Kto powinien się spodziewać kontroli podatkowej w 2014 r.?

 

Regułą prowadzenia kontroli podatkowych i skarbowych jest to, że podatnik jest o zamiarze jej przeprowadzenia zawiadamiany z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. W jednym z najbliższych tekstów napiszę więcej o tym zawiadomieniu i o przewidzianych w przepisach wyjątkach. Dziś o tym, kto w sposób szczególny może być narażony na kontrolę w 2014 r.

Jak co roku Ministerstwo Finansów opublikowało „Zadania urzędów kontroli skarbowej”, w którym podsumowało skuteczność działań urzędów w latach 2012 i 2013 oraz przedstawiło priorytetowe zadania kontroli skarbowej na rok 2014.

Zadania te współgrają z planami urzędów skarbowych, które w typowaniu celów kontroli posiłkują się Krajowym Planem Dyscypliny podatkowej.

Kto zatem w 2014 r. znalazł się na celowniku fiskusa?

 

Zadania na rok 2014 stanowią kontynuację działań dotychczasowych, zwłaszcza że Ministerstwo pozytywnie ocenia efekty kontroli prowadzonych w latach 2012 i 2013.

W ostatnich latach systematycznie rośnie efektywność kontroli, co wynika m.in. ze skutecznej poprawy trafności doboru podmiotów do kontroli. Urzędy kontroli skarbowej w coraz większej mierze stosują nowoczesne metody analityczne mające na celu skuteczne zdiagnozowanie obszarów najbardziej wrażliwych na popełnianie nadużyć podatkowych. Szczególnie imponująco przedstawia się średnia kwota na jedną kontrolę, która wzrosła z ponad 400 tys. zł w 2012 r. do ponad 600  tys. zł w 2013 r.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki oraz zaobserwowane tendencje, działania kontroli skarbowej w najbliższych latach będą nadal koncentrować się na:

  • zwiększeniu oddziaływania w obszarze zapewnienia skuteczności wykonywania  zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,
  • przyczynianiu się do poprawy zarządzania i wydatkowania krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  • podniesieniu wydajności i efektywności pracy w wyniku optymalizacji wykorzystania zasobów.

W sferze podatków działania urzędów kontroli skarbowej w 2014 r. skupiać się będą na badaniu rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
  • podatku akcyzowego, (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi),
  • oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie krajowym,
  • ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
  • uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu.

Urzędy w coraz większym zakresie zamierzają korzystać w trakcie kontroli z technik informatycznych (e-kontrole).

 

Z planami tymi współgrają również kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe. Działania te wynikają z przyjętego przez Ministerstwo Finansów Krajowego Planu Dyscypliny podatkowej. Do czasu przyjęcia nowych wytycznych urzędy skarbowe kontynuują kontrole wynikające z Planu na rok 2013. Podobnie jak w latach poprzednich wytypowano 5 głównych obszarów ryzyka zewnętrznego uznanych za priorytetowe. Kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających i działań informacyjnych nadal koncentrować się będą na płaszczyznach zagrożeń zidentyfikowanych w latach ubiegłych i dotyczyć będą obszarów ryzyka:

Obszar nr 1: Wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia.

Obszar nr 2: Wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów lub strat z tytułu  działalności gospodarczej oraz dokonywanie odliczeń strat z lat poprzednich.

Obszar nr 3: Podatnicy lub płatnicy podatku dochodowego niedokonujący wpłat należnego podatku bądź zaliczek na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały.

Obszar nr 4: Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą.

Obszar nr 5: Dokonywanie transakcji gospodarczych za pośrednictwem Internetu.

Niezwykle istotnym elementem realizacji Strategii Zarzadzania Ryzykiem Zewnętrznym są działania prewencyjne. Realizowane są one m.in. poprzez kierowanie do podatników objętych Krajowym Planem Dyscypliny Podatkowej informacji o ich obowiązkach, wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dlatego też dla poszczególnych obszarów ryzyka przygotowane zostały karty informacyjne. Karty te są dostępne na stronach internetowych izb skarbowych.

To, że organy podatkowe korzystają z wytycznych i planów kontroli nie oznacza, że przedsiębiorcy nie znajdujący się w żadnej z grup ryzyka mogą spać spokojnie. Na dobrą sprawę kontroli podatkowej nikt się nie spodziewa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl