Jak uniknąć podatku od darowizny

Jak uniknąć podatku od darowizny

 

Osoby otrzymujące darowiznę nie mogą zapominać o dość przykrym obowiązku wynikającym z faktu, że fiskus oczekuje na podzielenie się z nim otrzymanym darem. Przepisy nakładają bowiem na obdarowanego obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

Na szczęście od tego obowiązku przewidziano kilka wyjątków, które pozwalają na uniknięcie zapłaty daniny. Skorzystanie ze zwolnień w podatku wymaga jednak spełnienia określonych warunków, w wielu przypadkach trzeba też całą „operację” dobrze zaplanować.

Planowanie to należy rozpocząć przed dokonaniem darowizny.

W dzisiejszym artykule przedstawiam sposoby na optymalizację podatku od darowizn.

Zanim jednak o tym jak zaoszczędzić na podatku, parę słów o tym co podlega opodatkowaniu i w jakiej wysokości.

Opodatkowaniu podlega nabycie przez osobę fizyczną w spadku lub w darowiźnie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy określaniu należnej wysokości podatku (i tego czy on w ogóle wystąpi) najważniejszą kwestią są więzy łączące obdarowanego (spadkobiercę) z darczyńcą (spadkodawcą), czyli zakwalifikowanie nabywcy do właściwej grupy podatkowej.

Do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (czyli rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

Do grupy II zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. 

Do grupy III zalicza się innych nabywców.

Wysokość podatku oraz kwota wolna od podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej zalicza się nabywca. Kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł dla nabywcy z I grupy, 7276 zł dla nabywcy z II grupy i 4902 zł od nabywcy z III grupy podatkowej. Stawki podatku są progresywne, najwyższe oczywiście dla nabywców z III grupy podatkowej.

Zwolnienia w podatku.

Z punktu widzenia optymalizacji najważniejsze znaczenie oczywiście mają zwolnienia w podatku. Przepisy zwalniają z podatku między innymi:

 1. nabycie gospodarstwa rolnego (lub jego części) pod warunkiem, że nabywca będzie prowadził to gospodarstwo co najmniej 5 lat,
 2. nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami,
 3. nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Grupa 0

Ustawodawca zdecydował się na szczególne preferencje podatkowe dla tak zwanej „grupy 0” – czyli podatników należących do grupy I z wyjątkiem teściów, zięciów i synowych. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest wolne od podatku.

Aby jednak podatnik nabył prawo do tego zwolnienia musi spełnić 2 warunki:

 1. zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (formularz SD-Z2), oraz
 2. udokumentować, w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Darowizny i spadki otrzymane od wskazanych osób korzystają z całkowitego zwolnienia od podatku, choć uzależnione jest to od spełniania wskazanych warunków – przede wszystkim zgłoszenia takiego nabycia organowi podatkowemu w ciągu 6 miesięcy (nie trzeba zgłaszać darowizn, które są dokonywane w formie aktu notarialnego). W przypadku darowizny pieniężnej trzeba ją dodatkowo udokumentować przekazem bankowym lub pocztowym.

 

Darowizny dla i od małżonków

W tak zwanej „grupie 0” nie ma teściów ani zięciów i synowych, co może stanowić problem w przypadku darowizn na rzecz małżonków (np. przez rodziców).

Przykład

Ojciec Anny przekazał w darowiźnie jej i jej mężowi 50 000 zł. Darowizna została udokumentowana dowodem przekazu tych pieniędzy na wspólny rachunek małżonków.

W tej sytuacji należy zauważyć, że mamy dwoje obdarowanych – ponieważ przekazane w darowiźnie pieniądze będą stanowiły majątek wspólny małżonków to należy przyjąć, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Anna i jej mąż otrzymali w darowiźnie po 25 tys. zł. Dla Anny darowizna ta jest wolna od podatku, natomiast dla jej męża będzie ona podlegała opodatkowaniu. Obdarowanym w tym przypadku jest zięć, czyli osoba z I grupy podatkowej. Mąż Anny będzie musiał zapłacić podatek od nadwyżki ponad 9637 zł czyli od kwoty 15363 zł. Zgodnie ze skalą podatkową zawartą w ustawie o podatku od spadków i darowizn podatek od tej darowizny wyniesie: 563 zł.

Darowizny  na rzecz małżonków

Zastanówmy się czy w powyższym przykładzie strony umowy darowizny mogą podjąć jakieś działania, które pozwolą na uniknięcie podatku. Odpowiedź jest prosta: tak. Rozwiązaniem takim będzie dokonanie dwóch darowizn zamiast jednej:

Przykład

W pierwszej darowiźnie ojciec Anny przekazuje 50 000 zł w darowiźnie wyłącznie na jej rzecz. Dobrze żeby darowizna została przekazana na rachunek indywidualny Anny (w przypadku przelewu na rachunek wspólnych mogłyby się pojawić zarzuty ze strony fiskusa, że faktycznie była to darowizna dla małżonków).

W drugiej darowiźnie Anna przekazuje np. połowę otrzymanej kwoty w darowiźnie swojemu mężowi (oczywiście w tym przypadku darowizna też powinna być udokumentowana przelewem bankowy – tak, jest to absurdalne w przypadku małżonków ale udokumentowanie darowizny pieniężnej przekazem bankowym jest warunkiem zwolnienia z podatku).

 

W podobny sposób można przekazać nie tylko pieniądze ale również np. nieruchomości. W przypadku nieruchomości koszt dokonania dwóch darowizn będzie wyższy (podwoją się bowiem koszty opłat notarialnych) ale oszczędność podatkowa zrekompensuje te wyższe koszty.

 

Pożyczka jako alternatywa

Powyżej wskazaliśmy, że w sytuacji gdy teściowie chcą przekazać pieniądze dziecku oraz jego małżonkowi najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie tego przekazanie dwuetapowo: poprzez darowiznę tylko dla dziecka a następnie poprzez dokonanie darowizny przez obdarowanego dla swojego małżonka.

Gdyby taka operacja z jakichś powodów była niemożliwa do przeprowadzenia to wówczas pewną alternatywą darowizny dla zięcia czy synowej jest pożyczka. Oczywiście pożyczkę należy zwrócić (chociaż jej umorzenie w I grupie podatkowej nie wywołuje obowiązków na gruncie podatku dochodowego) to jednak jest ona opodatkowana stawką 2% co może okazać się podatkiem niższym niż podatek należny w przypadku darowizny dla osoby z I grupy podatkowej.

 

Darowizny od małżonków

Interesującą kwestią są również darowizny od małżonków. W przypadku gdy darowizna jest dokonywana z majątku wspólnego małżonków to organy podatkowe uznają, że wówczas darowizny dokonuje zarówno jeden jak i drugi małżonek. Ma to dobre jak i złe strony.

Korzyścią jest to, że okoliczność ta pozwala na zmniejszenie podstawy do opodatkowania.

Przykład

Rodzice Anny przekazali w darowiźnie dla niej i dla jej męża samochód o wartości rynkowej 36 tys. zł. Ponieważ jest to darowizna dla małżonków to należy uznać, ze każde z nich otrzymało połowę wartości auta, czyli po 18 tys. zł. Darowizna dla Anny korzysta ze zwolnienia (darowizna od rodziców), natomiast darowizna dla jej męża podlega opodatkowaniu (darowizna od teściów).

Należy jednak uznać, że mąż Anny otrzymał dwie darowizny: jedną od teścia, drugą od teściowej (obie po 9000 zł). Ponieważ kwota jednej i drugiej darowizny mieści się w kwocie wolnej od podatku (w I grupie podatkowej) to tym samym mąż Anny nie zapłaci podatku.

 

Uznanie, że darowizna z majątku wspólnego jest darowizną od obu małżonków powoduje, że obdarowany otrzymuje dwie darowizny, a jedna z nich może nie korzystać ze zwolnienia w podatku. Jest to w wielu przypadkach okoliczność niekorzystna dla obdarowanego.

Przykład

Andrzej chce podarować swojemu bratu samochód o wartości 40 000 zł. Samochód ten stanowi jednak majątek wspólny jego i jego żony.

W tej sytuacji należałoby więc mówić o dwóch darowiznach: jednej dokonana przez brata, drugiej dokonanej przez żonę brata (bratową). Bratowa nie znajduje się w „grupie 0” więc darowizna od niej podlegałaby opodatkowaniu. Czy rzeczywiście?

 

Odpowiedź na to pytanie będzie skomplikowana ponieważ wiąże się z kwestią rozporządzania majątkiem wspólnym, ustrojem małżeńskim małżonków czyli kwestiami, które nie są kwestiami typowo podatkowymi.

Rozwiązaniem kłopotliwej kwestii czy brat Andrzeja otrzymał darowiznę tylko od niego czy też zarówno od niego jak i od bratowej mogłaby być umowa małżeńska, która znosiłaby współwłasność małżeńską wobec tego samochodu. Umowa taka nie podlegałaby opodatkowaniu (należałoby ją bowiem potraktować jako darowiznę pomiędzy małżonkami) lecz jej zawarcie wiązałoby się z kosztami notarialnymi. Jednak po zawarciu takiej umowy Andrzej stałby się jedynym właścicielem tego samochodu i bez problemu mógłby go przekazać w darowiźnie bratu i darowizna taka byłaby wolna od podatku.

 

Okazuje się jednak, że kwestia czy darowizna z majątku wspólnego małżonków oznacza darowiznę dokonaną przez obu małżonków czy może być darowizną dokonaną tylko przez jednego nie jest wcale oczywista. Organy podatkowe twierdzą  że tak jest, natomiast sądy już niekoniecznie.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 07.09.2011 r. sygn. I SA/Wr 935/11 czytamy: „Według aprobowanego w literaturze i orzecznictwie poglądu, do którego nawiązał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 1999 r., gdy czynność prawna została dokonana przez jednego z małżonków, stroną tej czynności jest tylko ten małżonek, który złożył oświadczenie woli kreujące […] lub współkształtujące […] dany stosunek prawny (por. też uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1970 r., III CZP 55/70, OSPiKA 1973/6/120 oraz uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 28 marca 1979 r., III CZP 15/79, OSNC 1980/4/63). Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. akt I ACa 1141/06 „zgoda drugiego małżonka na dokonanie czynności […] zgodnie z KRiO była zgodą osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 K.c. […] Umowa zawarta bez zgody drugiego małżonka była czynnością prawną niezupełną (negotium claudicans), stwarzającą stan niepewności określany mianem bezskuteczności zawieszonej. Nie oznacza to wszakże, by małżonek, który wyraził zgodę na czynność prawną […] dokonaną przez swego współmałżonka, ipso facto stawał się stroną takiej czynności. Akceptował on tylko powołanie do życia stosunku prawnego, którego stroną był współmałżonek” (podkr. Sądu).”

Nie można jednak mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii, więc w przypadku darowizn od małżonków, które mogą wywoływać powstanie podatku (w zakresie darowizny od małżonka nie należącego do grupy 0) zasadnym może się stać wystąpienie o interpretację do organu podatkowego bądź też wyłączenie przedmiotu darowizny ze wspólności małżeńskiej. Oczywiście nie da się wyłączyć wspólności małżeńskiej w odniesieniu do pieniędzy, można to jedynie zrobić w stosunku do składników majątku.

103 Comments

 • by złotowłosa Posted 26 października, 2017 12:03 pm

  Mam wątpliwości odnośnie darowizn. Teściowa chce mi przekazać 17 tys. zł i w związku z tym będę musiała zapłacić podatek. Czy wobec tego, jeśli teściowa podaruje mi 8 tys zł, a teść osobno 9 tys zł, to czy również muszę to zgłaszać? Czytałam o tym, lecz nie mogę się doszukać takiej informacji. Jest podane, że można dostać 19 274 zł, ale trzeba to przeznaczyć na cele mieszkaniowe, a ja chcę kupić samochód. Dodam, że od swojego taty dostałam już 14 tys. zł, lecz tata jest w 0 grupie podatkowej i nie wiem jak to się ma do darowizny od teściowej.

  • by Mariusz Makowski Posted 26 października, 2017 10:03 pm

   Teściowie należą do I grupy podatkowej. Kwota darowizny wolna od podatku w tej grupie wynosi 9637 zł. W sytuacji przedstawionej przez Panią należy przyjąć, że każdy z teściów przekaże Pani darowiznę w kwocie wolnej od podatku (o ile to będą pierwsze darowizny od teściów w ciągu ostatnich 5 lat)

 • by Basia Posted 28 października, 2017 2:57 pm

  Witam, mam pytanie odnośnie darowizn. Moja ciocia (siostra mojej mamy) chce przepisac na mnie swoje mieszkanie (jest to spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu) i jesli chcialaby to zrobic w formie darowizny to jako osoba z III linii pokrewienstwa ja musialabym zaplacic za to podatek. Czy lepszym sposobem byloby kupienie od niej tego mieszkania? Tylko wtedy musi byc tez transakcja przelewu tej kwoty na konto bankowe jak sadze. Jest jakies wyjscie z sytuacji zeby ominac podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 28 października, 2017 8:35 pm

   Pewnym rozwiązaniem byłoby przekazanie tego mieszkania poprzez dokonanie dwóch darowizn: najpierw ciocia daruje to mieszkanie Pani mamie (czyli swojej siostrze) – podatek nie wystąpi bo znajdują się w grupie 0, a następnie mam daruje mieszkanie Pani, również bez podatku. W tym rozwiązaniu trzeba zawrzeć dwa akty notarialne.

   • by Adam Posted 13 listopada, 2017 12:06 pm

    Mam podobną sytuację, pytanie dotyczy jednak darowizny pieniężnej, która może zostać wykonana w formie przelewu na rachunek bankowy. Wujek (brat mamy) chciałby przekazać mi określoną sumę pieniędzy np. 110000 zł. Od takiej darowizny musiałbym uiścić podatek. W świetle Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, możliwe jest jednak wykonanie darowizny najpierw z wujka na mamę lub babcię (odpowiednio siostrę lub mamę wujka), a następnie „obdarowana” przez wujka osoba może mi przekazać darowiznę w tej kwocie. Mamy wtedy 2 darowizny, które przy złożeniu odpwiednich zaświadczeń w Urzędzie skarbowym są zwolnione od podatku. Pytanie jest tylko takie: czy obie darowizny można przeprowadzić w ciągu jednego miesiaca? Czy są tutaj jakieś ograniczenia, o których należy wiedzieć?

    • by Mariusz Makowski Posted 15 listopada, 2017 10:55 pm

     Można obie darowizny przeprowadzić w niedługim czasie od siebie. Warto jednak mieć na uwadze przepis art. 199 a Ordynacji podatkowej

     Art. 199a. [Wykładnia oświadczeń woli w postępowaniu podatkowym]
     § 1. Organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.
     § 2. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.
     § 3. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.

     Oznacza to, że gdyby organ podatkowy był w stanie udowodnić, że wujek tak naprawdę dokonał darowizny dla Pana a darowizna poprzez mamę miała charakter pozorny to mógłby zastosować podatek od darowizny. W praktyce byłoby to bardzo trudne do udowodnienia gdyż darowizna brata dla siostry nie miałby charakteru pozornego – siostra (czyli Pana mama) faktycznie otrzymałaby pieniądze w darowiźnie a następnie w kolejnej darowiźnie przekazała je Panu

     • by Adam Posted 17 listopada, 2017 10:34 am

      Dziękuję bardzo za odpowiedź. Proszę tylko o potwierdzenie. Rozumiem, że mamy dokładnie taką samą sytuację (brak obciążeń podatkowych) w przypadku, gdyby wujek najpierw przekazał darowiznę matce (moja babcia), jego matka następnie przekazałaby darowiznę do mnie?

     • by Mateusz Posted 6 stycznia, 2020 10:57 pm

      a jak to sie ma do tej interpretacji? https://www.rp.pl/artykul/1094535-Darowizna-od-wujka-lub-cioci–jak-nie-placic-podatku.html
      wynika z niej,ze nie ma grozby „charakteru pozornego” – czy darowizna pieniędzy to inna para kaloszy? chyba nie

     • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2020 6:49 pm

      O tym czy mamy do czynienia z czynnościami pozornymi nie może przesądzać jedynie czas dokonania jednej i drugiej czynności. Ale fakt dokonania dwóch darowizn w krótkim odstępie czasu (bądź nawet w tym samym czasie) może być przesłanką do zainteresowania fiskusa.

 • by Marcin Posted 5 stycznia, 2018 7:13 am

  Witam
  Mam pytanie następującej treści:
  Chcemy z żoną wybudować dom na działce, którą moi rodzice przekażą nam lub tylko mi w darowiznie (jednak wtedy tylko ja będę właścicielem nieruchomości wybudowanej). Jak najlepiej wykonać operację przekazania gruntu w darowiznie, abyśmy oboje stali się właścicielami gruntu we wspólnocie majątkowej i ograniczyli podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2018 7:54 pm

   Darowizna od Pana rodziców dla żony podlegałaby opodatkowaniu. Dlatego lepiej by darowizna została dokonana dla Pana – wówczas będzie ona wolna od podatku. Następnie może Pan umową małżeńską rozszerzyć wspólność majątkową również na tę działkę

 • by Marcelina Posted 16 stycznia, 2018 10:28 pm

  Chciałam się tylko upewnić czy dobrze zrozumiałam: mąż który nie posiada obywatekstwa polskiego, ale posiada prawo stałego pobytu ma dostać darowiznę pieniężna od swojej mamy. Darowizna będzie miała miejsce poza granicami polski (wielka brytania). Mimo tego powinna być zgłoszona z polskim US w ciągu 6 miesięcy aby uniknąć podatku? Czy są jakieś limity kwotowe w grupie 0? Powyżej których zwolnienie z podatku przestaje obowiązywać? Czy drobniejsze darowizny które nie przekraczają kwoty 9000 tez musza być zgłaszane?

  • by Mariusz Makowski Posted 16 stycznia, 2018 11:30 pm

   Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że darowizna pieniężna dla męża co do zasady podlega polskim przepisom. Darowizna w grupie 0 (m. in. od rodziców) jest wolna od podatku pod warunkiem udokumentowania jej przelewem i zgłoszeniem w ciągu 6 miesięcy do US. Wyjątkiem są darowizny w kwocie wolnej od podatku czyli nieprzekraczające 9637 zł (uwaga, sumujemy darowizny dokonane w ciągu ostatnich 5 lat) – takich darowizn wówczas nie trzeba zgłaszać do US

 • by Adam Posted 31 stycznia, 2018 9:57 pm

  Witam
  Mam pytanie, jeśli przywiozłem z za granicy sumę pieniędzy a następnie wymieniłem ją w kantorze i kupiłem za to auto. To mogę w jakiś sposób zwolnić się z tego podatku? Przykładowo złożyć formularz do urzędu skarbowego, że dostałem od ojca połowę ( nie przekracza ta suma 9637 zł) i , że dostałem drugą część od matki ( też nie przekracza tej sumy). Tylko nie mam żadnego potwierdzenia typu przelew bankowy lub pocztowy.
  Pozdrawiam
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 31 stycznia, 2018 11:35 pm

   Ustalmy na początek czy pieniądze przywiózł Pan z zagranicy czy otrzymał w darowiźnie od rodziców bo jedno i drugie zdarzenie może wywoływać różne skutki podatkowe.

   • by Adam Posted 1 lutego, 2018 9:07 am

    Przywiozłem z zagranicy.

    • by Mariusz Makowski Posted 6 lutego, 2018 9:05 pm

     Jeżeli były to dochody zarobione w okresie, w którym nie miał Pan miejsca zamieszkania w Polsce to wówczas nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce.

 • by Jola Posted 6 lutego, 2018 1:00 pm

  Witam, zmagam sie wlasnie z podobnym problemem podatkowym. otoz wujek i siostra meza maja wspolna dzialke. chcieli by przekazac czesc dzialki(polowe) mezowi. jak najlepiej to zrobic zeby maz nie musial placic ogromnego podatku III grupy od wujka a zeby i siostrze tez cos zostalo?
  myslalam o przepisaniu na nas oboje , wtedy kwota wolna od podatku tez byla by wyzsza ale wiaze sie to wtedy tez z tym ze ja bylabym w II grupie dla siostry meza.
  Bardzo dziekuje za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted 6 lutego, 2018 9:12 pm

   Pytanie o jakim wujku mowa? Jeśli jest to brat, któregoś z rodziców męża to wówczas jest to dla męża II grupa podatkowa (nie ma zwolnienia w podatku ale trochę niższa stawka). Rozumiem, że w tej darowiźnie każdy z obecnych właścicieli darowałby 1/2 swojego udziału w nieruchomości? Czyli w wyniku darowizny Pani mąż byłby właścicielem 1/2 nieruchomości a siostra i wujek po 1/4? Jeżeli wujek jest bratem któregoś z rodziców to można by ewentualnie rozważyć dokonanie darowizny dla rodzica a potem dla męża.

   • by Jola Posted 7 lutego, 2018 7:41 pm

    dziekuje za odpowiedz.

 • by Kamila Posted 12 lutego, 2018 12:03 pm

  Witam,
  teść chce podarować mi i mężowi samochód o wartości 50 000 zł. Z racji tego, że mąż nie posiada żadnych zniżek wolałabym, aby auto było zarejestrowane jedynie na mnie, ale mam świadomość, że jeśli będę jedyną obdarowaną zapłacę wyższy podatek od darowizny (bo jak rozumiem, w przypadku darowizny dla mnie i męża będę obdarowana połową – 25 tyś.). Czy jest jakiś inny sposób aby uniknąć płacenia podatku? Czy można zrobić tak, aby teść podarował auto mojemu mężowi , a potem mąż mnie? Jak urząd patrzy na takie przypadki? Dodam, że jest to drugi samochód w ciągu trzech lat, który otrzymuję w darowiznie od teścia.

  • by Mariusz Makowski Posted 18 lutego, 2018 11:57 am

   Wolna od podatku będzie darowizna od teścia dla męża (czyli od ojca dla syna). Następnie mogą Państwo objąć ten samochód wspólnością małżeńską (akt notarialny) bądź też mąż może dokonać darowizny dla Pani i wówczas stanie się Pani właścicielką tego auta (w całości lub części). Darowizna teścia dla męża a następnie męża dla Pani będą wolne od podatku i nie muszą być dokonane aktem notarialnym.

   • by Kamila Posted 22 lutego, 2018 11:45 am

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Chciałam się jeszcze tylko upewnić, czy umowy darowizny mogą być sporządzone jednego dnia? (umowa między teściem a moim mężem i druga między moim mężem a mną)

    • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2018 9:09 am

     Mogą choć lepiej byłoby odczekać gdyż takie następujące po sobie umowy darowizny mogą wprost wskazywać, że celem tych działań było uniknięcie podatku.

   • by Radosław Posted 13 grudnia, 2018 8:14 pm

    Dzień dobry,
    mam zbliżone pytanie. Otrzymaliśmy z żoną darowiznę samochodu do majątku wspólnego (zapis w umowie darowizny) od mojego ojca. Jaki obowiązek podatkowy tutaj wystąpi? Czy wspólność podatkowa oznacza, że otrzymaliśmy po 100% i żona musiałaby zapłacić podatek od pełnej wartości samochodu?
    Pozdrawiam,

    • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:00 pm

     Taka darowizna do majątku wspólnego oznacza, że Pana ojciec darował połowę samochodu Panu a połowę żonie. Darowizna dla Pana jest wolna od podatku (warunek to zgłoszenie tej darowizny w ciągu 6 miesięcy). Natomiast darowizna dla żony wolna jest od podatku do kwoty 9637 zł – ewentualna nadwyżka podlega opodatkowaniu.

 • by Naoila Posted 4 marca, 2018 4:35 pm

  Witam. Mąż sprzedał mieszkanie nabyte przed naszym ślubem. Kwota ze sprzedaży wpłynęła na nasze wspólne konto. Mąż połowę kwoty przelał bratu. Bracia sporządzili między sobą umowę darowizny. Skarbówka niestety przyczepiła się, iż przelew jest wykonany z naszego wspólnego konta, oraz tego że ja widnieje jako I posiadacz konta. Proszę o poradę jak wybrnąć z problemu płacenia podatku przez obdarowanego.

  • by Mariusz Makowski Posted 5 marca, 2018 4:59 pm

   Fiskus błędnie interpretuje, że mąż dokonał darowizny dla brata wspólnie z Panią – czyli, że to Pani podarowała połowę kwoty swojemu szwagrowi. Skoro darowizna została dokonana z pieniędzy, które są majątkiem odrębnym męża to nie ma znaczenia, że pieniądze te były przechowywane na wspólnym rachunku. Jeżeli jeszcze trwa postępowanie w tej sprawie to warto wystąpić z takim wyjaśnieniem na piśmie, a jeżeli zapadła już decyzja to złożyć odwołanie czy skargę do sądu administracyjnego.

   • by Naoila Posted 5 marca, 2018 8:31 pm

    Jeszcze trwa postępowanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam

 • by Joanna K, Posted 12 marca, 2018 8:57 pm

  Witam, chciałabym dokonać darowizny samochodu o wartości 17 tys. zł na mojego tatę. Jestem właścicielem samochodu a mój mąż jest współwłaścicielem. Czy w umowie darowizny powinniśmy zapisać, że w zakresie kwoty 8 500 zł darczyńcą jest córka a w zakresie drugiej części 8 500 zł jest zięć? Czy wówczas tata byłby zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od części darowanej przez zięcia?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2018 7:56 am

   Zięć znajduje się w tzw. pierwszej grupie podatkowej co oznacza, że kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł (sumujemy darowizny z ostatnich 5 lat) – tak więc darowizna o wartości 8500 dla teścia będzie wolna od podatku. Ponieważ ta darowizna mieści się w kwocie wolnej od podatku (bo Pani też dokona darowizny dla taty o wartości 8500 zł) to nie ma obowiązku jej zgłaszania do urzędu skarbowego.

 • by Joanna k. Posted 13 marca, 2018 4:40 pm

  Dziękuję za odpowiedź. Czy mimo zwolnienia z obowiązku podatkowego tata powinien zgłosić darowiznę na druku SD-Z2?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2018 9:47 pm

   Nie, darowizna w kwocie wolnej od podatku nie podlega zgłoszeniu.

 • by ES Posted 22 marca, 2018 12:44 pm

  Witam,
  Jeżeli mój mąż będzie przekazywał na mój rachunek bankowy oszczędnościowy co mięsiąc kwotę 1000 zł i ja również taką samą kwotę, to też musimy zgłosić to do US jeżeli łączna kwota przelewów od męża przekroczy 9637 zł (chcemy to traktować jako sposób oszczędzania, mamy wspólność majątkową)? Czy w takiej sytuacji lepiej jak utworzymy wspólne konto?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 marca, 2018 8:28 pm

   To, że mąż przelewa na Pani rachunek pieniądze nie oznacza chyba darowizny, szczególnie jeśli mają Państwo wspólność małżeńską.

 • by Paulina Posted 22 marca, 2018 2:22 pm

  Witam. Po śmierci ojca przepisaliśmy mieszkanie które było własnością mamy i ojca i zostało podzielone na mnie, siostrę i matkę. Ja z siostrą mamy po 1/3 części a mama 1/6. Postanowiłysmy sprzedać mieszkanie za 165tys z czego mi i siostrze nalezy się po 27500 a mamie reszta czyli 110000. Wypełniłysmy formularz SDZ-2 oraz złożyłysmy pozostałe dokumenty w urzędzie skarbowym. Czy po sprzedaży będę musiała zapłacić jakiś podatek? Jeśli tak to czy jest sposób aby tego uniknąć?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 marca, 2018 8:27 pm

   Kwestia podatku od sprzedaży nieruchomości zależy od tego kiedy Panie nabyły udziały w mieszkaniu (czyli kiedy zmarł tata). Jeżeli od nabycia spadku nie minęło 5 lat to sprzedaż dla Pani i siostry będzie wiązała się z podatkiem dochodowym. Można go uniknąć jeśli zamierzają Panie przeznaczyć przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. W przypadku mamy sprzedaż mieszkania najprawdopodobniej nie będzie się wiązała z podatkiem bo prawdopodobnie jest ona właścicielką swojej części lokalu dłużej niż 5 lat.

 • by Ewelina Posted 22 czerwca, 2018 1:46 pm

  Witam,
  moi rodzice chcą przekazać mi i mężowi darowiznę w kwocie 30 000 zł na wykończenie domu. Czy jeśli darowizna wpłynie na moje konto to można uznać, że została przekazana wyłącznie córce i podlega zwolnieniu z opodatkowania? Czy mąż bez względu na to na jakie konto wpłynie będzie musiał zapłacić podatek od połowy darowizny? Jak się ma do tego zwolnienie z opodatkowania darowizny przeznaczonej na cele mieszkaniowe?
  Z góry dziękuję za udzieloną odpowiedź

  • by Mariusz Makowski Posted 22 czerwca, 2018 8:22 pm

   Lepszym rozwiązaniem będzie przekazanie darowizny tylko dla Pani (wówczas korzysta ona ze zwolnienia). Pani może przeznaczyć te pieniądze na wykończenie domu, który jest majątkiem wspólnym Pani i męża. O tym, że darowizna jest tylko dla Pani nie powinno decydować to na jakie konto ona trafi tylko umowa stron. Często jednak organy podatkowe stoją na stanowisku, że pieniądze przelane na rachunek małżonków są darowizną dla obojga małżonków. Lepiej więc by darowizna ta wpłynęła na Pani rachunek

 • by Bożena Posted 30 czerwca, 2018 4:22 pm

  Dzień dobry, mam pytanko w kwestii darowizny środków pieniężnych. W marcu br dokonałam kilku przelewów większych na konto syna. Ostateczna suma darowizny wyniosła 70 000zł. W marcu też syn dokonał zgłoszenia otrzymanej darowizny w Urzędzie Skarbowym. Teraz pod koniec czerwca zrobiłam kolejny przelew ze wspólnego konta, które posiadam z mężem na konto syna na kwotę 10 000zł. Wychodząc z założenia że limit podatkowy od dwóch osób linii 0 nie został przekroczony uważam, że syn nie musi zgłaszać tego do US. Gdzieś przeczytałam, że takie rozumowanie odnosi się wyłącznie do pierwszych darowizn, a gdy się już zacznie przelewać, to za każdym razem należy zgłaszać każdą kwotę do US. Jak jest w rzeczywistości, czy mogę nieśmiało spytać?

  • by Mariusz Makowski Posted 30 czerwca, 2018 10:26 pm

   Wartości dokonanych darowizn sumuje się w okresie 5 kolejnych lat – co oznacza, że gdy pierwsza darowizna wymagała zgłoszenia do US to kolejna by skorzystać ze zwolnienia w podatku powinna zostać dokonana przelewem i zgłoszona do US w ciągu 6 miesięcy.

   • by Bożena Posted 1 lipca, 2018 7:05 am

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Bożena

 • by Julia Posted 26 sierpnia, 2018 9:44 am

  Witam,
  mam dostać darowiznę od cioci (pieniądze na mieszkanie). Bierzemy pod uwagę sporządzenie dwóch aktów notarialnych w odstępie ok. pół roku. Pierwszy: ciocia przekazuje darowiznę swojej matce (mojej babci) do końca roku 2018. Drugi: babcia przekazuje darowiznę dla mnie, tj. wnuczce, w połowie 2019. Czytając powyższe komentarze odnoszę wrażenie, że jest to powszechna praktyka. Proszę jednak o informację, co w przypadku gdy jednak ktoś się do tego przyczepi. Babcia ma swoje lata i tak właściwie wiadomo, że takie pieniądze nie są jej potrzebne… Może to wzbudzić wątpliwości? Warto próbować, czy lepiej od razu nastawić się na płacenie podatku? A może jest jeszcze jakieś lepsze rozwiązanie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 8:42 pm

   Rozwiązanie jest zgodne z przepisami choć proszę pamiętać o „pozornych umowach” – jeżeli fiskus udowodni, że babcia otrzymała darowiznę z poleceniem przekazania pieniędzy Pani to babcia wprawdzie podatku nie będzie musiała płacić ale wówczas to Pani jako obdarowana będzie do zapłaty podatku, bo w myśl przepisów Pani otrzyma darowiznę od cioci.

   • by Julia Posted 9 września, 2018 4:01 pm

    Dziękuję za odpowiedź.

 • by Agata Posted 5 września, 2018 1:13 pm

  Witam,
  Czytając wszystkie te wpisy rozumiem, że gdyby moja babcia – chciała przekazać swojej synowej pieniądze – to najlepiej aby zrobiła to przeze mnie – na wnuczkę, a ja na mamę?
  Czy jakiś odstęp czasowy powinien zostać zachowany między darowiznami?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 września, 2018 6:05 pm

   Zalecam ostrożność np. w wyjaśnianiu organowi podatkowemu, że tak naprawdę mieliśmy do czynienia z darowizną pomiędzy babcią a synową ale ze względów podatkowych dokonano tej darowizny z pośrednictwem Pani.

 • by AGA Posted 9 października, 2018 7:16 am

  Witam,
  mam pytanie odnośnie darowizny , wuja chce mi przekazać kawałek ziemi rolnej do 3000m2 , pod zabudowę ,
  czy jeśli w jednym akcie notarialnym wuja przekaże ziemie siostrze a siostra córce, to urząd może domagać się zapłaty podatku, czy nie ponieważ słyszałam różne wersje?

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 8:09 am

   Jedna i druga darowizna będzie wolna od podatku

 • by KRK Posted 1 listopada, 2018 2:40 pm

  Witam, na wstępie chciałbym powiedzieć że prowadzi Pan bardzo ciekawy i potrzebny blog, w związku z jego tematyką, mam do Pana jako eksperta pytanie:

  jeśli teściowie przekażą darowizną mieszkanie swojej córce (rozumiem że tu nie ma obowiązku podatku od darowizny – gdyż darowizna zachodzi w „0” grupie podatkowej), a le jeśli na drugi dzień przekażą darowizną prawo do 1/6 drugiego mieszkania (5/6 należy do mnie), to czy w tym przypadku wystąpi obowiązek podatkowy? Jeśli tak to czy da się tego jakoś uniknąć?

  Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:46 am

   Tutaj będzie miała znaczenie wartość tej darowizny. Teściowie należą do I grupy podatkowej i tutaj kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł od osoby

 • by FAR Posted 16 listopada, 2018 4:44 pm

  Proszę o odpowiedź,

  Czy tak jest zgodnie z prawem i czy płaci się podatek: syn przekazuje darowiznę pieniężną przelewem matce, a matka darowuje aktem notarialnym synowi działkę budowlaną. Czy można to zrobić tego samego dnia albo mniej więcej w tym samym czasie?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:57 pm

   Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo należałoby ustalić czy rzeczywiście mamy do czynienia z dwiema darowiznami czy po prostu ze sprzedażą.

 • by Antoni Posted 26 listopada, 2018 11:38 am

  Szanowny Panie,
  dziękuję za ciekawy artykuł, mam następujące pytanie:
  Czy jeżeli w 2008 r. otrzymałem kilka darowizn (od wujków, cioci, babci, rodziców), w związku z 18 urodzinami, każda z tych darowizn miała formę pisemnej umowy i była niższa niż ustawowa kwota wolna – np. 7 tys zł od brata mamy, 9 tys zł od każdego z rodziców, 4 tys. zł od cioci z III grupy, jednak łączna kwota tych darowizn była wyższa niż 19 274 zł, łącznie ok. 35 tys. zł, to czy urząd skarbowy może żądać ode mnie podatku 20%?
  Obawa moja zachodzi, bo w 2017 r. w związku z weselem również otrzymaliśmy z żoną kilkadziesiąt mniejszych, ale w tym kilka większych darowizn (żadna jednak nie przekraczała kwoty wolnej dla pojedynczej osoby). Te większe mamy udokumentowane w formie umowy pisemnej, ale nigdzie nie zgłoszone. Czy urząd skarbowy może naliczyć jakiś podatek, czy biorąc pod uwagę, że pieniądze otrzymaliśmy od wielu osób będzie objęte kwotą wolną od opodatkowania i nie musieliśmy tego zgłaszać?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:36 am

   Jeżeli wartość darowizn od tej samej osoby w ciągu 5 lat nie przekracza kwoty wolnej od podatku to będzie ona wolna od podatku.

 • by greg Posted 19 stycznia, 2019 6:56 pm

  Witam.
  Chcemy dopiero pobrac sie z partnerka i bedziemy mieli podpisana intercyzę o rozdzielności majątkowej. Chcielibyśmy co jakiś czas w ramach rozliczeń wewnątrz pary lub dla optymalizacji kapitalu (otwieranie lokat raz na mnie raz na partnerke) przmieszczac kapitał w ramach naszego przyszelego małżeństwa. Czy mozliwe jest abym np w dniu 01 stycznia darował mojej przyszłej małżące 150 000 PLN po czym ona 1 maja darawała mi 200 000 , a ja jej w dniu 15 czerwca 300 000 po czym ona mnie w dniu 10 grudnia obdarowała w kwocie 350 000 . Czy ilość darowizn ma znaczenie aby nie placic podatku w ramach grupy zerowej? Do kiedy i w jakiej kwocie powinny być złożone oświadczenia do US, oraz czy darowizny mają jakikolwiek wplyw na roczny PIT ? Obydwoje pracujemy na UoP dochody – ona pierwszy probg podatkowy , ja drugi.

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:47 pm

   Darowizny pomiędzy małżonkami są wolne od podatku ale wymaga to potwierdzenia darowizny przelewem i zgłoszenia jej do urzędu w ciągu 6 miesięcy. W praktyce więc należałoby zgłaszać każą darowiznę z osobna

 • by Romaric Posted 22 stycznia, 2019 10:57 am

  Witam serdecznie,

  Mam pytanie związane z następującą sytuacją;
  Mój brat i jego żona są właścicielami mieszkania i mają wspólnotę własności. Chcą je przekazać mi i mojej żonie. My również mamy wspólnotę własności. Czy dozwolony jest następujący manewr w celu uniknięcia podatku: Mój brat przekazuje mi mieszkanie w postaci aktu notarialnego, na którym jego żona zgadza się na dokonanie tej darowizny z własności wspólnej, a następnie ja przekazuję połowię mojej żonie. I czy można tego dokonać przy jednym akcie notarialnym? Wyobrażam sobie również rozwiązanie nieco dłuższe: Żona mojego brata przekazuje mu swoją część mieszkania (darowizna bez podatku), brat przekazuje mi całe mieszkanie (darowizna bez podatku), a ja przekazuję połowę mojej żonie (darowizna bez podatku). To jednak pociąga za sobą trzy akty notarialne i trzy koszty sądowe przy wpisie do księgi wieczystej. Wolałbym tego uniknąć. Czy byłby Pan tak uprzejmy i wyraził swoją opinię na ten temat?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 stycznia, 2019 5:41 pm

   Prostszym i chyba tańszym jeżeli chodzi o koszty notarialne rozwiązaniem byłaby umowa małżeńska: najpierw pomiędzy bratem a jego żoną o przesunięciu tej nieruchomości z majątku wspólnego małżonków do majątku męża. Następnie brat dokonuje darowizny na Pana rzecz a Pan umową małżeńską włącza tę nieruchomość do majątku wspólnego.

   • by Romaric Posted 16 lutego, 2020 9:50 am

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Z pewnością mi się przyda.

 • by Mateusz Posted 27 stycznia, 2019 5:59 pm

  Witam. Kupiłem własnościowe mieszkanie o wartości 220 tys i za kilka lat będę chciał je zapisać mojej dziewczynie. Jak najlepiej to zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 28 stycznia, 2019 10:38 pm

   Ożenić się z nią 🙂

   • by Mateusz Posted 29 stycznia, 2019 3:33 pm

    Niestety o ślubie nie myślimy ( Niestety moja Luba jest uparta pod tym względem) są jakieś inne rozwiązania żeby nie płacić dużych podatków za trzecią grupę podatkową?

    • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 12:28 pm

     Jeżeli sprzeda jej Pan to mieszkanie za 220 tys. to wówczas podatek nie wystąpi bo nie wystąpi dochód. W przypadku darowizny niestety będzie wysoki podatek

 • by Grzegorz Posted 9 kwietnia, 2019 8:56 am

  Z siostrą w spadku otrzymałem dom po matce (1/2 na mnie i 1/2 na siostrę). Czy jest możliwość abym przekazał jej swoją część w formie darowizny, a ona przekazała mi w darowiźnie pewną kwotę pieniędzy? Jak powinno to wyglądać żeby nie płacić podatku i czy powinien być jakiś odstęp czasu między tymi darowiznami? Zarówno siostrą jak i na jesteśmy w związkach małżeńskich.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • by Marek J Posted 10 czerwca, 2019 8:58 am

  Mam w planach budowę domu. W mojej gminie obowiazujace przepisy budowlane dopuszczają budowę na gruncie rolnym pod warunkiem posiadania 10 ha ziemi. Nie spełniam tych warunków, dlatego poprosiłem o pomoc wujka. Wiem, ze może być inwestorem na nie swojej czyli mojej działce. Wiem, ze on, udając się do starostwa po pozwolenie na budowę – otrzyma je. Moje pytanie jest nastepujace w jaki sposób po ukończonej budowie mogę ominąć darowiznę? Czy mogę na przykład być współinwestorem na etapie budowy? Albo zawrzeć umowę z wujkiem o zapisie w którym On zobligowuje się do zrzeknięcia się jakichkolwiek praw do budynku na rzecz mnie?

 • by Konrad Posted 17 czerwca, 2019 6:53 am

  Witam, płacę podatki za działki, pola, łąki i las od 15 lat. Zmarły na którego to jest zapisane nie żyje 20 lat. Pokrewieństwo nasze jest takie: jego ojciec i mój pradziadek to byli bracia. Rozumiem że prawo zasiedzenia jest po 20 latach, a jak wygląda sprawa opłat skarbowych przy zasiedzeniu i czy jest możliwość minimalizacji kosztów?

 • by Małgorzata Dominiak Posted 12 października, 2019 8:45 am

  Witam, koleżanka podarowała mi konia. Czy muszę za niego płacic podatek?

 • by Grzegorz Posted 3 lutego, 2020 5:39 pm

  Witam. Zieńć chce podarować teściowi garaż o wartości 30 000zł.Czy muszę płacić podatek?

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2020 8:30 am

   Podatek będzie płaciła obdarowana, czyli teściowa.

 • by Bartosz Posted 10 lutego, 2020 6:42 pm

  Witam. Mam zapytanie jak to się ma i czy mogę z Bratem zrobić darowiznę w moja stronę?, Brat mieszka w Niemczech ma tam meldunek. Jest właścicielem auta gdyż je zakupił nie sprzedawał nie przekazywał auta swojej żonie tylko zarejestrowali na moja bratowa żeby bratu zniżki nie leciały w razie kolizji bratowej. Brat chce mi przekazać auto ( wartości około 30 000 zł) w darowiźnie lecz w tym momencie jest problem wspólnota majątkowa. Brat twierdzi, że wystarczy oświadczenie jego żony o zezwoleniu na przekazanie darowizny i normalnie będąc w 0 grupie jestem zwolniony lub obarczony małymi opłatami celno skarbowymi. Zaznaczę, że bratowa nie pracuje nigdzie od dłuższego czasu a auto zarejestrowane jest na nią od pół roku. Czy muszą brat z bratową przekazać darowiznę między sobą, a następnie brat musi przekazać darowiznę mi. Czy wystarczy takowe oświadczenie o zezwoleniu przekazania darowizny? Prosił bym o szybka odpowiedź.

  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2020 8:26 am

   Może to być tylko darowizna pomiędzy Bratem a Panią (nawet jeśli ten samochód jest majątkiem wspólnym Brata i jego żony)

 • by Paulina Posted 18 marca, 2020 10:49 pm

  Dziękuję za bardzo przydatny artykuł.

  Dostałam od taty w ciągu ostatnich 3 lat kilkadziesiąt tysięcy złotych. W gotówce. Niestety nie zgłosiłam tego do Urzędu Skargowego. Wiem co grozi w takiej sytuacji, ale co zrobiłby Pan w celu minimalizacji strat?

  • by Paulina Posted 18 marca, 2020 10:50 pm

   Poprawka : Skarbowego * oczywiście.

  • by Mariusz Makowski Posted 18 marca, 2020 11:03 pm

   Doradzenie rozwiązania w takiej sytuacji wymaga więcej informacji nt. wysokości darowizn, przeznaczenia środków, warunków.

   • by Paulina Posted 19 marca, 2020 5:54 pm

    W sumie łączna kwota to 60.000 pln. Mają posłużyć w przyszłości do np. zakupu mieszkania. Jeżeli dobrze rozumiem, mogę skorzystać z instytucji czynnego żalu w US i zgłosić tę gotówkową darowiznę i zapłacić kilka procent podatku. Jeżeli to możliwe, proszę o potwierdzenie czy dobrze kojarzę.

 • by Albert Posted 7 kwietnia, 2020 1:34 pm

  Chcę kupić mieszkanie wspólnie z partnerem. Nabywamy je w częściach równych, jednak ja mam więcej oszczędności. Czy wkład własny w naszej sytuacji powinien być podzielony na równe części ? Czy przelew na konto partnera (nie mamy wspólnego rachunku), aby ten miał środki na wkład własny będzie traktowana jako darowizna, od której trzeba odprowadzić podatek ?

  • by Mariusz Makowski Posted 8 kwietnia, 2020 9:19 am

   Wkład własny każdy ze współwłaścicieli ponosi indywidualnie – czyli np. Pani ze swoich środków wnosi część ceny swojego udziału w nieruchomości. Ale jeżeli partner ze środków, które otrzymał od Pani opłaca część swojego udziału w nieruchomości to wtedy mamy do czynienia z darowizną, która podlegałaby opodatkowaniu (dość wysokiemu bo „podatkowo” są Państwo traktowani tak samo jak „osoby obce”.

   • by Albert Posted 9 kwietnia, 2020 1:19 pm

    Dziękuję za odpowiedź. Czy w tej sytuacji lepiej będzie określić ułamkową część udziałów proporcjonalnie do wysokości wkładów każdego z nas ? Ślub weźmiemy już po zakupie mieszkania, nie chcemy tylko kłopotów z urzędem skarbowym 🙂

 • by Agnieszka Posted 11 lipca, 2020 12:30 pm

  Proszę o poradę.
  Tata przepisał ziemię córce w formie darowizny. Ona natomiast chce przekazać ją siostrze również w formie darowizny. Czy zapłaci podatek dochodowy?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 lipca, 2020 8:13 am

   Nie. Darowizna między rodzeństwem jest również wolna od podatku. Ponieważ taka darowizna będzie musiała zostać dokonana aktem notarialnym to nie będzie też obowiązku zgłaszania tej darowizny do urzędu skarbowego (zrobi to notariusz).

 • by Łukasz Posted 10 sierpnia, 2020 2:53 pm

  Dzień dobry, moja żona otrzymała od rodziców 120 000 zł darowizny na swoje konto bankowe. W tytule przelewu teść jasno określił że jest to darowizna dla córki. Pieniądze mają być przeznaczone na częściową spłatę wspólnego kredytu hipotecznego za mieszkanie. Czy w takim przypadku zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym wraz z potwierdzeniem przelewu zwalnia całkowicie z podatku? Nie mamy rozdzielności majątkowej.

  • by Mariusz Makowski Posted 17 sierpnia, 2020 10:13 am

   Tak. Z umowy jasno wynika, że jest to darowizna dla córki (a nie dla córki i zięcia). Taka darowizna jest wolna od podatku (pod warunkiem zgłoszenia do US w ciągu 6 miesięcy i udokumentowania przelewem). Nie ma natomiast znaczenia to, że córka przeznacza tę darowiznę na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem – nie ma też tutaj żadnej darowizny pomiędzy małżonkami.

 • by Monika Posted 12 sierpnia, 2020 12:21 pm

  Szanowny Panie, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w jaki sposób najlepiej ograniczyć płatność podatku w następującym stanie faktycznym. Zięć (posiada rozdzielność majątkową z żoną) przelał na konto walutowe teściowej, która z teściem zięcia ma wspólnotę majątkową ( małżeństwo między obywatelami polski na terenie USA) 12.750 $ i zatytułował „pomoc rodzinie”. Teściowa dowiedziała się , że powinna zgłosić ten przelew jako darowiznę i zapłacić podatek. Czy mogliby teściowie zawrzeć umowę pożyczki z zięciem i zapłacić 2% podatku od 1/2 przypadającej na każdego z teściów? Czy lepiej przyjąć, że każdy z nich otrzymał darowiznę? Czy może nie zgłaszać tego do US?
  Uprzejmie proszę o pomoc
  Z poważanie

  • by Mariusz Makowski Posted 17 sierpnia, 2020 10:10 am

   Jako doradca podatkowy nie mogę Państwu odpowiedzieć czy dokonali Państwo darowizny czy pożyczki między sobą. Pod względem wysokości podatku pożyczka będzie wiązała się z niższym podatkiem niż darowizna.

 • by Paweł Posted 1 października, 2020 7:28 am

  Dzień dobry, moje pytanie dotyczy darowizny auta w najbliższej rodzinie – tu wiem co i gdzie powinienem zgłosić. Konkretnie… córka pracuje za granicą. Kupiła auto, które chce zarejestrować w Polsce (na mnie) – tutaj wiem co i jak. Natomiast za jakiś czas (może za pół roku) wróci do Polski i będziemy chcieli zrobić odwrtoną darowiznę. Czy z tym drugim etapem wiążą się jakieś obowiązki podatkowe albo inne konsekwencje/komplikacje? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

  • by Mariusz Makowski Posted 1 października, 2020 10:01 am

   Jedna i druga darowizna będą wymagały złożenia do US formularza SD-Z2 (przez obdarowanego). Obie darowizny są wolne od podatku.

 • by Cezary Posted 2 października, 2020 10:57 pm

  Witam,
  Czytając różne strony dalej nie znalazłem informacji mi potrzebnej. Czy jeżeli kwota darowizny pieniężnej w grupie 0 nie przekracza kwoty wolnej od podatku (czyli 9637 zł w ciagu 5 lat) musi być udokumentowana jakąś umową lub np. przelewem czy może zostać darowana w gotówce.
  Przykład
  Babcia dała mi 9000zł w gotówce, nie muszę tego zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ kwota nie przekracza 9637zł. Jednak otrzymaną darowiznę chcę dodać do kwoty zbieranej na mieszkanie, więc w urzędzie skarbowym muszę powiedzieć skąd mam pieniądze( ponieważ moje dochody są niskie). W jaki sposób to zrobić, abym ani ja ani babcia nie był/a ciągnięty/a do płacenia podatku, ponieważ darowiznę otrzymałem np. rok temu czyli już po możliwym terminie zgłoszenia do urzędu skarbowego (6 miesięcy).
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 5 października, 2020 9:15 am

   Taka darowizna rzeczywiście nie podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym, nie wymaga też potwierdzenia dokonania przelewem. Do ewentualnych czynności sprawdzających w sprawie źródeł dochodów warto mieć dokumenty potwierdzające fakt dokonania takiej darowizny (może to być np. umowa, oświadczenie o dokonaniu darowizny). Dowodem też będą dokumenty potwierdzające przechowywanie tych środków (lokata, rachunki).

 • by Maria Vrona Posted 16 października, 2020 9:57 am

  Monrz jest wlascicelem domu.chce mi jego podarowac.ja nie jestem obywatelka kraju ale mam pobyt staly.czy mam splacic podatek i ile?

  • by Mariusz Makowski Posted 18 października, 2020 11:30 am

   Niewykluczone, że ta darowizna będzie podlegała polskim przepisom podatku od spadków i darowizn. Ale darowizny między małżonkami są zwolnione z podatku więc nie wystąpi podatek do zapłaty. Ewentualny podatek może się pojawić gdyby zamierzała Pani sprzedać ten dom przed upływem 5 lat od nabycia.

 • by Dave Posted 2 listopada, 2020 9:55 pm

  Dzień dobry.
  .
  Jestem polakiem od roku i 3 lata temu dostalem pobyt stalu ..
  Otrzymałem darowiznę pieniężną od mojego taty( cudzoziemca ktory ma pobyt czsowy a mama i rodzenstwo maja pobyt staly) na ktore kupiłem działkę .
  Tato wpłacił na swoje konto te pieniądze gotówką .
  Nigdzie nie deklarował taką sumę przy wjeździe, ponieważ wwoził kilka razy przez kilka osob.
  Problemowe pytania sa
  Czy mama mogłaby teraz wykonać darowiznę od siebie na dużą sumę? Czyli to byla by druga
  Czy ja jako dawny cudzoziemiec, ktory wielokrotnie przekraczał granicy i załóżmy gotówkę przewoził legalnym sposobem , mółby np zbudowac dom za 200 000 tysiecy gotówką kupując albo kładąc tę sumę na swoje konto?
  Czy ojciec bedzie mial problemy przez to ze wpłacił te pieniądze gotówką w PLN i mi je podarował ?
  Czy wszystkie dotychczas przelewany srodki pieniężne na moje konto w przeciegu 3 lat od momentu uzyskania pobytu stalego mialy byc wliczone w tę darowiznę ?

  • by Mariusz Makowski Posted 3 listopada, 2020 8:40 am

   Oczywiście, może Pan wydatkować środki z darowizn na budowę domu. Należy jednak pamiętać, że do tych darowizn będą miały zastosowanie polskie przepisy. Darowizna od rodziców może być wolna od podatku pod warunkiem przekazania jej na rachunek obdarowanego i zgłoszenia jej w urzędzie w ciągu 6 miesięcy.

   • by Dav Posted 3 listopada, 2020 9:04 am

    Proszę mi powiedzieć czy otrzymując darowiznę od taty w wysokości przekraczającą te 9673 ,
    Załóżmy otrzymałem przelewem 50 000 zl i zgłosiłem już , ale wcześniej od momentu uzyskania przeze mnie pobytu stałego również dostawałem przelewy od ojca na drobne sumy w ciagu tych trzech lat
    i NIE wpisałem te resztki wielokrotnych przelewow od ojca w zgloszeniu lecz zglosilem tylko te 50 0000. Czy przez to wynikną jakieś pytania od US?
    Dziękuję

    • by Mariusz Makowski Posted 3 listopada, 2020 9:16 am

     Jeżeli wcześniejsze darowizny przekroczyły 9673 zł to też powinny być zgłoszone. Jeżeli jednak minęło już 6 miesięcy od ich dokonania to obecnie podlegały by one opodatkowaniu

 • by Elzbieta Posted 6 stycznia, 2021 2:27 pm

  Witam
  Z mężem mamy wspólne konto i chcemy wpłacać co miesiąc na wspólne konto syna i synowej częściową opłatę za przedszkole wnuczki. Czy dobrze rozumiem ja mogę wpłacać do kwoty wolnej od podatku tzn. 9673 zł. w ciągu 5 lat i tak samo może wpłacać dziadek też do kwoty 9.673 zl. Jeszcze jedno pytanie czy w przelewie muszę pisać „ częściowa opłata za przedszkole” bo w ubiegłym roku małymi kwotami zasilałam konto dzieci, ale nie przekroczyłam w ciągu 5 lat kwoty wolnej od podatku.

 • by Małgorzata Posted 10 lutego, 2021 1:38 pm

  Dzień dobry
  Zakupiliśmy z mężem (wspólnota majątkowa) w 2017 r. mieszkanie, w którym mieszkają moi rodzice (wartość z aktu ok. 270 tys. zł, wartość rynkowa obecnie ok. 400 tys. zł). Rodzice jako jedyni są zameldowani w mieszkaniu.
  Rodzice wcześniej sprzedali swoje mieszkanie i przekazali mi darowiznę, która została zgłoszona o US.
  W zamian – chciałabym zabezpieczyć możliwość dożywotniego mieszkania rodziców we wspólnym mieszkaniu moim i męża (bez względu na inne ewentualności). Pierwotnie miała to być nieodpłatna służebność mieszkania, ale podobno jest to skomplikowane pod względem podatkowym (podważalne przez US). Podatek do zapłaty wychodzi niemały, a nie chcę mieć problemów z US.
  Czy jest jakieś konkretne i pewne rozwiązanie zabezpieczające rodziców i nie rodzące problemów skarbowych?

 • by Wioleta Posted 7 września, 2021 10:48 am

  Witam,
  moi rodzice chcą przekazać mi i mężowi darowiznę w kwocie 25 000 zł. Czy jeśli darowizna wpłynie na moje konto to można uznać, że została przekazana wyłącznie córce i podlega zwolnieniu z opodatkowania? Konto mamy jedno wspólne drugie tylko na mnie ale w tym samym banku. Czy mąż bez względu na to na jakie konto wpłynie będzie musiał zapłacić podatek od połowy darowizny? Rodzice mieszkają za granicą i tam tez pracują kwotę najpierw przeleją do siebie na polskie konto a później chcą na moje.
  Jaki druk musze wypełnić do US aby nie płacić podatku?
  Z góry dziękuję za udzieloną odpowiedź

  • by Mariusz Makowski Posted 9 września, 2021 9:44 am

   Nie ma znaczenia czy darowizna wpłynie na Pani konto, czy na konto wspólne – w jednym i drugim przypadku może to być darowizna tylko dla Pani. O tym kto komu daruje pieniądze decyduje umowa między stronami a nie to na jaki rachunek zostały te pieniądze przelane. Choć jeśli jest taka możliwość to rzeczywiście lepiej gdyby pieniądze wpłynęły na Pani rachunek (nie dajemy wtedy organowi podatkowemu pretekstu do analizowania czy to rzeczywiście darowizna dla Pani czy również dla męża). W ciągu 6 miesięcy darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy na formularzu SD-Z2

 • by Ania Posted 8 września, 2021 11:37 am

  Mój tata chce mi przekazać w darowiźnie działkę. Zastanawia się czy przekazać ją tylko mnie, czy również mojemu mężowi? Chodzi nam o podatek i koszty z tym związane. Jakie byłoby najtańsze rozwiązanie w tej sprawie. Chcemy być oboje właścicielami tej działki.

  • by Mariusz Makowski Posted 9 września, 2021 9:37 am

   Lepszym rozwiązaniem jest darowizna tylko dla Pani. Taka darowizna jest wolna od podatku. Natomiast potem będzie Pani mogła np. wnieść tę działkę do majątku wspólnego (również bez podatku).

 • by Ewelina Posted 17 lutego, 2022 7:30 pm

  Mój partner ze wzgledu na brak zdolności kredytowej nie może przystąpiać do kredytu mieszkaniowego i tym samym być współwłaścicielem. Jednak posiada środki na wkład własny i chciałby mi je przekazać na zaciągniecie kredytu na mieszkanie. Razem wychowujemy dzieci. Czy wowczas możemy zastosować darowizne z poleceniem? Czy bedzie występowal podatek od nabycia?

 • by Szymon Posted 9 lipca, 2023 6:39 pm

  Dzień dobry,

  ponieważ kupowaliśmy wspólne mieszkanie z żoną, a ja miałem pieniądze w moim majątku osobistym ze sprzedaży innego mieszkania (kupionego przed ślubem) wykonałem serię przelewów przekraczających 100 000 zł ze swojego prywatnego rachunku na nasz rachunek wspólny z żoną, sporządziliśmy z żoną umowy darowizny dotyczące każdego z tych przelewów (stanowiące, że ja, jako Darczyńca, daruję Obdarowanej do majątku wspólnego wraz ze mną taką i taką kwotę), żona zarejestrowała je w US na druku SD-Z2, wpisując pełną kwotę darowizny ale udział 1/2.

  Tym niemniej, w czasie wizyty i rozmowy u notariusza powstała wątpliwość, czy ja również (choć może to brzmi absurdalnie) nie powinienem zgłosić tej darowizny, skoro byłem faktycznym obdarowanym (choć i Darczyńcą) – bo przecież darowizna była do naszego (mojego z żoną) majątku wspólnego.

  Zadaję to pytanie Panu, bo wolę wykonać nadmiarowe zgłoszenie, niż narazić się na opodatkowanie. Dziękuję!

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl