Wyższa amortyzacja i brak podatku od biletów lotniczych

Wyższa amortyzacja i brak podatku od biletów lotniczych

Od soboty 12.08.2017 r. obowiązuje nowelizacja ustaw o PIT i o CIT, która umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł.

Ponadto firmy kupujące bilety lotnicze nie muszą już pobierać podatku u źródła.

 

Głównym celem ustawy z 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest wprowadzenie ułatwień mających zachęcać przedsiębiorców do inwestycji. Ustawa wprowadza mechanizm jednorazowego rozliczania nakładów inwestycyjnych przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

 

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki transportu), nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość inwestycji w środek trwały będzie wynosić co najmniej 10 tys. zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tys. zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Ponadto znowelizowane przepisy umożliwiają także zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia takich środków trwałych, których dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych.

 

Wskazany w ustawie limit 100 tys. zł obejmuje sumę wpłat zarówno na poczet nabycia środków trwałych (zaliczek), jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych (zaliczka zostanie uwzględniona przez pomniejszenie kwoty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych). W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100 tys. zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników tej spółki.

 

Drugim zagadnieniem objętym zakresem nowelizacji są regulacje normujące zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa zakłada, że pobór 10 proc. zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w stosunku do przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. Dochody te będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT będą mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1.01.2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po 31.12.2016 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy, będą stosować przepisy w nowym brzmieniu do środków trwałych nabytych od 1.01.2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

W kwestii zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła ustawa obowiązuje od 12 sierpnia 2017 r.

1 Comment

  • by ada Posted 13 października, 2017 12:39 pm

    dobrze wiedzieć, że są takie zmiany

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl