Sejm przyjął nową ustawę o cudzoziemcach

Sejm przyjął nową ustawę o cudzoziemcach

 

Sejm uchwalił nową ustawę o cudzoziemcach, która wprowadza zasadnicze zmiany również w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Nowa ustawa ma ułatwić cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium naszego kraju oraz zapobiegać sytuacjom jego delegalizacji. Przyspieszone też zostaną procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Nowe regulacje mają być bardziej przejrzyste, wiele rozdziałów zostało w praktyce napisanych od nowa, właśnie pod kątem przejrzystości.

Ułatwiona zostanie procedura podejmowania pracy – w ramach jednego postępowania cudzoziemiec będzie uzyskiwał zezwolenie na pracę i zgodę na pobyt w naszym kraju.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie 1 maja 2014 r.

 

Zezwolenia, zaświadczenia, zgody

W nowej ustawie dział dotyczący zezwoleń na pobyt czasowy podzielono na część ogólną oraz podrozdziały regulujące poszczególne cele pobytu cudzoziemców w Polsce. Uproszczone zostały nazwy zezwoleń pobytowych: obecne „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony” nazwano „zezwoleniem na pobyt czasowy”, a nazwę „zezwolenie na osiedlenie się” zastąpiono nazwą „zezwolenie na pobyt stały”.

Zniesiono obowiązek posiadania przepustek marynarskich przez członków załóg cywilnych statków morskich.

Z 2 do 3 lat wydłużony ma być maksymalny okres, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy, a skrócone terminy oczekiwana na wydanie decyzji w tej sprawie. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie, ale zawsze osobiście. Jest to związane z koniecznością pobrania odcisków linii papilarnych (będą zamieszczane na karcie pobytu). W związku z tym zrezygnowano również z – przewidzianej obecnie – możliwości składania wniosków za pośrednictwem konsula.

21 dni ma wynosić termin przekazywania przez komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa ABW informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wymóg ten nie obejmie małoletnich cudzoziemców, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Obecnie obowiązujące przesłanki udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt tolerowany rozdzielono na trzy osobne formy: zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, dwa nowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy oraz dotychczasową zgodę na pobyt tolerowany. 

Czas pobytu cudzoziemca – ofiary handlu ludźmi w Polsce przeznaczony na odzyskanie sił i podjęcie dalszych osobistych decyzji będzie uznany za legalny przez okres ważności zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi. Zaświadczenie to będzie ważne 3 miesiące, a w przypadku cudzoziemca małoletniego – 4 miesiące.

Możliwe będzie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) lub jego wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka (Konwencja o prawach dziecka) w stopniu zagrażającym rozwojowi psychofizycznemu, a osoby te nie mają możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce w innej formie.

W trakcie prac w sejmowej Komisji Spraw Wewnetrznych usunięto wymóg znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jako jeden z warunków uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Pracownik, biznesmen, student

Nowością jest wprowadzenie przepisu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się – w ramach jednej procedury – o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w naszym kraju. Wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym, co usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę. Projekt nie przewiduje jednak rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę.

Zmienią się także przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z taką działalnością, będzie mógł ubiegać się – w ramach jednej procedury – o zezwolenie uprawniające go zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z kolei cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach, zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (tj. 1 roku i 3 miesięcy). Kontynuującym studia na kolejnym roku, zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydane na okres do końca studiów. Przewidziano także możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy – na okres 1 roku – absolwentom polskich uczelni wyższych, poszukujących pracy w Polsce.

Mały ruch graniczny

W celu uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, nowelizacja wprowadza obowiązek zamieszczania danych biometrycznych cudzoziemca w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Inne nowości

Obecnie wydawane decyzje w kwestii wydaleń zastąpi decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którą będzie wydawała Straż Graniczna (komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej). Odwołania od niej będą kierowane i rozpatrywane przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcowi objętemu postępowaniem powrotowym zapewnione będzie prawo do sądu. Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca ma nie być podstawą zobowiązania go do powrotu tylko wtedy, kiedy pracodawca wprowadził go w błąd lub wykorzystał jego zależność służbową.

Projekt kompleksowo reguluje procedury zgłaszania utraty lub uszkodzenia posiadanego przez cudzoziemca dokumentu oraz doprecyzowuje procedurę udostępniania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

Nowe przepisy ograniczają stosowanie środka w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonych ośrodkach wobec osób małoletnich, pozbawionych opieki – będzie można go stosować tylko do osób powyżej 15 roku życia. Zaproponowano także alternatywne środki dla detencji w postaci obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej, wpłaty zabezpieczenia pieniężnego, przekazania dokumentu podróży do depozytu lub zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu.

Na etapie prac w komisyjach sejmowych wprowadzono przepis umożliwiający obserwację i rejestrowanie obrazu m.in. w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Z monitoringu prowadzonego przez Straż Graniczną zostały wyłączone pomieszczenia sanitarne i pokoje dla cudzoziemców.

Przesunięto także termin wejścia w życie ustawy – z 1 stycznia 2014 r. na 1 maja 2014 r.

źródło: lexpolonica.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl