Podatek bankowy

Podatek bankowy

 

W piątek 15 stycznia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Jeszcze tego samego dnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw pod pozycją 68.

Ustawa wprowadza nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, zwany popularnie podatkiem od banków. Już za miesiąc luty banki będą musiały oddać fiskusowi 0,0366% swoich aktywów.

Przepisy zakazują też bankom podwyższania cen usług w związku z wprowadzeniem podatku (inna sprawa, że wiele banków podniosło opłaty przed wejściem w życie ustawy).

 

Podatnikami zobowiązanymi do płacenia nowego podatku będą:

 1. banki krajowe,
 2. oddziały banków zagranicznych,
 3. oddziały instytucji kredytowych,
 4. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 5. krajowe zakłady ubezpieczeń,
 6. krajowe zakłady reasekuracji,
 7. oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 8. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,
 9. instytucje pożyczkowych.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę:

 • 4 mld dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
 • 2 mld dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji
 • 200 mln dla instytucji pożyczkowych.

Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z „sektora bankowego”, obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Od podatku zwolnione są banki państwowe oraz podatnicy, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego wydała określone w ustawie decyzje.

Ustawa zwalnia od podatku również podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym

Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r.

Oczywiście przy okazji wprowadzenia nowego podatku trwają dyskusje nt. tego kto faktycznie poniesie koszty tego podatku. Ustawa przewiduje, że wprowadzenie podatku bankowego nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl