Ceny transferowe – priorytet kontroli w 2016 r.

Ceny transferowe – priorytet kontroli w 2016 r.

 

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że jednym z priorytetów na 2016 r. jakim będzie badanie cen transferowych. W I kwartale br. Ministerstwo skoncentruje się na rozbudowie własnych zasobów osobowych i pogłębieniu wiedzy na temat tych zjawisk. Natomiast w II kwartale 2016 r. zostaną przeprowadzone kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera.

W związku z tym, że w pierwszym kwartale Ministerstwo planuje jeszcze „odpuścić” to zachęca podatników do samodzielnego składania korekt w tym okresie. Warto ten czas wykorzystać również do przygotowania się do spodziewanej kontrolnej ofensywy fiskusa i wziąć udział w jednym z prowadzonych przeze mnie szkoleń z tematyki cen transferowych.

Jednocześnie Ministerstwo pochwaliło się sukcesami kontroli cen transferowych z ostatnich miesięcy.

 Ujawnione nieprawidłowości, potwierdzone w toku kontroli instancyjnej i sądowej oraz w postaci korekt deklaracji podatkowych, dotyczyły m.in.: 

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

Przykłady pokazują, że dla organu podatkowego nawet niewielka zmiana ceny może powodować znaczący przypis podatkowy.  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl