Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania

 

Tylko do 20 stycznia osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące dochody z najmu mogą zmienić formę opodatkowania. Podatnicy, którzy w 2014 r. zamierzają płacić podatek według zasad, które stosowali w 2013 r. nie muszą o tym fakcie informować urzędu skarbowego.

Warto więc zastanowić się czy opłaca się zmienić formę czy pozostać na dotychczasowych zasadach. W dzisiejszym artykule przedstawiam podstawowe różnice pomiędzy formami płacenia podatków a osoby zdecydowane na zmianę znajdą wzór stosownego zawiadomienia składanego w urzędzie skarbowym.

 

Osoby fizyczne mogą płacić podatek dochodowy według następujących form:

  • według skali podatkowej – w zależności od wysokości dochodu jest on objęty stawką 18 i 32% -są to tzw. zasady ogólne,
  • według 19 proc. jednolitej stawki – bez względu na wysokość dochodu (tzw. podatek liniowy),
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • w formie karty podatkowej.

 

Te cztery formy podatku dochodowego od osób fizycznych dostępne są przedsiębiorcom. Każda z tych form charakteryzuje się innymi stawkami podatku, innymi obowiązkami w zakresie ewidencji i księgowości, różnymi zakresami regulacji.

Osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą powinna więc w pierwszej kolejności dokonać wyboru formy opodatkowania kierując się kryteriami optymalizacji.

 

Podatek według skali

Podatek według skali jest podstawową formą opodatkowania, dostępną dla każdego przedsiębiorcy bez względu na rodzaj działalności. W tej formie podatek płacony jest od dochodu, czyli różnicy między przychodem a kosztami (wydatkami, które zostały poniesione aby uzyskać przychody). Podatek płacony jest według skali podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: 18 i 32% (w zależności od wysokości dochodu).

Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych (np. ulga prorodzinna, rehabilitacyjna).

Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy osiągają dochody mieszczące się w pierwszym przedziale skali (do 85 528 zł), którzy mają prawo do ulg podatkowych, bądź chcieliby się preferencyjnie rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub są osobami samotnie wychowującymi dzieci.

W tej metodzie opodatkowania należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje się zarówno przychody jak i koszty. Jeżeli przychody przedsiębiorstwa przekroczą 1,2 mln zł wówczas przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Podatek liniowy

Jest dostępny także bez względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osób świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19-proc. stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej – bez względu na ich wielkość. Niestety, przy tej formie opodatkowania brak jest możliwości skorzystania z większości ulg i preferencji podatkowych. Poza tym podatek płaci się od pierwszej zarobionej złotówki.

Ten sposób opodatkowania można polecić osobom uzyskującym wysokie dochody, którzy nie mają prawa do ulg podatkowych (bądź skorzystanie z nich będzie i tak mniej korzystne niż zasady ogólne).

W tej formie opodatkowania również należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe po przekroczeniu przychodu 1,2 mln zł.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby prowadzące działalność samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej. Ograniczeniem w stosowaniu tej formy jest wysokość przychodów. Ryczałtu nie mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy osiągają przychód w wysokości większej niż 150 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca traci prawo do ryczałtu i musi dokonywać rozliczeń na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Dodatkowym ograniczeniem jest to, że wiele rodzajów działalności zostało wyłączonych z opodatkowania ryczałtem (m. in. apteki, lombardy, kantory, niektóre wolne zawody, np. doradcy podatkowi, architekci).

Zaletą ryczałtu jest to, że nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów (ani ksiąg rachunkowych) – jak przy zasadach ogólnych i podatku liniowym. Przedsiębiorca prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów. Przy rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się bowiem kosztów działalności. Podatek jest płacony od przychodu, a nie od dochodu, za to na ogół według niższych stawek. Wynoszą one: 20 proc., 17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. i 3 proc. – w zależności od rodzaju działalności.

Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, dostępne są natomiast inne ulgi podatkowe.

 

Karta podatkowa

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby prowadzące drobną działalność handlową, gastronomiczną lub inną usługową, samodzielnie bądź w spółce cywilnej, a także wykonujące niektóre wolne zawody.

Jest to najprostsza forma opodatkowania – nie trzeba liczyć przychodów ani kosztów działalności, a podatek płaci się co miesiąc w stałej wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego, po pomniejszeniu go jedynie o zapłaconą składkę zdrowotną. Nie przysługują inne ulgi i odliczenia ani preferencyjne rozliczenie z małżonkiem czy dla samotnych rodziców.

Zaletą karty jest to, że nie trzeba prowadzić żadnych ewidencji dla celów tego podatku. Jednak wysokość podatku określona w decyzji urzędu może czasem okazać się wyższa niż przy opodatkowaniu według innych form opodatkowania.

Zarówno podatnik rozpoczynający, jak i prowadzący działalność gospodarczą jeśli zdecyduje się na zmianę dotychczas stosowanej formy opodatkowania, powinien przygotować odpowiednie zawiadomienie, koniecznie w formie pisemnej.

 

WZÓR: Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania:

 

Gdańsk, 20 stycznia 2014 r.

Kalina Bednarczyk

05–100 Gdańsk

ul. Polna 112

NIP 567-980-71-14

 

Naczelnik I Urzędu Skarbowego

w Gdańsku

ul. Rzeźnicka 54/56

80-822 Gdańsk

 

 

Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zaprowadziłam dla potrzeb podatku dochodowego ewidencję przychodów i będę opłacać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Działalność gospodarczą prowadzę w zakresie usług pralniczych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stary Port 12. Wykonywana działalność uprawnia mnie do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas opłacałam podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Nazwa firmy: PRALNIA CHEMICZNA „CZYSTA ŁZA” K. Bednarczyk, B. Lipińska z siedzibą w Gdańsku, ul. Stary Port 12.

Miejsce wykonywania działalności: Gdańsk, ul. Stary Port 12.

NIP spółki cywilnej 543-912-87-12

Dane dotyczące wspólników:

Kalina Bednarczyk, Gdańsk, ul. Polna 112, NIP – 567-980-71-14, 50% udziałów

Barbara Lipińska, Gdańsk, ul. Bajkowa 6/12, NIP – 543-912-98-23, 50% udziałów

  

Kalina Bednarczyk

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl