Własne cele mieszkaniowe

Własne cele mieszkaniowe

 

Często otrzymuję pytania dotyczące podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości, a konkretnie możliwości uniknięcia tego podatku poprzez skorzystanie z ulgi polegającej na przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

W dzisiejszym artykule o tym w jaki sposób przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem odrębnym na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez małżonka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak sprawić by spłata kredytu męża mogła zostać uznana za „własny” cel mieszkaniowy żony.

 

Pytanie:

Jestem właścicielką działki budowlanej, którą otrzymałam w darowiźnie od swoich rodziców – działka ta stanowi mój majątek odrębny. Od darowizny nie upłynęło jeszcze 5 lat (licząc od końca roku, w którym dokonano darowizny).

Mój mąż jest właścicielem mieszkania, które nabył przed zawarciem związku małżeńskiego – jest to jego majątek odrębny. Na zakup mieszkania mąż zaciągnął kredyt.

Nie zawierałam z mężem umowy o rozdzielności małżeńskiej.

Planujemy sprzedaż mojej działki by z uzyskanych pieniędzy spłacić kredyt mieszkaniowy męża.

Czy przeznaczając pieniądze ze sprzedaży mojej działki na spłatę kredytu mieszkaniowego męża będę mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

 

Odpowiedź

Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej przed upływem 5 lat od jej nabycia) wynosi 19%. Podstawą podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodem a kosztami oraz odpisami amortyzacyjnymi. Kosztami uzyskania przychodu są udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o nakłady  (oczywiście udokumentowane) które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Od dnia 1.1.2009 r. podatek ten wykazuje się w nowym zeznaniu rocznym – PIT-39, które składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

W przypadku sprzedaży Pani działki w praktyce nie wystąpią żadne koszty – w efekcie przychód będzie równy dochodowi.

ZWOLNIENIE W PODATKU

Ulga zwalnia z podatku dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W efekcie, jeżeli podatnik na własne cele mieszkaniowe wykorzysta cały uzyskany ze sprzedaży przychód, wówczas uzyskany dochód w całości  będzie podlegał zwolnieniu. Jeżeli podatnik przeznaczy na własne cele jedynie część przychodu, wówczas wysokość dochodu, która podlega zwolnieniu należy wyliczyć z proporcji:

dochód ze sprzedaży x poniesione wydatki / przychód ze sprzedaży

Tak więc by nie zapłacić podatku w ciągu 2 lat (licząc od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż działki) powinna Pani przeznaczyć cały uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe.

Własnymi celami mieszkaniowymi, których poniesienie w okresie dwóch lat uprawnia do skorzystania z ulgi są wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, dwóch lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

Wymienione wyżej nieruchomości mogą być położone w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Wydatkami uprawniającymi do ulgi są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki)zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, na cele wymienione powyżej. Zwolnienie dotyczy również wydatków na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

 

Teoretycznie więc przeznaczenie pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego pozwala na skorzystanie z ulgi ale zwolnieniu podlega spłata kredytu zaciągniętego przez podatnika. Podatnikiem w tym przypadku jest Pani (bo to Pani ma do zapłaty podatek z tytułu sprzedaży działki). Kredyt został zaciągnięty przez Pani męża – tak więc spłata kredytu mieszkaniowego męża nie pozwala na skorzystanie z ulgi przez żonę.

W tej sytuacji można doradzić dwa rozwiązania:

Rozwiązanie 1

Kupno połowy mieszkania od męża.

W tym rozwiązaniu z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży działki kupuje Pani od męża połowę mieszkania i w ten sposób przeznacza pieniądze na „własny cel mieszkaniowy”. Następnie mąż przychód uzyskany ze sprzedaży połowy mieszkania przeznacza na własny cel mieszkaniowy – czyli spłatę swojego kredytu i w ten sposób również korzysta z ulgi mieszkaniowej.

Przy tym rozwiązaniu trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 1. Transakcje między małżonkami. Dla dokonywania takich transakcji zasadnym byłoby zawarcie między małżonkami rozdzielności małżeńskiej (przy wspólności małżeńskiej zachodzi większe ryzyko, że organ podatkowy potraktuje transakcję jako próbę obejścia przepisów podatkowych).
 2. Aby nie wystąpił podatek dochodowy należy cały uzyskany przychód ze sprzedaży działki przeznaczyć na kupno połowy mieszkania
 3. W tym rozwiązaniu wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych – kupując połowę mieszkania będzie Pani zobowiązana zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych (od wartości tej połowy mieszkania). Podatek ten pobiera notariusz przy sporządzaniu aktu notarialnego.
 4. W rozwiązaniu tym może być potrzebna zgoda banku na dokonanie transakcji. Mieszkanie, na zakup którego został zaciągnięty kredyt obciążone jest hipoteką bankową – stąd dokonanie jego częściowej sprzedaży wymaga od banku uzyskania zgody (często banki pobierają opłatę za taką zgodę).

Przykład

Małżonkowie zawierają umowę o rozdzielności majątkowej. Następnie żona sprzedaje np. za kwotę 200 000 zł działkę. Za taką też kwotę nabywa od męża ½ mieszkania. W efekcie żona przeznacza cały uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe i nie wystąpi podatek dochodowy. Przy kupnie mieszkania zapłaci 4 000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponieważ mąż uzyskuje w ten sposób dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat więc aby uniknąć podatku musi przeznaczyć w ciągu 2 lat pieniądze uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. W jego przypadku własnym celem mieszkaniowym będzie spłata kredytu mieszkaniowego – przeznaczając więc 200 000 zł na spłatę kredytu nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

 

Rozwiązanie 2

Darowizna działki na rzecz męża.

W tym rozwiązaniu dokonuje Pani darowizny działki na rzecz męża. Nie wystąpi tutaj podatek dochodowy – bo opodatkowaniu podlega „odpłatne zbycie” czyli sprzedaż. Darowizna jest „nieodpłatnym zbyciem” – nie podlegającym podatkowi dochodowemu. Nie wystąpi też podatek od spadków i darowizn – bo darowizny między małżonkami są wolne od podatku.

Następnie mąż dokonuje sprzedaży już swojej działki – wówczas przychód ze sprzedaży uzyskuje on a nie Pani i on będzie podatnikiem, który przeznacza uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe – spłatę kredytu mieszkaniowego.

 

Podsumowanie

Oba rozwiązania pozwalają na uniknięcie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki. W jednym i drugim rozwiązaniu trzeba wziąć pod uwagę opłaty notarialne.

W rozwiązaniu 1 wystąpi dodatkowo podatek od czynności cywilnoprawnych (2%).

Tak więc tańszym i chyba prostszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie 2. 

98 Comments

 • by Ania Posted 14 lipca, 2017 6:25 am

  witam serdecznie, a co w sytuacji gdy ze sprzedaży domu chcę kupić dwa mieszkania, w jednym będę mieszkać ja, a w drugim moja mama? Czy to wchodzi w zakres pojęcia 'własne cele mieszkaniowe’?

  • by Mariusz Makowski Posted 14 lipca, 2017 12:35 pm

   Różnie na tę kwestię patrzą organy podatkowe i często twierdzą, że w mieszkaniu, w którym zamieszka mama nie będzie Pani realizowała „własnego celu mieszkaniowego”. Natomiast z przepisu wynika jedynie, że powinna Pani w ciągu 2 lat przeznaczyć środki na zakup m.in. nieruchomości. Można więc nabyć więcej niż jedną nieruchomość a jedynym warunkiem powinno być to, że obie nieruchomości będą Pani własnością.
   Czyli może Pani kupić dwa mieszkania (i jedno przeznaczyć na potrzeby mamy), ale organ podatkowy może chcieć to zakwestionować. Nawet jeśli doszłoby do takiego sporu to w mojej ocenie są duże szanse na wygranie tego sporu.

   • by ania Posted 28 lutego, 2018 12:45 pm

    Witam, zakup mieszkania na rzecz mamy to ewidentnie nie jest WŁASNY cel mieszkaniowy.

    • by Mariusz Makowski Posted 28 lutego, 2018 9:38 pm

     Zakup na „rzecz mamy” byłby gdyby mama dostała to mieszkanie w darowiźnie a niczego takiego tutaj nie ma.

 • by Katarzyna Posted 19 listopada, 2017 7:07 pm

  Witam, mam pytanie czy zwolnieniu podlega także spalata podatku od spadku z tytułu dziedziczenia innej nieruchomości? Chciałbym sprzedać mieszkanie odziedziczone po jednym z rodziców przed upływem 5 lat i uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na remont odziedziczonego po dalszym krewnym domu oraz spłatę podateku od spadku z tytułu tego dziedziczenia (z racji pokrewieństwa znajduje w II grupie podatkowej).

  • by Mariusz Makowski Posted 20 listopada, 2017 8:49 pm

   Sprzedaż przed upływem 5 lat odziedziczonej nieruchomości również podlega opodatkowaniu. Można skorzystać z ulgi mieszkaniowej czyli przeznaczenia środków m. in. na remont posiadanej nieruchomości. Z ulgi nie skorzystają wydatki na zapłatę podatku od darowizny.

 • by Bartek Posted 24 listopada, 2017 1:25 pm

  Witam. Mam małe pytanko sprzedaje mieszkanie odziedziczone po dziadkach nie minęło jeszcze 5 lat, jestem już po ślubie a majątek jest mój i chciałbym wydać te pieniądze na budowę wspólnego domu z żoną na wspólnej działce czy będę zwolniony z podatku?to byłby mój udział w budowie wspólnego domu.

  • by Mariusz Makowski Posted 7 grudnia, 2017 10:42 pm

   Tak, prawo do ulgi daje kupno na własność lub współwłasność innego lokalu czy budynku.

   • by Asia Posted 11 stycznia, 2018 1:08 pm

    Witam, chciałabym odnieść się do pytania Pana Bartka. Mam podobną sytuację (dom odziedziczony przed ślubem, sprzedany przed upływem 5 lat, po zawarciu małżeństwa), kwota ze sprzedaży została całkowicie wykorzystana na budowę wspólnego domu. Czy przy rozliczeniu z US respektowane są tylko faktury wystawione na moją osobę (ze względu na majątek osobisty – odziedziczona nieruchomość), czy również te wystawione tylko na męża.

    • by Mariusz Makowski Posted 16 stycznia, 2018 11:40 pm

     W sytuacji gdy ma Pani wspólność majątkową z mężem nie powinno mieć znaczenia na kogo są wystawione faktury (choć dla organów podatkowych niestety czasami to ma znaczenie). Problemem może też być sytuacja gdy przychód ze sprzedaży domu stanowił ponad 50% nakładów na budowę domu, który jest wspólnym majątkiem małżonków – dla fiskusa to czasem może oznaczać darowiznę dla męża (bo jest właścicielem 50% wybudowanego domu a żona sfinansowała go w większej części swoim majątkiem odrębnym). Tutaj obroną jest to, że wspólność małżeńska to nie jest 50% udziałów bo wspólność ta jest niepodzielna w okresie trwania tej wspólnoty.
     Podsumowując – może się zdarzyć, że organ podatkowy badając kwestię przeznaczenia przychodu na własne cele mieszkaniowe znajdzie tutaj kilka problemów (faktury i nierównomierność nakładów) ale w mojej ocenie jeżeli wydatki na nowy dom były ponoszone po sprzedaży odziedziczonego domu i jeśli te wydatki odpowiadały kwocie przychodu ze sprzedaży (lub były wyższe) to prawidłowo skorzystała Pani z ulgi.

 • by Justyna Posted 10 stycznia, 2018 1:11 pm

  A czy własnym celem mieszkaniowym może być spłata kredytu zaciągniętego na budowę domu, który sprzedaliśmy i z tego tytułu powstał obowiązek podatkowy.

  • by Mariusz Makowski Posted 11 stycznia, 2018 8:26 am

   Nie. Można odliczać tylko spłatę kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość. Wynika to z faktu, że koszt zakupu sprzedanej nieruchomości został uwzględniony w koszcie, dodatkowe odliczenie kredytu powodowałoby, że ten wydatek dwukrotnie pomniejszałby podstawę opodatkowania.

 • by Hania Posted 18 stycznia, 2018 8:07 pm

  Witam. Czy własnym celem mieszkaniowym jest również spłata comiesięcznych rat zaciągniętego kredytu na budowę własnego domu czy tylko jakaś jednorazowa kwota spłacająca część tego kredytu?
  Kupiłam działkę w 2013 r którą sprzedałam w 2017 r. Jednocześnie w 2015 r. zaciągnęłam kredyt na budowę domu, w którym obecnie mieszkamy. Kwotę ze sprzedaży działki chcę przeznaczyć na spłatę częściowa tego kredytu. Tylko nie wiem czy comiesięczne raty które płacę od czasu sprzedaży działki już się wliczają na poczet wykorzystania tego przychodu na cele mieszkaniowe czy dopiero jak zapłacę jednorazowo jakąś większa kwotę (np. równa przychodowi ze sprzedaży działki) w ciągu dwóch lat? Dodam jeszcze że działka była moim majątkiem osobistym, natomiast kredyt na dom jest na mnie i męża. Kwota ze sprzedaży działki nie stanowi połowy kredytu.

  • by Mariusz Makowski Posted 18 stycznia, 2018 8:14 pm

   Celem mieszkaniowy jest również spłata kredytu (również częściowa). Warunkiem jest by kredyt ten był zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości (a tak jest w tym przypadku). Oczywiście na przeznaczenie środków z przychodu na własne cele mieszkaniowe ma Pani 2 lata, czyli do końca 2019 r. – tak więc z ulgi mieszkaniowej skorzystają raty kredytu, które zostaną zapłacone w tym czasie.

   • by Beata Posted 15 lutego, 2018 11:23 am

    Witam, jak wygląda sytuacja, gdy maż dostał w darowiźnie działkę od rodziców przed ślubem. Wartość około 100 000 zł. Chcemy ją sprzedać i uniknąć podatku. Jednocześnie chcemy kupić mieszkanie na kredyt ok 230 000 zł. Czy jeżeli sprzedamy działkę przed kredytem, to czy wkład własny 100 000 zł na poczet mieszknia do kredytu jest celem mieszkaniowym i unikniemy podatku ?

    • by Mariusz Makowski Posted 18 lutego, 2018 11:49 am

     Tak, wkład własny będzie stanowił własny cel mieszkaniowy.

     • by Beata Posted 21 lutego, 2018 7:21 am

      Dziękuje za odpowiedź . Mam jeszcze jedno pytanie. Okazało się ze bank już nie pozwoli nam zmieniac kwoty kredytu , musimy skorzystać z ulgi w inny sposób, jako nadpłatę zaciągniętego kredytu.
      Musimy więc najpierw podpisac umowę kredytową i dopiero sprzedać dziąłkę.
      MAM pytanie , jaką datę Urzędy S. uważają za datę zaciągnięcia kredytu: Datę podpisania umowy kredytowej, datę wypłatę ostatniej transzy, datę aktu notarialnego zakupu mieszkania?
      Bardzo proszę o odpowiedź , ponieważ nie chcę popełnić błędu . A kupującym też zależy na czasie.
      Czy będzie w porządku jeśli podpiszemy umowę kredytową, a po kilku dniach sprzedam działkę, nawet jeśli nie wypłaci bank jeszcze pieniędzy?

     • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2018 9:24 am

      Tak, aby skorzystać z ulgi to wydatki muszą zostać poniesione na spłatę kredytu, który został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości. Datami są daty zawarcia umowy: czyli data podpisania umowy kredytu a datą sprzedaży nieruchomości jest podpisanie aktu notarialnego.

    • by Milka Posted 15 kwietnia, 2021 2:04 pm

     Chciałam dopytać- skoro wydatki muszą zostać poniesione na spłatę kredytu, który został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości, to w jaki sposób mogą zostać przeznaczone na wkład własny? Przeszukuje przeróżne interpretacje na ten temat i za każdym razem sytuacja jest interpretowana w inny sposób. Czy w takim razie można najpierw sprzedać nieruchomość a potem przeznaczyć te pieniądze na wkład własny do kredytu na zakup kolejnej?

     • by Mariusz Makowski Posted 20 kwietnia, 2021 12:50 pm

      Wkład własny nie jest spłatą kredytu tylko wydatkiem poniesionym na zakup nowego mieszkania.

 • by Kinga Paciej Posted 30 stycznia, 2018 11:49 pm

  Witam
  Ja mam inny problem. Dostałam od mamy dom ktory chce sprzedać. Narzeczony kupuje domu w surowym stanie na kredyt i za te pieniądze chcemy to wyremontować. Jak uniknąć podatku? Ja nie mogę uczestniczyć w kredycie ponieważ nie mam zdolności kredytowej

  • by Mariusz Makowski Posted 31 stycznia, 2018 11:38 pm

   Własnym celem mieszkaniowy, o którym mowa w przepisie nie będzie inwestycja w domu, którego właścicielem jest narzeczony. Muszą to być wydatki związane z nieruchomością, której Pani jest właścicielką bądź współwłaścicielką. Takim wydatkiem mogło by więc być np. kupno od narzeczonego udziału (np. 50%) w tej nieruchomości.

   • by Kinga Paciej Posted 1 lutego, 2018 7:57 am

    Rozumiem ale czy wtedy na niego nie przejdzie podatek o którym mowa jeśli sprzeda mi 50% udziału przed upływem 5 lat? I gdzie należy to załatwić w banku czy u notariusza? Bardzo dziękuję za odpowiedz

 • by Kinga Paciej Posted 1 lutego, 2018 7:57 am

  Rozumiem ale czy wtedy na niego nie przejdzie podatek o którym mowa jeśli sprzeda mi 50% udziału przed upływem 5 lat? I gdzie należy to załatwić w banku czy u notariusza? Bardzo dziękuję za odpowiedz

  • by Mariusz Makowski Posted 6 lutego, 2018 10:43 pm

   Owszem, narzeczony uzyska przychód z tytułu sprzedaży części nieruchomości przed upływem 5 lat. Ale jeśli przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe to podatek nie wystąpi. Takim celem mogą być np. wydatki na wykończenie tego domu.

 • by Kasia Posted 11 lutego, 2018 3:35 pm

  Witam. Mąż sprzedaje działkę przed upływem 5lat. Dochod chcemy przeznaczyć na dokończenie budowy domu (jest w stanie surowym) z tymże zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego czyli mieszkaniowo – usługowym projekt domu brzmi budowa budynku mieszkalno-magazynowego. Firma nigdy nie powstanie. Proszę o pomoc czy Urząd Skarbowy będzie to interesowało ze nasz dom to budynek mieszkalno magazynowy i zarzuci mam ze dochód ze sprzedaży działki nie będzie na cele mieszkaniowe?W gminie budynek będzie zgłoszony jako mieszkalny ponieważ tak jak wspomniałam firma nigdy nie powstanie. Budynek nie jest jeszcze oddany do użytku czy w związku z tym nie będzie problemów? Jakie dokumenty oprócz PIT 39 i faktur będzie potrzebował US?

  • by Mariusz Makowski Posted 18 lutego, 2018 12:00 pm

   O tym czy wybudowany budynek służy celom mieszkaniowym czy celom usługowo-mieszkalnym decydować będzie faktyczne przeznaczenie tego budynku a nie zapis w planie zagospodarowania. Tak więc nie powinno być problemu z uznaniem, że wydatki na dokończenie budowy są wydatkami na własne cele mieszkaniowe.

 • by tomek Posted 12 lutego, 2018 7:59 pm

  Witam. Czy po sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat mogę pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkania w którym obecnie mieszkam i cześciowej zapłaty za dom, który zamierzam kupić.

  • by Mariusz Makowski Posted 18 lutego, 2018 11:51 am

   Tak, pieniądze mogą zostać przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe i kredyt został zaciągnięty przez sprzedażą nieruchomości.

 • by Marysia Posted 18 lutego, 2018 6:20 am

  Witam
  Mam pytanie:moja rodzina zmarła kolejno w 2012r,2014r,2015r. Zostałam sama i odzidziedziczyłam mieszkanie warte jakies 75.000zł.Mąż tez odziedziczył udział w nieruchomości (6,750 zł) i sprzedał go przed upływem 5 lat od nabycia spadku, ale przeznaczył pieniądze na remont mieszkania odziedziczonego przeze mnie.Remont wyniósł nas ponad 30,000zł. Wszystkie faktury są na męża,ale mamy ustawową wspólnotę majątkową.Chce to mieszkanie sprzedac przed upływem tych 5 lat.Czy te faktury chociaż są na męża są podstawą do zwolnienia z podatku przy sprzedaży u US?
  Bardzo proszę o odpowiedz????

  • by Mariusz Makowski Posted 18 lutego, 2018 11:48 am

   Po pierwsze – mąż nie spełnił warunków do skorzystania z ulgi. Rozumiem bowiem, że wydatki zostały poniesione na remont mieszkania, którego właścicielką jest tylko Pani (majątek nabyty w spadku jest Pani majątkiem odrębnym, chyba że umową małżeńską wnieśli Państwo tę nieruchomość do majątku wspólnego).
   Po drugie aby Pani mogła skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe to musi Pani dokonać wydatków po dokonaniu sprzedaży (ulga polega na przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe), czyli najpierw musi wystąpić przychód (sprzedaż) a dopiero potem wydatek na własny cel.

   • by Marysia Posted 18 lutego, 2018 2:41 pm

    Witam
    Mąż jest współwłaścicelem mieszkania w którym mieszkamy,tez było remontowane-te 6.750zł więc warunek spełnił..A jesli chodzi o wydatki poniesione na remont, budowę,rozbudowę itp?Mieszkanie rodziców to była ruina zrobiliśmy generalny remont od podstaw, za około 23.000zł,tyle ze odruchowo faktury z powodu jego ulgi były wystawiane na niego.Nie możemy tego odliczyc przy sprzedazy mieszkania, zeby podatek był mniejszy?

    • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2018 9:19 am

     Wydatki na remont były ponoszone na mieszkanie, którego właścicielką jest tylko Pani? Wydatek na remont może być uznany za koszt uzyskania przychodu i tym samym pomniejszy podstawę opodatkowania ale problemem jest to, że lokal jest Pani własnością a faktury były wystawiane na męża. Jeżeli jednak mają Państwo wspólność małżeńską to moim zdaniem organ podatkowy powinien uznać, że faktycznie były to wydatki z majątku wspólnego. W praktyce może jednak być z tym problem.

 • by Karolina Posted 20 lutego, 2018 8:13 am

  Witam,
  po śmierci ojca sprzedałyśmy z mamą dom, moja mama pieniądze, które otrzymała za sprzedaż domu chce przeznaczyć na zakup mieszkania. Ja część swoich pieniędzy przeznaczyłam na spłatę kredytu hipotetycznego na swoje własne mieszkanie (kredyt dostałam wcześniej niż sprzedałyśmy dom) a pozostałą część chcę przeznaczyć na zakup razem z mamą mieszkania (udział). Czy mogę tak postąpić? Nie kupuję sama nowego mieszkania tylko udział w takim mieszkaniu.

  • by Mariusz Makowski Posted 20 lutego, 2018 8:48 am

   Moim zdaniem mogą Panie tak postąpić. Istnieje pewne ryzyko, że organ podatkowy próbowałby ustalać czy kupione przez Panie mieszkanie (w udziałach) rzeczywiście służ „własnym celom mieszkaniowym” – ale nie powinno być problemu z potwierdzeniem, że tak jest.

   • by Karolina Posted 20 lutego, 2018 9:00 am

    Dziękuję bardzo.

 • by Anna Posted 25 lutego, 2018 11:01 am

  Witam serdecznie, mam pytanie i ogromny problem, sprzedałam działkę z darowizny przed upływem 5 lat za 110tys, kupiliśmy z mężem mieszkanie wspólnie za 140 tys. Oczywiście całą kwota z działki poszła na kupno mieszkania ale dowiedziałam się że muszę zapłacić podatek od różnicy bo przecież kupno na pół z mężem wiec wydałam tylko 70 tys. Jak mam udowodnić że zapłaciłam całość i nie płacić żadnych podatków?

  • by Mariusz Makowski Posted 26 lutego, 2018 9:07 am

   Niestety, organy podatkowe często stoją na stanowisku, że jak małżonkowie kupują mieszkanie do wspólnego majątku to uważają, że każde z małżonków płaci połowę. Stanowisko to jest nieprawidłowe i wynika chyba z nierozumienia, że współwłasność małżeńska jest czymś innym niż współwłasność w udziałach. Moim zdaniem prawidłowo skorzystała Pani z ulgi. Jeżeli jednak urząd się z tym stanowiskiem nie zgodzi to proszę o kontakt.

   • by Anna Posted 26 lutego, 2018 10:03 am

    Dziękuję za poświęcony czas, cztli jest szansa ze może się udać. Naprawdę nie wiem co robić. Jeszcze doszła mi opłata planistyczna za sprzedaż działki.

 • by Natalia Posted 5 marca, 2018 1:22 pm

  Witam. Zakupiłam wspólnie z mężem mieszkanie na kredyt. Przed upływem 5 lat doszło do rozwodu, sprzedaży mieszkania i podziału pieniędzy. Spłaciliśmy z tych pieniędzy kredyt. Pieniądze, które zostały mi po spłacie kredytu, około 120 tys. zł przeznaczyłam w całości na zakup własnego mieszkania. Wydałam na ten cel 250 tys. zł. Zakupu dokonałam przed upływem 2 lat od sprzedaży mieszkania. W sierpniu tego roku mija 5 lat od zakupu mieszkania i Urząd Skarbowy żąda ode mnie przedstawienia dokumentów „świadczących o podniesionych kosztach uzyskania przychodu dotyczących zbycia nieruchomości w szczególności udokumentowanych nakładach, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynionych w czasie jej posiadania”. Czy rzeczywiście jest konieczne przedstawianie tych wszystkich dokumentów skoro przeznaczyłam wszystkie pieniądze na zakup mieszkania, a wręcz dołożyłam jeszcze raz tyle? Z góry dziękuję za odpowiedź i wszelką pomoc. Pozdrawiam

 • by Natalia Posted 5 marca, 2018 3:00 pm

  Dodam jeszcze do poprzedniego postu, że nieoficjalnie dowiedziałam się przez znajomą pracującą w urzędzie, że zapadł już wyrok w tej sprawie i że mam do zapłaty 1100 zł podatku. Jak może zapaść wyrok w sprawie, w której wciąż do środy mam czas na dostarczenie dokumentów? Sama już nie wiem czy to prawda czy jakaś bzdura.

 • by Mariusz Makowski Posted 5 marca, 2018 5:04 pm

  Prawdopodobnie nie wypełniła Pani warunku by w całości skorzystać ze zwolnienia w podatku. Spłata kredytu, który był zaciągnięty na sprzedaną nieruchomość nie daje bowiem prawa do ulgi. Czyli przykładowo:
  Sprzedała Pani mieszkanie za 500 tys. zł. Za 250 tys. spłaciła Pani kredyt a za pozostałe 250 tys. kupiła Pani inną nieruchomość. W tej sytuacji urząd uzna, że tylko 250 tys. przeznaczone na zakup nieruchomości daje prawo do ulgi.
  Proszę ewentualnie o kontakt mailowy, ustalimy na jakim etapie jest sprawa i co można zrobić.

 • by malina Posted 18 marca, 2018 4:29 pm

  Dzień dobry.
  Chcielibyśmy sprzedać nieruchomość nabytą wspólnie z mężem przed upływem 5 lat. Niedługo zaczynamy budowę i chcielibyśmy tą kwotę przeznaczyć na ten cel. Niestety działka na której zaczniemy budowę należała przed ślubem do męża i teraz nie wiem czy Urząd nie będzie potem kwestionował wspólnych wydatków na budowę na działce męża.
  Czy zakup projektu domu i usługa architekta, geodety jest także wydatkiem na cele mieszkaniowe?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 marca, 2018 8:32 pm

   Niestety, urzędnicy mogą próbować tak interpretować, że budowa domu na działce męża stanowi jego cel mieszkaniowy, natomiast nie Pani. Lepiej byłoby przed rozpoczęciem budowy objąć tę działkę wspólnością małżeńską. Dla uniknięcia też sporów z fiskusem dotyczących tego kto ponosił wydatki dobrze jest jeśli na fakturach zakupowych będą widnieli oboje Państwo.

 • by Kasia Posted 9 kwietnia, 2018 7:17 pm

  Witam,
  Sprzedałam działke przed upływem 5 lat, do końca tego roku muszę rozliczyc ją na własne cele mieszkaniowe, planuję budowe domu. Czy koszty stworzenia projektu budowlanego, wykopania studni i podłaczenia kanalizacji można rozliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?
  pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 9 kwietnia, 2018 8:34 pm

   Tak, takie wydatki związane z budową domu będą stanowiły wydatki mieszkaniowe. Warunkiem jest by dom był budowany na działce, której jest Pani właścicielką.

 • by Kasia Posted 10 kwietnia, 2018 1:24 pm

  Dziękuję za odpowiedź. Tak, jestem właścicielką działki na której zamierzam wybudować dom. W razie wątpliwości będę prosiła o dalszą pomoc i informację w sprawach prawnych.
  Pozdrawiam
  Kasia

 • by Marcin Posted 27 kwietnia, 2018 1:34 pm

  Proszę o pomoc w takiej sytuacji: Sprzedałem mieszkanie pochodzące z darowizny w 2017r (przed upływem 5 lat). Co najmniej 100% środków zamierzam przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe do końca 2019r. Jednak już teraz wiem, że za obecne oszczędności mogę kupić mieszkanie, które będzie pozostawało wiele do życzenia. Co jeśli sprzedam je za pół roku, rok, albo dwa lata? Czy spełnię warunki aby ulga obowiązywała? Jak mam udowodnić, że mieszkanie było wykorzystane aby zapewnić mi dach nad głową? Co jeśli zmieni się moja sytuacja życiowa (będę musiał zmienić miasto lub pojawi się nowa możliwość aby przeprowadzić się do lepszego mieszkania)? Czy sprzedaż w każdym momencie i przeznaczenie ponownie na własne cele mieszkaniowe wciąż zwalnia mnie z zapłaty podatku?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 maja, 2018 11:17 am

   Sprzedaż mieszkania, które było nabyte „na własne cele mieszkaniowe” nawet jeśli następuje ona niedługo po nabyciu nie powinna oznaczać, że nabycie nie stanowi „własnego celu mieszkaniowego”. Tak jak Pan pisze: podatnik może zmieniać swoje plany życiowe, może się okazać, że kupione mieszkanie nie spełnia jego potrzeb. Oczywiście nie powinno dochodzić do sytuacji gdy kupno nieruchomości nabytej rzekomo na „własne cele mieszkaniowe” w rzeczywistości jest formą działalności gospodarczej polegającej na nabywali i zbywaniu lokali z zyskiem. Przy pojedynczej tego typu transakcji oczywiście taki zarzut nie powinien się pojawić ale gdyby sytuacja się powtarzała to niewykluczone że tak mogłoby być.

 • by Waldek Posted 27 kwietnia, 2018 10:23 pm

  Witam. W listopadzie 2017 podpisałem akt notarialny zakupu mieszkania, oddanie do użytkowania i przeniesienie własności nastąpi w połowie 2019 roku. Kredyt na zakup mieszkania otrzymałem w lutym 2018. W między czasie w listopadzie 2017 podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości którą otrzymałem w darowiźnie w roku 2015. Ze sprzedaży pieniądze otrzymuję w ratach, pierwsza rata w listopadzie a ostatnia wraz z przeniesieniem własności na kupującego w maju 2018. Czy część kwoty ze sprzedaży, którą otrzymałem pomiędzy umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości a podpisaniem umowy kredytowej, i którą przeznaczyłem na pokrycie części wkładu własnego, będzie zwolniona z podatku jako wkład własny na nowe mieszkanie? Czy może jednak kwota ze sprzedaży nieruchomości, może być odliczana dopiero od momentu aktu notarialnego przeniesienia własności i w związku z tym będę mógł odliczać kwotę dopiero od czerwca 2018 w ramach spłaty rat kredytu hipotecznego?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 maja, 2018 11:12 am

   Sprawa jest dość dyskusyjna, dlatego, że przepis o uldze mieszkaniowej mówi o przeznaczeniu „przychodu ze sprzedaży” na własne cele mieszkaniowe, co często dla organów podatkowych oznacza, że otrzymana zaliczka przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości nie stanowi jeszcze przychodu. Niektóre wyroki sądów dają jednak nadzieję na skuteczną walkę z takim poglądem fiskusa

 • by Piotr Posted 24 maja, 2018 4:03 pm

  Dzień dobry Panie Mariuszu, bardzo interesujący artykuł i blog. Mam jednak pytanie, na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Niedawno zrobiłem 1szego w życiu flipa, tzn. zakupiłem mieszkanie po czym je wyremontowałem i po kilku miesiącach od zakupu sprzedałem. Całość zrobiłem jako osoba fizyczna w 2018 roku. Dodatkowo zamierzam w ciągu kilku kolejnych tygodni otworzyć działalność gospodarczą (ewentualnie spółkę) aby móc robić kilka flipów rocznie (taki mam plan) i na nich zarabiać. Jednocześnie planuję za ok 2 lata zakupić działkę pod budowę domu, który chciałbym wybudować dla siebie za ok. 4 lata. Czy w sytuacji kiedy będę miał zarejestrowaną działalność gospodarczą aby móc robić kilka flipów rocznie, będę mógł jednocześnie skorzystać z ulgi mieszkaniowej i rozliczyć część pieniędzy z 1szego flipa na działkę (którą zamierzam kupić jeszcze w 2020 roku aby skorzystać z ulgi), na której zamierzam postawić dom (dom postawie już po 2021 roku)? Z góry serdecznie dziękuję Panu za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 20 czerwca, 2018 10:33 pm

   Po rozpoczęciu działalności gospodarczej będzie Pan musiał wyraźnie oddzielić wydatki „prywatne” od „firmowych” – czyli zakup kolejnej nieruchomości będzie albo zakupem na własne cele mieszkaniowe albo inwestycją firmową.

 • by Urszula Posted 12 lipca, 2018 12:10 pm

  Witam,
  Mam następującą sytuację:
  w 2015 roku sprzedałam mieszkanie oraz złożyłam oświadczenie o wydatkowaniu przychodów na cele mieszkaniowe. Następnie została podpisana umowa przedwstępna z deweloperem – mieszkanie miało być wydane w 2017 r., jednak ostateczna umowa została podpisana w czerwcu 2018 r.
  W roku 2016 wpłaciłam zaliczki na nowe mieszkanie, które przekroczyły przychód ze sprzedaży z 2015 r. Czy w związku z tym posiadane przeze mnie faktury zaliczkowe są wystarczającym dowodem na poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe? Czy istnieje jakieś orzecznictwo w tym zakresie?
  Pozdrawiam

 • by Beata Posted 18 lipca, 2018 6:27 pm

  Dzień dobry, proszę o radę odnośnie takiej sytuacji: odziedziczyłam mieszkanie po rodzicach, właśnie je sprzedaję, nie minęło 5 lat. Część środków ze sprzedaży planuje przeznaczyć na spłatę kredytu za mieszkanie, w którym mieszkamy obecnie a resztę (większość) na zakup mieszkania przeznaczonego docelowo dla córki. Mieszkanie będzie kupione na mnie, ponieważ córka jest niepełnoletnia. Czy można to uznać za realizację własnych celów mieszkaniowych?

 • by Ola Posted 7 sierpnia, 2018 8:09 pm

  Dzień dobry,
  Czy własnym celem mieszkaniowym będzie również spłata pożyczki zaciągniętej u siostry na zakup mieszkania?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 9:15 pm

   Niestety nie, bo przepis jednoznacznie mówi o pożyczce (kredycie) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Czyli inne pożyczki nie stanowią własnego celu mieszkaniowego

 • by Aneta Posted 22 sierpnia, 2018 5:32 am

  Dzień dobry. U nas sytuaacja wyglada nastepujaco tato w 83 r bedac kawalerem otrzymal notarialnie udzial w 1/2 dzialki a kolejny udzial 1/2 jego brat. Na dzialce sa dwa budynki mieszkalne. W jednym mieszka wujek a taty stoi pusty. W 2016 r wyszlismy ze wspolwlasnosci. Dzialka zostala formalnie podzielona na pol. Tato stal sie wylacznym wlascicielem swojej polowy a wujek swojej. Tato sprzedal teraz swoja czesc, musi placic podatek dochodowy?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 8:44 pm

   Nie musi – podział działki, czyli przekształcenie jej własności nie oznacza nabycia w rozumieniu przepisów – nabycie nastąpiło w 83 r.

 • by Krzysztof Posted 29 sierpnia, 2018 5:05 pm

  Dzień dobry. Chciałem zapytać o sytuację podobną do tej z góry strony.
  Żona moja ma odziedziczyć majątek (I grupa pokrewieństwa) i sprzedać go wcześniej niż okres 5 lat. Właścicielem ziemi i domu w którym wspólnie mieszkamy jestem jedynie ja – wg dokumentów, choć w trakcie budowy razem rozliczaliśmy się z fiskusem, robiąc odliczenia podatkowe na budowę domu. Zaciągnęliśmy tez razem niewielki kredy hipoteczny, który ma się ku końcowi za 2 – 3 lata. Czy istnieje sposób na uchronienie się od podatku? Gdzieś czytałem, że NSA w przypadku sprzedaży przez męża żonie połowy praw do swojej własności za pieniądze ze sprzedaży spadku, podzielił stanowisko fiskusa i kazał zapłacić podatek. Czy zrobiona wcześniej odrębność majątkowa coś by zmieniła?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 8:38 pm

   Trudno sobie wyobrazić transakcję kupna sprzedaży pomiędzy małżonkami mającymi wspólność małżeńską. Przy rozdzielności jak najbardziej choć oczywiście fiskus mógłby to różnie ocenić.

 • by ol Posted 4 września, 2018 10:07 am

  Witam, moja mama sprzedala dom i calosc srodkow ze sprzedazy domu przeznaczyla na zakup mieszkania jako wspolwlasciciel ze mna. Mieszkanie kupione w Warszawie a mama mieszka w Makowie, czy w takim wypadku przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 września, 2018 6:05 pm

   Tak

 • by Jacek Posted 12 września, 2018 5:23 pm

  Witam Panie Mariuszu, będę bardzo wdzięczny za poradę.
  W 2016 roku sprzedałem nieruchomość (działkę) otrzymaną w darowiźnie (przed upływem 5 lat) za kwotę 758 tys. zł
  W tym samym roku zakupiłem mieszkanie za kwotę 500 tys. zł a pozostałą kwotę 258 tys. zł przeznaczyłem na inne cele niemieszkaniowe.
  Czy aby uzyskać zwolnienie od pełnej kwoty 758 tys. zł mogę wziąć pożyczkę hipoteczną (na dowolny cel) na kwotę 258 tys. zł pod już zakupione mieszkanie, a następnie przeznaczyć te środki na zakup kolejnego, tak aby suma kwoty stanowiła właśnie 758 tys. zł.
  Czy dla Urzędu skarbowego będzie miało to istotne znaczenie, że pożyczka hipoteczna jest brana na dowolny cel ?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 września, 2018 5:59 pm

   Jeżeli kolejne mieszkanie zostanie kupione za pożyczkę hipoteczną to tym samym nie zostanie ono kupione za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Trzeba by do takiego rozwiązania podejść bardzo ostrożnie.

 • by Anna Posted 25 listopada, 2018 3:05 pm

  Witam serdecznie. W roku 2017 otrzymałam 1/3 mieszkania jako spadek. Mieszkanie zostało w 2017 roku sprzedane. Wspolnie z mężem mamy mieszkanie własnościowe kupione w 2009 roku za kredyt otrzymany z banku. Chcielibyśmy spłacić jednorazowo cały kredyt, wliczając w to również pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku. Czy można to uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 listopada, 2018 8:46 pm

   Tak, spłata kredytu zaciągniętego na inne mieszkanie przed uzyskaniem pieniędzy ze sprzedaży jest celem mieszkaniowym

 • by Robert Posted 17 grudnia, 2018 11:26 am

  Witam Panie Mariuszu,
  Chciałbym z żoną sprzedać mieszkanie, które nabyłem w 2016 roku (a więc przed upływem 5 lat), a jego zakup w części pokrył kredyt hipoteczny w banku. Jesteśmy z żoną współwłaścicielami. Obecnie chcę nabyć dom. Czy uniknę podatku, gdy ze sprzedaży obecnego mieszkania (cena będzie wyższa niż przy nabyciu) spłacę obecny kredyt hipoteczny, a pozostałą kwotę ze sprzedaży w całości przeznaczę na zakup domu. Dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 23 grudnia, 2018 7:53 pm

   Spłata kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym więc w tej części wydatek nie będzie podlegał uldze.

   • by Piotr Posted 4 lutego, 2019 2:28 pm

    Panie Mariuszu,

    mam podobną sytuację jak kolega wyżej. Czy w takiej sytuacji rozwiązaniem nie jest przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość (np na mieszkanie rodziców, albo na nową nieruchomość)?

    W takim wypadku cały przychód zostanie wydatkowany na własny cel mieszkaniowy – nawet bezpośrednio z rachunku na rachunek. W uzasadnieniach wyroków widziałem, że to właśnie ten warunek musi być spełniony – przychód ze sprzedaży musi być przeznaczony na nową nieruchomość. Wydaje mi się że spełniam wtedy wszystkie warunki ponieważ nie występuje spłata kredytu mieszkaniowego.

    • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:49 am

     Jeżeli bank na takie rozwiązanie się zgodzi to wówczas sprzedający uzyska do swojej dyspozycji cały przychód ze sprzedaży i może go w całości przeznaczyć na własny cel mieszkaniowy (pamiętając, że tym celem nie będzie spłata kredytu, który był zaciągnięty na sprzedaną nieruchomość)

 • by Daria Posted 31 grudnia, 2018 9:05 pm

  Panie Mariuszu,
  W najbliższym czasie chcę sprzedać odziedziczoną nieruchomość (przed upływem 5 lat) i przychód przeznaczyć na spłatę kredytu za działkę. Pozostałą część przychodu chciałabym wydać na budowę domu. Jednak na budowę muszę dodatkowo zaciągnąć jeszcze kredyt. Czy mogę w US przedstawić faktury z budowy domu, które również przedstawię w banku (aby wyplacili mi kolejną transzę)?
  Z poważaniem.

  • by Mariusz Makowski Posted 6 stycznia, 2019 8:29 pm

   Z jednej strony organ podatkowy nie powinien analizować, z której „kupki pieniędzy” sfinansowała Pani wydatki na cel mieszkaniowy ale z drugiej strony sama Pani pisze, że wydatki budowlane będą finansowane środkami z kredytu czyli niepochodzącymi ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli więc np. na fakturach na wydatki budowlane będą np. pieczątki banku potwierdzające, że przedstawiała Pani te faktury jako rozliczenie kredytu to dla urzędu skarbowego będzie to przesłanka do nieuznania tych faktur.

 • by Karolina Posted 4 lutego, 2019 9:53 pm

  Witam. Proszę o poradę odnośnie takiej sytuacji:
  Mąż wraz z matką i dwoma siostrami otrzymał w spadku dom po ojcu, każdy otrzymał 1/4 części. Matka po śmierci ojca chciała być bliżej dzieci, więc dom został sprzedany przed upływem 5 lat za 40 tys.(mała kwota bo dom do generalnego remontu, na wsi) i w tym samym roku kupili (jako współwłaściciele) mieszkanie za 100 tys.od dewelopera, w którym to mieszka matka. Resztę brakującej kwoty zapłaciła matka ze swoich oszczędności.
  Pytanie moje jest nastepujace:
  Mąż i jego siostry mieszkają wraz z małżonkami w swoich domach, ale żadne z nich nie jest właścicielem domu tylko ich małżonkowie, żadne z nich także nie ma rozdzielności majatkowej w związku z tym czy w ich przypadku można liczyć na uniknięcie podatku? Czy to, iż w zakupionym mieszkaniu mieszka matka i tylko ona jest tam zameldowana można zaliczyć jako „własne cele mieszkaniowe” dla męża i jego sióstr?
  Dziękuje za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:43 am

   Moim zdaniem ulga mieszkaniowa nie wymaga niczego więcej niż nabycie na własność lub współwłasność innej nieruchomości w ciągu 2 (a od tego roku 3) lat. Ale organy podatkowe weryfikują w jaki sposób zakup służy „własnym” celom mieszkaniowym podatnika – czyli oczekuje jakichś wyjaśnień związanych z osobistymi potrzebami. Przykładowo jeżeli już organ podatkowy żądałby takiego uzasadnienia to np. fakt, że mężowi i jego siostrom zdarza się nocować u mamy powinien wystarczać do uznania, że w ten sposób zakup na współwłasność spełnia również ich cele mieszkaniowe.

 • by Maciej Posted 10 lutego, 2019 11:43 pm

  Panie Mariuszu
  Czy zakup mieszkania dla Córki, do którego bede dopisany jako współwłaściciel, może być potraktowany jako mój cel mieszkaniowy (mimo że posiadam już własne mieszkanie) i co za tym idzie czy ten zakup (wydatek) może stanowić odliczenie od przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania stanowiącego spadek (1/3 spadku) po moich zmarłych Rodzicach ?

  • by Mariusz Makowski Posted 12 lutego, 2019 9:22 am

   Czy sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach już nastąpiła? Jeżeli miałaby ona nastąpić w 2019 to być może w ogóle podatek by nie wystąpił. Jeżeli natomiast mówimy o sprzedaży dokonanej w 2018 r. to zakup udziału w mieszkaniu (wspólnie z córką) moim zdaniem powinien być uznany za spełnienie celu ulgi ale powinien się Pan spodziewać dociekań ze strony fiskusa w jaki sposób zaspokaja Pan swoje cele mieszkaniowe poprzez ten zakup. Dobrze jest mieć wyjaśnienie odnośnie Pana potrzeb związanych z tym zakupem.

 • by Sebastian Posted 6 marca, 2019 8:09 pm

  Mam pytanie. W 2011 roku sprzedaliśmy mieszkanie kupnie z bonifikatą od miasta i od razu nabyliśmy kolejne , większe i droższe mieszkanie. Około połowę kwoty ze sprzedażny starej nieruchomości przeznaczyliśmy na zakup nowej, brakującą cześć pokryliśmy z kredytu hipotecznego, zaś drugą połowę ze sprzedażny starego mieszkania przeznaczyliśmy na remont nowo nabytej nieruchomości. Miasto teraz żąda od nas rachunków potwierdzających wydatkowanie pieniędzy na cele mieszkaniowe (uznano, że nowe mieszkanie rzeczywiście posiadało istotne wady eksploatacyjne, uniemożliwiające zamieszkanie). Problem jest w tym, że już upłynął 5-cio letni termin, obligujący nas do przechowywania rachunków i po prostu tych rachunków już nie mamy. Co w takim przypadku? Czy opinia rzeczoznawcy majątkowego, czy po prostu zwykle oświadczenie, jak stanowią przepisy?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 10:45 pm

   Ale czy w tej sytuacji mówimy o przepisach podatkowych?

 • by Wiola Posted 31 marca, 2019 6:49 pm

  Bardzo proszę o radę. Wraz z bratem otrzymałam 1/8 udziału w spadku w wyniku dziedziczenia (kilka działek na jednej dom). Od śmierci spadkodawcow (3 trzech) mineło 5 lat. Jednakże z powodu niezgody w rodzinie doszło do sadowego działu spadku i zniesienia wspołwłasności ze spłatą spadkobierców z naszej strony (miało to miejsce w 2016 roku my otrzymaliśmy 2 działki na współwłasnośc po 1/2). W 2018 jedna działka została sprzedana. Jak obliczyć od jakiej kwoty zapłacimy podatek? Sadziłam ze jedynie od nadwyżki otrzymanej w 2016 rou którą spłaciłam z bratem (czy jednak zamiana naszych udziałów w pozostałych działakach na udziały w 2 działkach które otzymaliśmy traktowana jest równeiż jako nabycie w 2016???)

 • by Wiola Posted 31 marca, 2019 6:51 pm

  Przepraszam zabrakło miejsca w powyższej wypowiedzi:
  …. Jesli zas tak jakie mam możliwości sorzystania z ulgi nie mam mieszkania na siebie ani możliwoście finansowych jego zakupu? Czy wspólne kupno z bratem nieruchomości będzie własnym celem mieszkaniowym? Jest jeszcze możliwosć ze mama przekaze nam dom po 1/2 i zrobimy wnim remont, czy będą to własne cele miezkaniowe? Czy musze mieszkać w tym domu czy liczy się akt notarialny -planuje wyjazd za granice za pracą…W domu jest tez służebnośc na rzecz brata mamy czy to może stanowić problem?

 • by Iwona Posted 25 kwietnia, 2019 10:27 am

  Witam, proszę o poradę:
  Mąż jako kawaler kupił dom. W trakcie ślubu sprzedał ten dom jako jedyny właściciel. Uzyskał dochód.
  1. Czy faktury nabyte po ślubie na remont tego domu wystawione tylko na żonę z adresem tego domu mogą zostać zaliczone do KUP w pit-39 męża?
  2. Czy wkład własny na kupno nowego mieszkania (właściciele mąż i żona) może zostać w całości uznany przez męża do wydatków na jego własne cele mieszkaniowe?
  3. Czy zarówno podatek vat, opłata sądowa jak i pcc poniesione przy nabyciu domu męża mogą być zaliczone do KUP w jego pit-39?

 • by Iwona Posted 17 października, 2019 12:20 am

  Bardzo proszę o poradę.
  W 2015 roku otrzymałam w darowiźnie udział w nieruchomości gruntowej. W 2019 sprzedalam ową nieruchomość. Przychód do opodatkowania wynosi 600 tys. W 2019 chcę zaciagnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomosci od dewelopera. Przekazanie wlasnosci w 2020 r.Wklad wlasny 450 tys. Pozostale 150 tysięcy wydam na remont zakupionej nieruchomości ale przed przekazaniem wlasnosci. czy cała kwota przychodu będzie uznana na własne cele mieszkaniowe?

 • by Ania Posted 5 grudnia, 2019 7:38 pm

  Mieszkanie kupione na własne cele mieszkaniowe – po jakim czasie można je sprzedać unikając podatku badz udzielić darowizny synowi ?

  • by Mariusz Makowski Posted 8 stycznia, 2020 6:54 pm

   Mamy orzeczenia i również interpretacje, które mówią, że czas nie powinien tu mieć znaczenia – to znaczy, że jeżeli cel mieszkaniowy został spełniony, np. podatnik faktycznie zamieszkał w nabytym mieszkaniu to może sprzedać czy podarować to mieszkanie.

 • by Ela Posted 29 stycznia, 2020 12:24 pm

  Dzień dobry. Sprzedałam mieszkanie w 2016. do 30.04 2017 złożyłam wniosek w US i do końca 2018 miałam pieniądze za sprzedaż wydać na cel mieszkaniowy. Na początku stycznia 2020 otrzymałam pismo z urzędu z wezwaniem na kontrolę i przedstawieniem dokumentów, które przedstawiłam. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.
  Czy w związku z tym temat jest już zamknięty, czy mogę mieć jeszcze kontrole? I muszę do 2022 przechowywać faktury?

  • by Mariusz Makowski Posted 9 marca, 2020 8:32 am

   Czynności sprawdzające nie muszą oznaczać „zamknięcia” sprawy. Tak więc dokumenty powinna Pani przechowywać do czasu przedawnienia czyli do końca 2022 r.

 • by Karolina Posted 13 marca, 2020 3:33 pm

  Dzień dobry. W roku 2017 zakupiłam mieszkanie z miasta (z bonifikatą) za 48 000 zł (sfinansowane pożyczką z banku).
  W roku 2019 sprzedałam owe mieszkanie za 155 000 zł.
  Następnie, również w roku 2019 zakupiłam dom za 305 000 zł.
  Cała kwota ze sprzedaży mieszkania została przeznaczona na zakup domu (co rozliczyło również bonifikatę), pozostała część ceny domu oraz wszystkie zobowiązania zostały sfinansowane z kredytu hipotecznego. Czy wobec tego w rozliczeniu PIT za 2019 rok kwotą wydatkowaną na cele mieszkaniowe jest 155 000 zł (przychód ze sprzedaży mieszkania) czy cała kwota jaką zapłaciłam za dom, łącznie z kredytem, a więc 305 000 zł?

  • by Mariusz Makowski Posted 18 marca, 2020 11:05 pm

   W związku ze sprzedażą mieszkania uzyskała Pani dochód w wysokości 107 tys. zł. Dochód ten w całości będzie wolny od podatku gdyż cały przychód ze sprzedaży (155 000 zł) został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.

 • by AGNIESZKA Posted 23 kwietnia, 2020 7:05 pm

  Dzień dobry. Posiadam z mężem ( rozdzielnosc majątkowa) mieszkanie. Z córką, z racji braku zdolności ( studentka) kupiłam mieszkanie rok temu. Corka miala odziedziczone po babci środki, brakujacą uzupełniłam jako kredytobiorca kredytem hipotecznym. W akcie notarialnym jest zapis ze mamy udział po polowie we wlasnosci. Chcemy sprzedac to mieszkanie po roku. Co zrobić by uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego. Czy nastepne mieszkanie mozemy rowniez nabyć po prostu we współwłasności. Tak jak zaznaczylam mam juz mieszkanie jako wspołwlascicielka z męzem. Bardzo prosze o pomoc.

 • by Mateusz Marcinkiewic Posted 23 listopada, 2020 12:38 pm

  Dzień dobry,
  czy ktoś przerabiał taki temat?
  Sprzedaż mieszkania i kupno domu na wsi z budynkiem gospodarczym i 1ha działki.
  Czy wszystko to można uznać za cele mieszkaniowe?
  Logika odpowiada tak, ale często urzędy działają wbrew logice stąd moje pytanie.
  Pozdrawiam,
  Mateusz

 • by Iwona Posted 23 grudnia, 2020 12:27 am

  Witam . Mam pytanie- w pit 39 z 2019r zadeklarowałam ze 30 000 wydam na własne cele mieszkaniowe ( remont),jednak wydałam tylko 20 000 i pytanie czy z tych 10 000 muszę załacic 19% podatku oraz odsetki ? jaki procent odsetek? dziękuję i pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:44 am

   Do odpowiedzi na to pytanie potrzeba pozostałych informacji z PIT-39 🙂 (przychód, koszty, dochód)

 • by Robert Posted 19 stycznia, 2021 12:35 pm

  Witam,

  Posiadam dom który jest jako moja odrębną własnością (działka darowana przed ślubem oraz kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę również na mnie przed ślubem).
  W 2019 kupiliśmy na wspólność z żoną działkę za 35000 i w 2020 sprzedaliśmy z niedokończoną budową za 265000.
  W ramach ulgi splacilem mój kredyt mieszkaniowy w kwocie 120000.

  Rozumiem że każdy z nas aby nie płacić podatki musi wydać na własny cel mieszkaniowy 132 500zl?

  Czy żona może kupić ode mnie udziały w domu który jest moja własnością w ramach swojej ulgi mieszkaniowej?

  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Pozdrawiam

  • by Mariusz Makowski Posted 27 stycznia, 2021 4:08 pm

   Tak, choć pewnie budzi to zainteresowanie fiskusa

 • by Katarzyna Posted 3 marca, 2021 9:14 am

  Witam. Podpytywałam już co prawda pod innym tematem, ale spróbuje jeszcze tutaj:)
  Darowizna działki budowlanej stanowiącej cel mieszkaniowy. Darowizna to forma nieodpłatna, więc można dokonać jej przed upływem 5 lat (darowizna z ojca na syna). Jak do tego wszystkiego ma się jednak cel mieszkaniowy darczyńcy i jakie są możliwości wybrnięcia z sytuacji. Darczyńca posiada jeszcze mieszkanie stanowiące cel mieszkaniowy, czy tłumaczenie, że po upływie tych min. 5 lat planuje je sprzedać i wówczas zamieszkać w domu wybudowanym przez syna ma jakieś możliwości obrony (tak wiem, cel mieszkaniowy musi zaspokoić potrzeby teścia, a on już po dokonaniu darowizny nie będzie właścicielem działki). Pytam mimo wszystko i proszę o radę.

 • by sara Posted 28 kwietnia, 2021 12:53 pm

  Dzień Dobry. Mam pytanie . Z niewiedzy sprzedaliśmy mieszkanie przed upływem 5 lat, wiedzielismy,że trzeba złożyć pit-39. Jednak przy składaniu deklaracji okazało się ,że data sprzedaży mieszkania jest późniejsza niż data kupna nowego mieszkania. Czyli szybciej kupiliśmy nowe niż sprzedaliśmy stare. Aby uniknąć płacenia ogromnego podatku, musimy jakby całą kwotę sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Jest to niebagatelna kwota, bo przecież jej fizycznie nie widzieliśmy.dostalismy tylko róznice pomiędzy sprzedażą,a kredytem na spłatę sprzedanego mieszkania (cała kwota kredytu została przelana z banku kupujacego do banku sprzedającego). I teraz pytanie, skoro musimy wydać cała kwote na własne cele mieszkaniowe to czy możemy zaciągnąć w tym celu kredyt hipoteczny na budowę domu i w akcie notarialnym zaznaczyć ,że kwota wykorzystana jest jako własne cele mieszkaniowe z pitu-39

 • by Jan Posted 5 grudnia, 2021 9:19 pm

  Witam, mam pytanie – czy moment zaciągnięcia kredytu hipotecznego wg przepisów oznacza moment podpisania umowy kredytowej z bankiem czy też moment uruchomienia kolejnych transz przez bank?
  Sprzedaję działkę otrzymaną w drodze darowizny, niedawno kupiłem mieszkanie finansowane za pomocą kredytu hipotecznego. Jeśli umowa kredytu na zakup nowego mieszkania została podpisana przed sprzedażą działki, a część transz uruchomiona dopiero po sprzedaży działki, to czy wartość spłaty całej części kredytu na mieszkanie będzie podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej czy może ulga będzie dotyczyć tylko transz uruchomionych przed datą sprzedaży działki?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl