Nowa administracja podatkowa

Nowa administracja podatkowa

 

Pod koniec maja Sejm RP przyjął ustawę o administracji podatkowej. Ustawa ma zastąpić dotychczasową ustawę o urzędach i izbach  skarbowych. Oznacza to, że administrację podatkową od 2016 czeka prawdziwa rewolucja. Ministerstwo Finansów reklamuje, że: „przewidziane w ustawie rozwiązania pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni jej rolę usługową.”

Można odnieść wrażenie, że głównym celem tej ustawy ma być wspieranie podatnika w jego zmaganiach z podatkami i urzędami. Czy tak będzie rzeczywiście?

 

Najważniejsze regulacje przewidziane w ustawie o administracji podatkowej:

1.            Utworzenie centrów obsługi

Wsparcie podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych będzie się odbywać m.in. poprzez centra obsługi. Ich pracownicy, niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego – w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Przykładowo podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je do właściwego naczelnika urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym.

2.            Wprowadzenie instytucji asystenta podatnika

Zadaniem asystenta podatnika będzie pomoc mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o nawiązywanie kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania. Asystenci będą świadczyć pomoc do 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania NIP (numeru identyfikacji podatkowej).

3.            Centralizacja systemu informacji podatkowej

Nowa ustawa wzmacnia funkcje informacyjne Administracji Podatkowej, tworząc wyspecjalizowany, nowy organ podatkowy, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Oznacza to szersze niż dotychczas wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji i jednoczesne zwiększenie nadzoru nad prezentowanymi treściami. W tym celu nastąpi wyodrębnienie dotychczasowych biur Krajowej Informacji Podatkowej z izb skarbowych, przy których funkcjonują obecnie i utworzenie nowego organu – Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, do którego kompetencji będzie należeć m.in. udzielanie informacji podatkowej za pośrednictwem Contact Center, prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych oraz administrowanie Bazą Wiedzy Administracji Podatkowej. Dopełnieniem wielokanałowej obsługi przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie Portal Podatkowy.

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie udostępniać jednolitą informację podatkową podatnikom i innym zainteresowanym podmiotom zewnętrznym, jak również pracownikom resortu finansów.

4.            Utworzenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych

Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP) będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, zaś administratorem danych w nim zawartych będzie Minister Finansów. Rejestr ten będzie służył do gromadzenia i przetwarzania danych wynikających, w szczególności z deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, jak również z decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Ponadto w CRDP będą także gromadzone oraz przetwarzane dane wynikające z tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego do realizacji jego zadań.

5.            Zmiany w egzekucji administracyjnej

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej administracji podatkowej, w ramach której funkcjonuje naczelnik urzędu skarbowego jako administracyjny organ egzekucyjny, wprowadzono zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany mają charakter dostosowujący, porządkujący oraz poprawiający jakość działania wierzycieli i administracyjnych organów egzekucyjnych. Działania m. in. w zakresie zapewnienia wierzycielom możliwości podejmowania względem zobowiązanych działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, odstąpienia od prowadzenia nieefektywnych egzekucji administracyjnych należności pieniężnych oraz wzajemnego obciążania się kosztami egzekucyjnymi. Wprowadzono zmiany w zakresie właściwości instancyjnej do orzekania w sprawach indywidulanych. Usprawniono również egzekucję z ruchomości i postępowanie likwidacyjne poprzez umożliwienie sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

 

Ustawa zawiera kilka rozwiązań, które zdają się wychodzić naprzeciw podatnikom i ułatwiać im kontakty z administracją podatkową (możliwość składania deklaracji w centrach obsługi, coraz większe możliwości załatwiania spraw przez internet, przeorganizowanie Biura Krajowej Administracji Podatkowej). Ciekawym pomysłem wydaje się instytucja asystenta podatnika, choć na podstawie przepisów trudno ocenić na ile będzie to realna pomoc dla nowych przedsiębiorców, można odnieść wrażenie, że będzie się on bardziej skupiał na przypominaniu o obowiązkach podatnika niż na jego prawach.

Większość proponowanych w ustawie rozwiązań ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Źródło: mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl