PIT – najważniejsze zmiany w 2016 r.

PIT – najważniejsze zmiany w 2016 r.

 

Nowy Rok to tradycyjnie nowe przepisy podatkowe. Nie inaczej jest i w tym roku. Szczególnie wiele zmian mamy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od nowego roku w ustawie o PIT zaczęły obowiązywać liczne zmiany wprowadzone aż 17 różnymi ustawami zmieniającymi. Jedną z najważniejszych zmian są całkowicie nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów nieujawnionych. Ponadto w życie weszły m. in.: zmiany w katalogu dochodów/przychodów wolnych od podatku, korekty przychodów i kosztów.

 

Nowe regulacje w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

W ustawie PIT wprowadzono nowe zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zmiany te są wynikiem dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09) oraz wyroku z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt P 49/13). Od nowa unormowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, wprowadzając do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 5a: „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”. W przepisach zdefiniowano przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach oraz przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Na potrzeby postępowania w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zdefiniowano także pojęcie wydatku, określono moment powstania obowiązku podatkowego, określono podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a także ustalono, że stawka podatkowa wynosi w tym wypadku 75% podstawy opodatkowania. Przepisy w dużej części przerzucają ciężar dowodu na podatnika.

 

Zmiany w katalogu dochodów/przychodów wolnych od podatku

Katalog dochodów/przychodów wolnych od podatku rozszerzono o dwa zwolnienia. I tak, wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704). Jest to związane z wyrównaniem uprawnień rolników i osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeniowym w zakresie pomocy państwa udzielonej po urodzeniu dziecka. Wolne od podatku są także kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355), w art. 125a ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340), w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170) w art. 136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411), w art. 152a ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415) oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159).

Dodatkowo, na mocy dodanego art. 52f zwolniono z podatku: zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego – przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Z podatku dochodowego zwolniono też: wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych, nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych oraz świadczenia pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

Rozszerzono także zakres dochodów/przychodów wolnych od podatku w zakresie:

  • odsetek lub dyskonta od listów zastawnych uzyskanych przez osoby fizyczne będące nierezydentami,
  • odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochodów z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskanych przez nierezydentów.

Korekta przychodów i kosztów

Przyjęto rozwiązanie, że rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT) będą odbywały się w bieżącym okresie rozliczeniowym. Brak kłopotliwego i pracochłonnego korygowania zeznań podatkowych z lat poprzednich i zapłaty powstałych wskutek tego zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę (w przypadku zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów) oraz brak konieczności zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów tego samego roku podatkowego) uproszczą rozliczenia podatkowe przedsiębiorców (również tym, którzy będą korygować przychody i koszty uzyskania przychodu w wyniku zawartej ugody). Zmiany mają być również korzystne ze względu na brak konieczności zmiany sprawozdań finansowych, a także remanentu, tj. spisu z natury.

Preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie

Umożliwiono rolnikom preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów i serów). Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie produkty nieprzetworzone. Teraz przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 proc. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach. Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, uznawane są za przychody z tzw. innych źródeł, jeżeli ich sprzedaż nie będzie odbywać się na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Korzyści wynikające z nowelizacji nie obejmują jednak sprzedaży produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej, uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej, a także objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych), oraz produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy. Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy maksymalnie uproszczoną ewidencję sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody będą ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Istotne jest też to, że sprzedawać produkty można wyłącznie w miejscach, w których produkty zostały wytworzone albo na targowiskach. Dodatkowo zobowiązano producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1200 tys. euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Preferencje podatkowe związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

Do polskiego systemu podatkowego wprowadzono preferencje podatkowe adresowane zarówno do pracujących rodziców, jak i do tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi. W myśl dotychczasowych regulacji, wolne od podatku dochodowego były świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych. Nowelizacja rozszerza zakres przedmiotowy powyższego zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach. Ponadto wprowadzono nowe zwolnienie obejmujące świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola. Limit zwolnienia ustalono na 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Druga grupa zmian dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W myśl dodanych regulacji kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT są trzy kategorie wydatków:

  • koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  • koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  • koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczenie kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej

Wprowadzono ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te nazwane w ustawie „kosztami kwalifikowanymi”, stanowią katalog zamknięty. Ustawa określa, które koszty uznaje za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Odliczeniu nie podlegają całe koszty, lecz ich część – począwszy od 30% kosztów wynagrodzeń dla wszystkich podatników, 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców oraz 10% pozostałych kosztów dla wszystkich podatników. Odliczeniu podlegają również koszty kwalifikowane poniesione w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a więc zarówno w ramach prac rozwojowych, jak i badań naukowych: stosowanych i przemysłowych, a w przypadku badań podstawowych jedynie wówczas, gdy badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.

Zniesienie opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej

W zakresie ułatwień o charakterze podatkowym zniesiono opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w najbliższych dwóch latach – tj. w latach 2016 i 2017. W takim wypadku wprowadzona preferencja polega na odstąpieniu od ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Omawiana preferencja nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest autorskie prawo do programu komputerowego.

Zmiany związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego

Wprowadzono szereg zmian, które związane są z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego nowego rodzaju postępowania, tj. postępowania restrukturyzacyjnego. I tak wprowadzono regulację, zgodnie z którą kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego nie stanowią podlegających opodatkowaniu przychodów. Poza tym wprowadzono regulację, zgodnie z którą umorzone w ramach postępowania restrukturyzacyjnego kredyty i pożyczki bankowe mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Otwarcie i wprost wymieniono też postępowanie restrukturyzacyjne jako jeden ze sposobów uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Możliwość indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych dla odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych

Wprowadzono zmianę, która zakłada, że dla odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, podatnik ma możliwość indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 5-letni okres amortyzacji dla odwiertów wpisuje się w profil wydobywczych odwiertów niekonwencjonalnych. Zgodnie z modelem MF, w ciągu 5 lat eksploatowane jest 45 proc. zasobności odwiertu, zatem dla celów podatków dochodowych koszt zostanie skonsumowany po 5 latach przy zubożeniu zaledwie 45 proc. zasobności odwiertu. W przypadku odwiertów konwencjonalnych poziom eksploatacji w pierwszych 5 latach wydobycia jest znacznie niższy niż w przypadku odwiertów niekonwencjonalnych, zatem w tym zakresie stanowi to istotną preferencję podatkową.

Określenie daty powstania przychodu ze zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych

Określono datę powstania przychodu ze zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Dotychczas za przychody z kapitałów pieniężnych uważało się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, jeżeli zatem jakieś wierzytelności „należą się” podatnikowi, to oznacza to tym samym, że wierzytelności te są już wymagalne. Zatem, w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. dla momentu powstania obowiązku podatkowego istotne jest, w jakiej dacie podatnik (wierzyciel) może najwcześniej domagać się zapłaty z tytułu sprzedaży udziałów, czyli data wymagalności roszczenia z tego tytułu. Jednak w wyniku nowelizacji art. 17 ust. 1 pkt 6 i dodaniu art. 17 ust. 1ab przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów / akcji / papierów wartościowych. Oznacza to zatem co do zasady pogorszenie sytuacji podatkowej zbywców udziałów w porównaniu z wykładnią prezentowaną przez sądy administracyjne.

Nowe zasady opodatkowania odpraw lub odszkodowań stawką 70%

Wprowadzono nowe zasady opodatkowania dwóch kategorii dochodów osób fizycznych, po pierwsze, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, po drugie – odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania, bądź rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dochody z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Opodatkowaniu stawką w wysokości 70% podlegają również dochody z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania. Podatek jest pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Powyższe zasady opodatkowania mają zastosowanie do osób, dla których podmiotami zobowiązanymi do zapłaty danego świadczenia są spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Podstawowym celem wprowadzonych zmian jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów. Zmianę stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zaliczanie w koszty opłaty produktowej

Kwestię zaliczania w koszty opłaty produktowej uporządkowano w związku z uchyleniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) i wprowadzeniem do porządku prawnego ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688). Dotychczas nie uważało się za koszty uzyskania przychodów dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), z tym że kosztem uzyskania przychodów była poniesiona opłata, o której mowa w art. 64 ust. 2 tej ustawy. W wyniku zmiany za koszty uzyskania przychodów nie uważa się dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, o której mowa w art. 72 ust. 2 tej ustawy. Inaczej mówiąc, wprowadzający sprzęt może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę produktową, którą musiał wnieść za to, że nie osiągnął minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. Natomiast nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dodatkowa opłata produktowa, którą ustala marszałek województwa za niewykonanie decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

Pozostałe zmiany

1. Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczane mogą być: opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140), dalej jako u.r.p., oraz opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 28a ust. 1 u.r.p.. Jednakże w przypadku podwyższenia stawki tych opłat na podstawie art. 28a ust. 4 u.r.p. (w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przez co najmniej dwa kolejne lata), kosztem uzyskania przychodów będzie mogła być tylko ich połowa. Do kosztów uzyskania przychodów nie mogą za to być zaliczane opłaty za wprowadzenie pojazdu, o których mowa w art. 12 ust. 2 u.r.p., ponieważ opłaty te zostały zlikwidowane z początkiem 2016 r.

2. Wprowadzono zmiany, których celem jest dostosowanie regulacji w zakresie opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478).

3. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączono specjalny podatek węglowodorowy. Uzasadnieniem tego wyłączenia jest możliwość zaliczania do wydatków kwalifikowanych zapłaconego podatku dochodowego w części dotyczącej działalności wydobywczej.

4. Uchylono art. 24d, czyli przepis dotyczący kasowego rozliczenia „przeterminowanych” faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Poza względami fiskalnymi, przepis ten miał przyczynić się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców poprzez zniechęcenie nabywców do naruszania terminów płatności oraz narzucania długich terminów płatności. Rozwiązanie to nie spełniło jednak swojej funkcji. Podatnicy nie mają więc teraz obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty.

5. Wprowadzono zmiany dotyczące zwolnienia od podatku uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych oraz równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wypłaconego funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

źródło: Michał Malinowski, Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl