą podlegały wydatki poniesione po 1 stycznia 2014 r. w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

Warunkiem uzyskania zwrotu będzie pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 r.

Dodatkowym wymogiem jest to, że powierzchnia budowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego nie może przekraczać odpowiednio 75 i 100 m2 (w przypadki osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci ten limit jest o 10 m2 większy).

Zwrot przysługuje ludziom młodym – wnioskodawca do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego jest osobą, która nie ukończyła 36 lat (w przypadku wniosku małżonków bierzemy pod uwagę wiek młodszego małżonka).

Wnioskodawcy nie mogą być właścicielami innego domu czy mieszkania (również spółdzielczego).

Wydatki podlegające odliczeniu

Podobnie jak w obecnie obowiązujących zasadach zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT (czyli 22%, 23% i prawdopodobnie więcej).

W zależności od tego jaka będzie stawka VAT w dniu poniesienia wydatku zwrotowi będzie podlegała odpowiednia część  zapłaconego podatku VAT:

  • 68,18 % – dla stawki 22%
  • 65,22% – dla stawki 23%,
  • 62,50% – dla stawki 24%,
  • 60% – dla stawki 25%

Kwota zwrotu jest limitowana i nie może przekroczyć 12,295%  (dla wyższych stawek VAT będzie to odpowiednio: 12,195% dla stawki 23%, 12,097% dla 24% i 12% dla stawki 25%) kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków. Limit ten dotyczy obojga małżonków.

Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek ten osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Podobnie jak to ma miejsce obecnie przepisy wskazują jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku, mimo iż nie przewiduje się oficjalnego formularza to prawdopodobnie Ministerstwo Finansów opracuje odpowiednie wzory formularzy.

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

  1. pozwolenia na budowę;
  2. faktur dokumentujących poniesione wydatki.

 

Decyzja urzędu skarbowego

W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków. Decyzja powinna zostać wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej w tym wniosku bez wydania decyzji.

W przypadku wydania decyzji przez urząd skarbowy zwrot będzie dokonany w terminie 25 dni od dnia wydania decyzji a w przypadku gdy wniosek jest prawidłowy to urząd w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku dokonuje zwrotu.

Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, to wówczas kwota zwrotu wydatków podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu wydatków.

Oprocentowanie nie przysługuje jeżeli winę za opóźnienie ponosi wnioskodawca lub spowodowane zostało przyczynami niezależnymi od urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl