Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

 

Prawo podatkowe jest skomplikowane i mimo że rządzący obiecują jego uproszczenie to można odnieść wrażenie, że komplikuje się ono coraz bardziej. Ponadto przepisy podatkowe bywają niejasne nie tylko dla zwykłych podatników ale również dla fachowców, a ich niewłaściwe zastosowanie może powodować poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale również karne.

Dobra wiadomość jest taka, że podatnik może uzyskać od organu podatkowego interpretację przepisów podatkowych w swojej indywidualnej sprawie i zastosowanie się do tej interpretacji (nawet gdyby okazała się ona niezgodna z przepisami) nie będzie powodowało konsekwencji. Zła wiadomość jest jednak taka, że przepisy dotyczące urzędowych interpretacji są dość skomplikowane, sama procedura bardzo formalistyczna.
Warto jednak czasami o nie występować, choćby po to by zapewnić sobie spokojny sen i uchronić się od ewentualnych konsekwencji nieprawidłowego stosowania przepisów podatkowych. W niniejszym artykule opiszę do kogo należy wystąpić o interpretację, jak powinien wyglądać wniosek i ile to kosztuje.

Warto też zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2015 r. zmienią się zasady wydawania interpretacji w zakresie właściwości organów je wydających.

Przepisy dotyczące wydawania urzędowych interpretacji prawa podatkowego mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów. Składając zapytanie do organu podatkowego możemy uzyskać interpretację stanu faktycznego i przyszłego. Wniosek o interpretację poza samym podatnikiem, którego dotyczy sprawa może złożyć również osoba trzecia oraz osoba która ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie należy skierować wniosek?

Jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie:

  1. kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
  2. małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
  3. dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
  4. lubelskim, łódzkim lub mazowieckim – właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Jeśli natomiast wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium kraju, bądź nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji – właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Zmiany od 1 lipca 2015

Od 1 lipca wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach. Mieszkańcy województwa mazowieckiego lub mieszkający poza terytorium Polski będą mogli złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Natomiast jeśli chodzi o PIT i VAT, wnioski można będzie składać do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Z kolei pytanie we wnioskach o interpretacje dotyczących CIT będzie można zadawać dyrektorom z Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Od 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywał również nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego ORD-IN. Opłaty za wydanie interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu.

 

 

Wniosek o wydanie interpretacji

Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się na specjalnym formularzu ORD-IN wraz z załącznikiem ORD-IN/A i podlega on opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

Zgodnie z przepisami wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Dlatego też składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek niespełniający tych wymogów nie zostanie rozpatrzony.

Należy zaznaczyć, że organ nie wyda interpretacji indywidualnej w sprawie, która w dniu złożenia wniosku o interpretację jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy sprawa ta została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (kontroli skarbowej).

Termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku, przy czym do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu.

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, o którym mowa powyżej, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Zastosowanie się do interpretacji

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy. Oznacza to, że wnioskodawca, który zastosował się do interpretacji nie poniesie negatywnych konsekwencji w postaci obowiązku zapłaty podatku. W sytuacji kiedy interpretacja zostanie zmieniona przez organ podatkowy lub sąd administracyjny wówczas podatnik, który stosował się do niej będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku do czasu końca okresu w jakim rozlicza się podatek objęty interpretacją (może to być rok, kwartał bądź miesiąc)

Podatnik niezadowolony z uzyskanej interpretacji będzie mógł wnieść  zażalenie do Ministra Finansów lub skargę do sądu administracyjnego.

Tutaj znajdą Państwo formularze wniosku:ORD-INORD-IN/A

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl