Podmioty powiązane, czyli jakie?

Podmioty powiązane, czyli jakie?

 

Przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane obowiązek współpracy na zasadach rynkowych, takich które przyjęłyby między sobą podmioty, które takich powiązań nie mają. Obowiązki te sprowadzają się do prawidłowego ustalenia cen we wzajemnych transakcjach.

Regulacje zobowiązujące do stosowania cen rynkowych zostały nałożone na podmioty powiązane. W związku z tym firmy powinny zacząć od ustalenia czy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów.

W dzisiejszym tekście wyjaśniam w jaki sposób polskie przepisy definiują pojęcie „podmiotów powiązanych”.

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych (zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych) z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia w sytuacji gdy:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej ‘’podmiotem krajowym’’ bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, a
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej ‘’podmiotem zagranicznym’’, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama lub te same osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Przytoczona wyżej definicja obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Do końca 2014 r. definicja określała, że z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia jeżeli „podatnik podatku dochodowego mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa…

Różnica sprowadza się do faktu, że do końca 2014 r. za podmioty powiązane mogli być uważani podatnicy podatku dochodowego (zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych) a od 2015 r. podmiotami powiązanymi mogą być również „podmioty nie posiadające osobowości prawnej”. W praktyce oznacza, to że obecnie podmiotami powiązanymi mogą być również spółki osobowe. Spółki te nie są bowiem podatnikami (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 2014 r.). Podatnikami w spółkach osobowych są bowiem wspólnicy a nie spółka. Ale transakcji dokonuje spółka a nie wspólnicy. Do końca 2014 r. przepisy nie przewidywały więc podstawy prawnej do badania transakcji zawieranych przez spółki osobowe z podmiotami, które ewentualnie możnaby uznać za powiązane. Ze względu na rosnącą popularność tych spółek i coraz większy ich udział w wymianie krajowej ustawodawca zdecydował się na objęcie ich przepisami o podmiotach powiązanych.

Szacowanie

Oczywiście sam fakt istnienia powiązań między podmiotami nie wystarczy by dać prawo organom podatkowym do badania cen czy innych warunków współpracy ustalonych przez te podmioty. Zgodnie z przepisami dopiero gdy organ podatkowy dowiedzie, że  w wyniku takich powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot badany nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – wówczas dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Czyli po pierwsze między podmiotami musi istnieć powiązanie a po drugie organ podatkowy musi udowodnić, że powiązanie to jest wykorzystywane w celu zmniejszania podatków. Wówczas organ podatkowy przystąpi do szacowania ceny na poziomie rynkowym by w oparciu o nią ustalić dochód i należny podatek.

Przykład

W trakcie kontroli prowadzonej w firmie Deska Sp. z o. o. kontrolujący stwierdzili, że kontrolowana spółka wynajmowała za znaczne kwoty samochody osobowe od powiązanej z nią spółki Kółko. Średnia cena zakupu wynosiła 300 zł za dobę wynajmu. Kontrolujący przeanalizowali oferty wypożyczalni samochodów w miejscowości, w której działa spółka Deska i ustalili, że średnia cena wynajmu wynosiła w badanym okresie 250 zł. W związku z tym kontrolujący uznali, że spółka Deska dokonała zawyżenia kosztów a tym samym zaniżyła dochód i podatek. W wydanej decyzji organ podatkowy oszacował koszt zakupu usług wynajmu samochodów na podstawie przyjętej ceny 250 zł i określił spółce Deska zaległość w podatku dochodowym.

Czy działanie organu podatkowego było prawidłowe?

 

Mogłoby się wydawać, że tak. Zwróćmy jednak uwagę, że przepis określający przesłanki szacowania wskazuje, że „jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań”.

Z przepisu wynika jednoznacznie, że organ podatkowy przeprowadza szacowanie jeżeli udowodni, że podmiot wykorzystywał powiązanie w celu zmniejszenia podatku dochodowego. Tymczasem w naszym przykładzie kontrolujący w pierwszej kolejności dokonali szacowania, na jego podstawie uznali, że podatnik zaniżył dochody więc dokonali określenia zaległości podatkowej.

Tym samym szacowanie stało się przesłanką do dokonania… szacowania. Organ podatkowy kompletnie odwrócił procedurę. W szczególności organ podatkowy nie udowodnił, że na cenę zakupu usługi wynajmu samochodów rzeczywiście miał wpływ fakt istnienia powiązań między podmiotami.

Fakt, że w niniejszym przykładzie cena odbiegała od cen rynkowych wcale nie musi wynikać z faktu, że są to podmioty powiązane – być może zakres i charakter usługi uzasadniał wyższą cenę? Przepis nakazuje organowi podatkowemu dowiedzenie, że podmioty „wykorzystywały fakt powiązań” a tutaj tego nie uczynił.

Powiązania osobowe

O powiązaniach świadczy „sprawowanie zarządu lub kontroli” w obu podmiotach. Oznacza to sytuacje gdy np. ta sama osoba jest członkiem zarządu w jednej i drugiej firmie.

O istnieniu powiązań osobowych (i jednocześnie kapitałowych) mogą też świadczyć powiązania majątkowe pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

 

Przykład

Spółka z o.o. X uzyskała pożyczkę od swojego udziałowca. Czy organ podatkowy ma prawo badać czy warunki tej pożyczki odpowiadają warunkom rynkowym?

Tak. Podmiotami powiązanymi są nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przychody z odsetek uzyskiwane przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej również podlegają opodatkowaniu i tym samym organ podatkowy, na gruncie przepisów o podmiotach powiązanych może badać takie transakcje.

 

Powiązania kapitałowe

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (od 1 stycznia 2017 r. udział ten będzie wynosił 25%).

Z udziałem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji gdy dwa podmioty powiązane są ze sobą poprzez fakt posiadania wspólnego udziałowca.

Przykład

Spółka A posiada 10 % udziałów w spółce B oraz 13 % udziałów w spółce C. Spółki B i C, mimo że nie są ze sobą bezpośrednio powiązane będą uważane za powiązane w sposób pośredni. Do ustalenia wartości tych powiązań przyjmuje się niższą wartość łączących ich udziałów ze wspólnym udziałowcem, czyli w tym przypadku będzie to 10%. Ponieważ jest to więcej niż 5% to spółki B i C będą uznane za podmioty powiązane.

 

Przykład

Spółka Roboty Budowlane S.A. posiada udział w kapitale zakładowym spółki Ocieplenia sp. z o.o. w wysokości 4,7 %. Między ww. spółkami nie występują powiązania osobowe ani rodzinne, o których mowa w art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem dominującym w obu spółkach jest spółka Prestiż S.A.: jest ona właścicielem 75 % akcji w spółce Roboty Budowlane S.A. i posiada 47,2 % udziałów w Ocieplenia sp. z o.o.

Pytanie

Czy Ocieplenia sp. z o.o. i Roboty Budowlane S.A. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź

Spółki Ocieplenia sp. z o.o. i Roboty Budowlane S.A. są podmiotami powiązanymi w sposób pośredni (poprzez wspólnego udziałowca) udziałem wynoszącym 47,2% – spełniają więc warunki do uznania ich za podmioty powiązane.

 

Powiązania rodzinne 

Na gruncie krajowym (czyli podmiotów mających siedzibę w Polsce) podmiotami powiązanymi są również podmioty, w których występują powiązania o charakterze rodzinnym – małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (powinowactwo to jest związek z rodziną małżonka, np. powinowatymi są zięć i teść).

Przykład

Pan Adam jest członkiem zarządu w spółce Eden. Jego żona, Pani Ewa, jest członkiem zarządu w spółce Duo. Spółki nie są ze sobą powiązane kapitałowo ale poprzez fakt powiązań rodzinnych będą uważane za podmioty powiązane.

 

Ustalenie powiązań o charakterze osobowym może być trudne. Wymaga wiedzy na temat zasobów ludzkich i ich stosunków na zewnątrz organizacji. Przy identyfikacji powiązań osobowych należy brać pod uwagę charakter stosunków występujących między podmiotami oraz ich silę zależności, a także możliwość wywierania wpływu jednego podmiotu na drugi. Paradoksalnie ustalenie istnienia powiązań osobowych wydaje się łatwiejsze dla mniejszych firm, w których relacje personalne odgrywają większą rolę. Jednakże często mniejsze podmioty nie są świadome tego, że istnienie powiązań osobowych może mieć wpływ na ich rozliczenia z fiskusem. W dużych firmach, będących częścią grup podmiotów, ze względów oczywistych powiązania osobowe trudniej jest zidentyfikować. Może wynikać to z nieprawidłowej komunikacji wewnątrz firmy lub z braku procedur umożliwiających poznanie i kontrolę tego zagadnienia.

Powiązania wynikające ze stosunku pracy

Na gruncie krajowym przepisy dotyczące podmiotów powiązanych stosuje się również do powiązań wynikających ze stosunku pracy. Oznacza to sytuację gdy pracownik danej firmy prowadzi np. jednoosobową działalność gospodarczą i w ramach tej działalność świadczy usługi dla firmy, w której jest pracownikiem.

Przykład

Pan Robert pracuje w firmie budowlanej, zajmuje się realizacją projektów budowlanych. Firma zamawia projekty u podwykonawców, płacąc średnio 3 tys. zł za projekt. Pracodawca zaproponował Panu Robertowi, że chętnie będzie zamawiał również projekty u niego płacąc 1 tys. zł. W tym celu Pan Robert otworzył jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach zajmuje się tworzeniem projektów budowlanych dla firmy, w której jest pracownikiem.

Czy taka współpraca stwarza ryzyko szacowania dokonanego przez organ podatkowy?

 

Tak. W ramach swojej działalności gospodarczej Pan Robert świadczy usługi na rzecz firmy, w której jest pracownikiem. Tym samym są to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z przykładu wynika, że cena transakcji jest znacznie niższa od cen rynkowych – dla organu podatkowego może to być przesłanka (czy wręcz dowód) świadcząca o tym, że warunki transakcji wynikają z faktu powiązań.

78 Comments

 • by Dorota Posted 25 października, 2017 11:50 am

  Witam
  A co w sytuacji kiedy Pan Kowalski prowadzi jednoosobową dział.gosp. i wystawia fv dla firmy X Sp.z o.o. gdzie Pan Kowalski ma 30% udziałów ale nie jest w jej zarządzie tylko jest współwłaścicielem. Czy też są to podmioty powiązane?

  • by Mariusz Makowski Posted 25 października, 2017 8:44 pm

   Tak – wprost wskazuje na to definicja podmiotów powiązanych, zgodnie z którą z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia między innymi w sytuacji gdy osoba fizyczna bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu m.in. osoby prawnej lub w jej kontroli albo posiada udział w kapitale tej spółki.

 • by Agnieszka Posted 20 grudnia, 2017 4:09 pm

  Dzień dobry,

  A co w sytuacji gdy p.Kowalski byłby zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie a nie umowę o pracę? Czy wówczas będą to podmioty powiązane?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2017 10:28 am

   Nie, powiązania wynikające ze stosunku pracy dotyczą tylko stosunku pracy.
   Warto jednak zwrócić uwagę,że od 2017 r. zmieniła się wartość powiązań kapitałowych, od których uważa się podmioty za powiązane – wzrosła ona z 5 do 25%.

 • by Magda Posted 26 lutego, 2018 3:41 pm

  Witam,
  A w sytuacji gdy żona jest jednym ze wspólników w spółce X , a mąż w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy usługi dla firmy X. Czy będą to podmioty powiązane?

  • by Monika Posted 22 czerwca, 2018 1:13 pm

   Dwa lata temu wzięłam rozwód z meżem. Jestem wspólnikiem sp. z o.o. on natomiast spółki akcyjnej. Nasze firmy chcą nawiązać współpracę. Czy między tymi spółkami będą powiązania rodzinne? Jeśli tak to proszę o wskazanie przepisu albo jakiejś interpretacji.

 • by Mariusz Makowski Posted 28 lutego, 2018 9:39 pm

  Tak, mamy tutaj do czynienia z podmiotami powiązanymi.

  • by Dawid Posted 2 sierpnia, 2018 7:25 am

   Witam. A dlaczego w tej sytuacji mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? Z jakiego przepisu to wynika? O powiązaniach rodzinnych mówimy, że jeśli pomiędzy osobami pełniącymi w rozważanych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze… Mąż w DG pełni siłą rzeczy funkcje zarządzające. Natomiast żona jest wspólnikiem. Czy wspólnik pełni funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze? Czy te określenia nie są zarezerwowane dla zarządu czy rady nadzorczej? dziękuję

   • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 9:19 pm

    Oczywiście wspólnik nie musi pełnić funkcji zarządczych choć przepis nie mówi o formalnym zarządzie a o faktycznym sprawowaniu takich funkcji. Jeżeli więc wspólnik faktycznie jest osobą zarządzającą to mamy wówczas do czynienia z powiązaniem osobowym

 • by kaha Posted 2 marca, 2018 10:46 am

  Co w sytuacji, gdy wspólnik jest wiceprezesem zarządu w spółce X i jest prezesem zarządu w spółce Y? Czy spółka X i Y będą podmiotami powiązanymi?

  • by Mariusz Makowski Posted 2 marca, 2018 3:27 pm

   Tak, mamy wówczas do czynienia z powiązaniami rodzinnymi.

 • by Sylwia Posted 8 marca, 2018 11:09 am

  Jeżeli żona świadczy usługi na firmę X Spzoo w której jej mąż jest zatrudniony na umowę o pracę jako pracownik produkcyjny . Czy też są to podmioty powiązane(spzoo- żona pracownika)?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2018 7:58 am

   Nie. O powiązaniu moglibyśmy mówić gdyby mąż pełnił w spółce z o.o. funkcje zarządcze lub kontrolne (czyli był członkiem zarządu lub udziałowcem).

 • by Andzia Posted 4 kwietnia, 2018 11:59 am

  osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi dla spółki z o.o. w której jej brat jest członkiem zarządu. Czy występuję powiązania. Jakie sa tego konsekwencje?

  • by Mariusz Makowski Posted 9 kwietnia, 2018 8:32 pm

   Tak, mamy tutaj powiązania osobowe. W zależności od wartości transakcji oraz przychodów spółki z o.o. może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji w sprawie cen transferowych

 • by Monika Posted 22 czerwca, 2018 1:16 pm

  Jestem dwa lata po rozwodzie z mężem. Mam udziały w spółce z o.o. on natomiast w spółce akcyjnej. Nasze spółki chcą nawiązać współpracę. Czy mają tu miejsce powiązania rodzinne? Jeśli tak to proszę o podstawę prawną albo przykładową interpretację, skąd to wiadomo?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 czerwca, 2018 8:23 pm

   Nie, nie ma tutaj powiązań. Powiązani rodzinnie są bowiem małżonkowie (a nie byli małżonkowie).

 • by Dorota Posted 7 sierpnia, 2018 7:16 am

  Dzień dobry, czy w sytuacji gdy teść jest prezesem spółki akcyjnej oraz posiadaczem jej akcji a zięć z tą spółką współpracuje ( firma handlowa) ale pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa zachodzi powiązanie osobowe? I czy wymaga specjalnych raportów sporządzanych przez biegłego ?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 9:16 pm

   Podmioty są wówczas powiązane osobowo (nie ma tutaj znaczenia rozdzielność małżeńska między małżonkami).

 • by Ania Posted 29 sierpnia, 2018 9:19 pm

  Pan Kowalski – wspólnik spółki z o.o. posiada 25% udziałów i jest członkiem zarządu w tej spółce, jednocześnie ten sam Pan Kowalski jest wspólnikiem spółki jawnej, w której posiada 25% udziałów. Czy w tej sytuacji występują powiązania tylko osobowe, czy także kapitałowe?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 sierpnia, 2018 8:35 pm

   Zarówno osobowe jak i kapitałowe – w przypadku powiązań kapitałowych mamy powiązanie pośrednie – obie spółki są powiązane tym samym udziałowcem.

 • by Gosia Posted 3 października, 2018 6:32 am

  Czy jeżeli pan x jest wspołnikiem mającym 75% w spółce A i jednoczesnie 25% w spółce B, do tego w spółce B wspónikiem jest pan Y ktory posiada w spółce B 50% i pan B ma swoja działaność C. to czy pomiedzy spółką A i C jest powiązanie? spółki maja istotne transakcje.

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 8:10 am

   Tak, obie spółki są powiązane kapitałowo poprzez osoby wspólników.

 • by Ewa Posted 10 października, 2018 11:04 am

  Jestem prezesem sp. z o.o. oraz jej wspólnikiem mam 40% udziałów . Spółce zoo wynajmuję jako osoba fizyczna część mojego budynku mieszkalnego. Czy jest to transakcja z podmiotem powiązanym?

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 7:57 am

   tak

 • by Michał Posted 11 października, 2018 1:57 pm

  Dzień dobry. Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiada udziały (pow. 50 procent) w dwóch oddzielnych spółkach z o.o., ale nie jest w zarządzie, natomiast w zarządzie są tej osoby rodzice – ojciec w jednej, matka w drugiej – to czy mamy tu do czynienia z powiązaniami spólek? I jak to ma się do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

  • by Mariusz Makowski Posted 20 października, 2018 7:56 am

   Mamy tutaj powiązania zarówno kapitałowe (ta sama osoba ma ponad 25% udziałów w jednym i drugim podmiocie) oraz osobowe (rodzice tej osoby są członkami zarządu w tych spółkach). Jeżeli więc ta osoba w ramach swojej jednoosobowej działalności współpracuje z tymi spółkami to są to transakcje między podmiotami powiązanymi.

 • by Janina Posted 22 października, 2018 7:48 pm

  Witam,
  proszę o informację co w sytuacji gdy firma syna (jednoosobowa dział. gosp.) świadczy usługi transportowe, marketingowe oraz remontowe na rzecz firmy ojca (jednoosobowa dział. gosp.)? Firma syna ma małe obroty, ojca – pow. 12 mln zł/rok. Czy uznajemy ich za podmioty powiązane i musimy prowadzić dokumentację cen transferowych? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 10:04 am

   Obie firmy są tak czy inaczej podmiotami powiązanymi a ewentualny obowiązek sporządzenia dokumentacji będzie zależał od wartości tej transakcji – biorąc pod uwagę wartość obrotów firmy ojca można uznać, że obowiązkowi dokumentacji będzie podlegała transakcja o wartości powyżej 55 tys. euro

 • by Janusz Posted 30 października, 2018 9:23 am

  Dzień dobry. Czy można mówić o powiązaniu kapitałowym lub rodzinnym w przypadku współpracy męża i żony prowadzących odrębne jednoosobowe działalności gospodarcze o tym samym profilu.

  • by Mariusz Makowski Posted 13 grudnia, 2018 9:54 am

   Tak, jeżeli małżonkowie współpracują ze sobą w ramach swoich działalności gospodarczych to mamy do czynienia z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi

   • by Janusz Posted 20 grudnia, 2018 9:21 am

    Dziękuję. Pozdrawiam.

 • by Jan Posted 15 stycznia, 2019 10:41 am

  Członek zarządu spółki A zasiada w radzie nadzorczej spolki B. Spółka B posiada 100% udziałów w spółce C. Czy podmiotami powiązanymi sa spółki A i C? Chodzi o stan prawny na 31.21.2018.
  Dziękuję

 • by Barbara Posted 26 lutego, 2019 2:04 pm

  Czy te same definicje powiązań dotyczą również spraw ZUS? Czy też dotyczy tylko PIT i CIT?

  • by Mariusz Makowski Posted 13 marca, 2019 11:38 pm

   Nie wiem w jakim sensie „podmioty powiązane” występują w sprawach ZUS. Natomiast w tekście jest mowa o powiązaniach w rozumieniu przepisów podatkowych.

 • by Adam Posted 11 kwietnia, 2019 9:48 am

  Czy Pan Jan – członek zarządu i/lub udziałowiec spółki A może w jakiś sposób podpisywać umowy w imieniu spółki B ze spółką A i innymi podmiotami, tak by nie było powiązania osobowego?
  Pan Jan nie jest udziałowcem w spółce B, nie jest też członkiem zarządu w spółce B.
  Jako kto mógłby podpisywać takie umowy? – jako pracownik spółki B? Jako zatrudniony na umowę zlecenie w spółce B? Może na podstawie jakiegoś pełnomocnictwa? Może jako prokurent spółki B?

 • by Ewelina Posted 2 października, 2019 4:13 pm

  Dzień dobry. Czy można mówić o powiązaniu w przypadku męża i żony prowadzących odrębne jednoosobowe działalności gospodarcze o tym samym kodzie PKD (w tym jedna firma zajmuje się sprzętem ortopedycznym, a druga stomatologicznym), pod tym samym adresem, ale mających różnych klientów i firmy te nie współpracują ze sobą, nie mają wspólnych pracowników.

  • by Mariusz Makowski Posted 2 października, 2019 7:16 pm

   Owszem, mamy tutaj do czynienia z podmiotami powiązanymi. Ale jakiekolwiek obowiązki podatkowe dotyczą współpracy podmiotów powiązanych – czyli transakcji miedzy nimi.

 • by Justyna Posted 6 lipca, 2020 10:35 am

  Jestem prezesem spółki zajmującej się transportem. Czy ja i spółka jesteśmy podmiotami powiązanymi? Czy jeśli spółka wystawiłaby na mnie jako na osobę fizyczną jakąkolwiek fakturę sprzedażową powinno być oznaczenie TP?

  • by Mariusz Makowski Posted 7 lipca, 2020 10:02 am

   Tak, to są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, więc w nowym JPK powinny zostać oznaczone.

 • by Beata Posted 17 sierpnia, 2020 10:04 am

  Dzień dobry,
  Osoba fizyczna prowadząca JDG i będąca wspólnikiem w spółce cywilnej (50% udziałów). Pomiędzy firmami nie występują żadne usługi. JGD i spółka mają taki sam adres siedziby.Czy są to podmioty powiązane?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 sierpnia, 2020 10:08 am

   To są podmioty powiązane ale ewentualne obowiązki z tym związane będą wynikały tylko z ewentualnych transakcji między tymi podmiotami. Jeśli takich transakcji nie ma to też nie ma żadnych obowiązków

 • by Marcin Posted 22 sierpnia, 2020 5:12 pm

  Witam,

  Czy w sytuacji gdy dwóch wspólników spółki z o.o. (każdy po 50% udziałów) ma swoje jednosobowe działalności gospodarcze, jednak pod innymi niż spółka z o.o. adresami i pomiędzy spółką a tymi działalnościami nie zachodzą żadne transakcje, to czy są to podmioty powiązane?
  Z gory dziękuję za pomoc 🙂

  • by Mariusz Makowski Posted 23 sierpnia, 2020 11:07 am

   Tak, spółka i jej wspólnik są podmiotami powiązanymi ale ewentualne obowiązki z tym związane będą wynikały tylko z ewentualnych transakcji między tymi podmiotami. Jeśli takich transakcji nie ma to też nie ma żadnych obowiązków

 • by esen Posted 4 września, 2020 4:50 pm

  Witam, czy jeśli Kowalski prowadzi JDG oraz jednocześnie pracuje w Firmie XYZ, to czy co do zasady każda wystawiona faktura przez Kowalskiego na firmę XYZ stanowi fakt podmiotów powiązanych, które należy ukazać w nadchodzącym nowym JPK?
  Faktura są raczej incydentalne, niewielkie kwoty po cenach rynkowych.

  • by Mariusz Makowski Posted 7 września, 2020 12:25 pm

   Tak, mamy tutaj do czynienia z podmiotami powiązanymi więc takie faktury będą musiały być oznaczane w JPK.

   • by Karol Wojciechowski Posted 16 września, 2020 3:49 pm

    Witam.
    Spolka Cywilna x jan kowalski i janusz kowalski udzialy po 50% i spolka cywilna Y Jan kowalski i zenek nowak udzialy po 50% . Spolka y sprzdaje towary i uslugi x czy sa to podmioty powiazane?

    • by Mariusz Makowski Posted 16 września, 2020 5:34 pm

     Tak, spólki są powiązane poprzez fakt wspólnego wspólnika (to jest tzw kryterium „wywierania znaczącego wpływu przez osobę fizyczną”).

 • by Anna Jakubek Posted 16 września, 2020 1:55 pm

  Witam,
  czy jeżeli Jan Kowalski jest tylko członkiem zarządu spółki A oraz posiada 50% udziałów w spółce B to spółka A i B są podmiotami powiązanymi i należy ten fakt wykazać w JPK_V7?

  • by Mariusz Makowski Posted 16 września, 2020 5:29 pm

   Tak, mamy tutaj powiązanie poprzez „możliwość wywierania znaczącego wpływu”.

 • by Anna Jakubek Posted 17 września, 2020 7:49 am

  czy w sytuacjach:
  1) żona jest członkiem zarządu spółki A, mąż prowadzi JDG. Czy spółka A i firma męża będą podmiotami powiązanymi?
  2) Jan Kowalski jest 50% udziałowcem w spółkach A, B, C, D oraz prowadzi JDG. Czy spółki będą ze sobą powiązane oraz czy będzie powiązanie z firmą Jana Kowalskiego?
  3) Jan Kowalski jest udziałowcem w spółkach A, B, C, D a jego szwagier prowadzi firmę transportową. Czy i które podmioty będą ze sobą powiązane?

 • by Anna Jakubek Posted 17 września, 2020 8:33 am

  czy jeżeli Jan Kowalski jest prokurentem w spółkach A i B oraz prowadzi JDG to podmioty są ze sobą powiązane?

 • by Iwona Posted 30 września, 2020 8:45 am

  Witam,
  D Spółka z o.o. będąca wspólnikiem (komplementariuszem) w C Spółce z o.o. sp.komandytowej (10% udziałów) wynajmuje od tej spółki lokal biurowy. Prezesem D spółki z o.o. jest wspólnik C spółki komandytowej, który posiada w niej 45% udziałów). Czy jest to transakcja między podmiotami powiązanymi? Żona Prezesa prowadzi JDG i świadczy czasem usługi na rzecz D Sp. z o.o. oraz C Spółki komandyt. Czy w świetle przepisów podatkowych JDG żony i Spółki D i C są również podmiotami powiązanymi?

  • by Mariusz Makowski Posted 30 września, 2020 9:21 am

   Proszę o kontakt mailowy – sprawa wymaga dokładniejszego przeanalizowania.

 • by Gosia Posted 5 października, 2020 1:31 pm

  Witam
  spółka cywilna (wspólnicy po 50% udziałów) wykonuje usługi dla żony wspólnika prowadzącej jdg. Czy można tu uznać, że te transakcje są między podmiotami powiązanymi?

  • by Mariusz Makowski Posted 6 października, 2020 5:59 pm

   Tak – mamy tutaj powiązania rodzinne.

 • by MARZENA DWORNICZAK Posted 7 października, 2020 7:04 am

  Witam
  Gmina jest właścicielem zakładu wodociągów sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w spółce, rozumiem, że występują tutaj powiązania?

  • by Mariusz Makowski Posted 8 października, 2020 10:31 pm

   Powiązania są ale niekoniecznie wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych.

 • by Piotr Posted 14 października, 2020 5:03 pm

  Witam
  Co w przypadku, gdy pracownik (ze stanowiskiem kierownik projektu, nie widniejący w KRSie zatrudniony na umowę o pracę w pewnej spółce został zaangażowany do projektu unijnego innego podmiotu jako kierownik projektu i wpisany jako os. do spraw kontaktów roboczych projektu rozliczanie tej osoby na podstawie faktury z tym podmiotem gdyż również prowadzi działalność gospodarczą. Ten podmiot zlecił owej spółce w trybie zasady konkurencyjności usługę realizacji pewnego zadania. To czy mamy Szanowny Panie do czynienia z powiazaniem. Dziękuję za odpowiedź.

  • by Mariusz Makowski Posted 14 października, 2020 6:24 pm

   Moim zdaniem nie.

 • by Anna Posted 23 października, 2020 11:54 am

  Witam chciałabym zapytać o następującą sytuację. Spółka cywilna „A” tworzą ją rodzice.
  Spółka z o.o. udziałowcem jest SYN i ojciec- (który tworzy również wspomnianą wcześniej spółkę cywilną). Czy w sytuacji gdy spółka z o.o. dokona sprzedaży do spółki cywilnej zajdą transakcje powiązane? I w odwrotnej sytuacji: spółka cywilna sprzedaje spółce z o.o. ?

  oraz sytuacja spółka cywilna (którą tworzą rodzice) sprzedaje usługę stronę spółce z o.o.- gdzie jednym ze wspólników jest jeden z rodziców?
  Prawnik stoi na stanowisku, że transakcje pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem spółki z o.o. (ojciec syn) nie są transakcjami powiązanymi, bo spółka cywilna to osobny byt jako całość i to spółka ma transakcje ze spółką z o.o. a osoby ją zakładające?

  Co z powiazaniem rodzinnym- bo trochę się pogubiłam? To jest na zasadzie albo powiązanie kapitałowe albo osobowe? Czy muszą być oba warunki spełnione ?

  • by Mariusz Makowski Posted 27 października, 2020 10:31 am

   Moim zdaniem są to podmioty powiązane. Mamy tu powiązanie osobowe i rodzinne.

   • by Anna Posted 28 października, 2020 6:38 pm

    Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź.

 • by Aneta Posted 30 października, 2020 11:38 am

  Dzień dobry,

  jeden wspólnik prowadzi samodzielnie JDG X, drugi JDG Y, razem prowadzą również spółkę cywilną Z (każdy po 50%, brak powiązania rodzinnego).
  Czy transakcje między X i Y również powinno się traktować jako transakcje między j. powiązanymi?

  • by Mariusz Makowski Posted 31 października, 2020 3:46 pm

   Nie, moim zdaniem to nie są podmioty powiązane. Powiązaniem byłyby transakcje pomiędzy JDG a spółką cywilną.

   • by Aneta Posted 1 listopada, 2020 6:51 pm

    Dziękuję za odpowiedź.

   • by Angelika Posted 13 listopada, 2020 9:32 am

    Czy będąc prokurentem w spółce zoo , Pan Kowalski powinien oznaczać TP na fakturach wystawianych na tę spółkę ?

 • by Angelika Posted 13 listopada, 2020 9:24 am

  Dzień dobry

  czy będąc prokurentem w spółce zoo pan kowalski powinien oznaczyć TP na fakturach wystawianych na tę spółkę ?

 • by Klaudia Posted 13 listopada, 2020 12:36 pm

  Dzień dobry,

  Osoba A prowadzi swoją firmę A, osoba B prowadzi swoją firmę B. Nie są rodziną. Obie osoby są udziałowcami w sp.z o.o sp.k. (po 48%). Dodatkowo mają również wspólnie sp. z. o.o (również po 48% (pozostałe 4% ma żona osoby B), sp.z o.o. ma pozostałe 4% udziału w sp.z o.o.sp.k.). Czy transakcje pomiędzy A:B, A:spzoospk, B:spzoospk, A:spzoo, B:spzoo są powiązane?

 • by Alina Posted 19 listopada, 2020 9:21 am

  Witam,ojciec prowadzi JDG syn także prowadzi JDG. Syn wynajmuje ojcu powierzchnie magazynwą . Czy są to jednostki powiązane.

 • by Asia Posted 23 listopada, 2020 12:19 pm

  Ojciec prowadzi sp z o.o. (ma 100%udziałów), wystawia faktury na spółki z o.o. gdzie córka ma 30% udziałów w pierwszej i 24% w drugiej. Nie jest w zarządzie. Czy faktury oznaczam TP?

 • by Katarzyna Posted 24 listopada, 2020 7:52 am

  Dzień dobry, spółka cywilna X dwóch wspólników udziały po 50% (Jarek i Marek) świadczy usługi na rzecz spółki cywilnej Y udziały po 50% (Adam i Krzysztof), Marek ze spółki X jest bratem Krzysztofa ze spółki Y, czy są to podmioty powiązane rodzinnie?

 • by Monika Posted 24 listopada, 2020 10:29 am

  Witam
  Wspólnik sp. z o.o. z udziałem 20% (nie jest członkiem zarządu), ma swoją JDG, w której świadczy usługi na rzecz spółki. Czy będą to firmy powiązane?

 • by Joanna Posted 25 stycznia, 2021 2:39 pm

  Czy ktoś potrafi mi pomóc?

  spółka publiczna („X”) zawarła transakcje ze spółką z o.o. („Y”)
  Członkiem Zarządu spółki publicznej jest osoba, która posiada 24% w kapitale zakładowym spółki („Z”).
  Spółka „Z” posiada 35% w kapitale zakładowym spółki Y.

  Czy spółka Y jet spółką powiązaną ze spółką publiczną -X???

  Proszę o pomoc.

  • by Mariusz Makowski Posted 27 stycznia, 2021 4:06 pm

   Mamy tutaj do czynienia z powiązaniem wynikającym z tak zwanego „wywierania znaczącego wpływu”. Uznałbym, że osoba członka zarządu powoduje powiązanie pomiędzy spółką publiczną a spółką x

 • by Agnieszka Posted 16 marca, 2021 8:52 am

  Spółka X ma ma dwóch wspólników Agnieszka (Prezes 99% udziałów) i Jacek (wspólnik 1% udziałów). Jacek jest też udziałowcem w Spółce Y tworzonej z bratem (po 50% udziałów i pełni funkcję prezesa zarządu) oraz w spółce Z (też po 50% udziałów a prezesem jest brat). Gdyby spółka X dokonała transakcje ze spółką Y czy należy wykazać powiązanie TP? Czy gdyby spółka X dokonała transakcje ze spółką Y to należy wykazać powiązanie TP? Prezes spółki C (Pani Agnieszka) nie jest spokrewniona ze wspólnikiem swojej spółki i wspólnikiem spółek Pana Jacka.

 • by Ewelina Posted 27 kwietnia, 2021 3:51 pm

  Witam, jako Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosiliśmy zapytanie ofertowe i nasz pracownik złożył ofertę. Czy w tym przypadku występuje powiązanie osobowe?

 • by Natalia Posted 13 maja, 2021 11:43 am

  Prowadzę JDG oraz jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (udział 50%). Pomiędzy działalnościami nie występują żadne transakcje, każda działalność funkcjonuje oddzielnie, osobne nr NIP, osobne adresy. Drugim wspólnikiem spółki cywilnej jest siostra.
  Czy są to przedsiębiorstwa partnerskie lub powiązane?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl