100 zmian dla firm

100 zmian dla firm

 

Rząd zaczyna realizować zapowiedziany program „100 zmian dla firm”. W założeniu zmiany mają przełożyć się na ułatwienie kontaktów z administracją, poprawę warunków prowadzenia działalności, ograniczanie obowiązków itp. Kilka dni temu Sejm przyjął ustawę „o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców”. Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która również wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Czy zmiany rzeczywiście ułatwią życie przedsiębiorcom?

 

Ustawa przyjęta przez Sejm wprowadza zmiany w kilku ustawach dotyczących przedsiębiorców. Wśród nowych regulacji znalazły się m.in.:

  • możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ,
  • przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej,
  • firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób,
  • zwiększa się limit zobowiązujący osoby fizyczne i spółki osobowe do prowadzenia ksiąg handlowych z 1,2 mln. euro do 2 mln. euro
  • zwiększa się też limit przychodów uprawniających do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 150 tys. euro do 250 tys. euro

Powyższe zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

Druga z ustaw, przyjęta właśnie przez rząd przyjmuje m. in.:

  • bardziej przejrzyste zasady zaskarżania bezczynności organów i przewlekłości postępowań za pomocą tzw. ponaglenia,
  • obowiązek informowania strony o niespełnieniu przez nią warunków pozwalających na uwzględnienie jej żądań, przed wydaniem decyzji odmownej, celem umożliwienia uzupełnienia braków przez stronę,
  • zniesienie konieczności wzywania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku, gdy strona zamierza złożyć skargę do sądu administracyjnego, np. na interpretację indywidualną,
  • administracyjne kary pieniężne będą adekwatne (proporcjonalne) do skali zaistniałych naruszeń prawa. Obecnie nakładanie takich kar bywa automatyczne, bez uwzględniania okoliczności danej sprawy, co powoduje odczucie, że administracja postępuje niesprawiedliwie. Nowe rozwiązania będą miały szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w przypadku których kary administracyjne wywierają istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Do Kodeksu postępowania administracyjnego zostanie wprowadzony oddzielny dział, w którym określone będą ogólne zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych (utworzony zostanie katalog przesłanek badanych przy nakładaniu kary przez organ i umożliwiających odstąpienie od wykonania kary), a także udzielania ulg w ich wykonaniu (odroczenie terminu wykonania kary, umorzenie kary, itp.).

Te regulacje mają obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.

To pierwsze ustawy, które realizują zapowiedziany program 100 zmian dla firm. W planach są dalsze zmiany, m. in. sukcesja jednoosobowej firmy, pakiet dla wierzyciela (zmiany, które mają ułatwić odzyskiwanie długów), reforma Głównego Urzędu Miar.

Z punktu widzenia doradcy podatkowego pozytywną zmianą jest z pewnością zwiększenie limitów dla „ryczałtowców” i zobowiązujące do prowadzenia ksiąg handlowych. Nie są to jednak żadne rewolucyjne zmiany, które rzeczywiście ułatwią życie przedsiębiorcom.Bardziej niepokoi szereg niekorzystnych zmian w przepisach podatkowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl