Zagraniczne dochody pracowników naukowych

Zagraniczne dochody pracowników naukowych

 

Pytanie: Od listopada rozpocznę pracę (w ramach umowy o pracę) na jednym z Uniwersytetów w Niemczech (praca ma być na rok). Praca ma być na pół etatu i realizowana w taki sposób, że tydzień będę spędzał w Niemczech, a drugi tydzień będę pracował zdalnie. Jednocześnie pracuję także na cały etat na Politechnice Warszawskiej?

W jaki sposób będą opodatkowane moje dochody z pracy w Niemczech?

Czasowy wyjazd za granicę, w celu świadczenia pracy nie powoduje zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Oznacza to, że w myśl polskich przepisów nadal będzie Pan uważany za osobę posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy od wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku. W przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy należy wziąć pod uwagę odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku kwestię tę reguluje artykuł 20.

Zgodnie z tym przepisem, osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim umawiającym się Państwie.

 

Oznacza to, że dochód polskiego profesora uzyskiwany z tytułu prowadzenia wykładów na uniwersytecie w Niemczech nie będzie opodatkowany w Niemczech przez okres pierwszych dwóch lat. Jednocześnie dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce (polskie przepisy nie zwalniają takich dochodów z podatku). W tym przypadku nie zachodzi potrzeba zastosowania zasad dotyczących unikania podwójnego opodatkowania ponieważ zasady te stosuje się w przypadku gdy osoba mieszkająca w jednym kraju uzyskuje dochody, które podlegają opodatkowaniu w drugim kraju. Dochód polskiego profesora uzyskany w Niemczech podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową (tj 18%).

W celu ustalenia wysokości dochodu należy przychód uzyskany za granicą pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.

Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży. Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

W przypadku Niemiec dieta wynosi 49 euro.

Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przelicza się na złote według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się następnie przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; w 2015 r. miesięczne koszty wynoszą 111,25 zł.

 

W terminie do końca kwietnia należy złożyć zeznanie na formularzu PIT-36, w którym wykazać należy wszystkie dochody osiągnięte w danym roku oraz należne zaliczki na podatek. Do zeznania nie dołącza się formularza PIT/ZG ponieważ jest on przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z zagranicy, do których stosuje się jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania.

W przypadku dochodów profesorów ich zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce, według skali określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl