Mniejszy podatek od pożyczek

Mniejszy podatek od pożyczek

Od Nowego Roku zmieniają się przepisy nie tylko w podatku dochodowym. Zmienią się też przepisy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pozyczek.

Obecnie standardowa stawka podatku od pożyczki wynosi 2%. Jednocześnie ustawa zawiera kilka zwolnień, i tak wolne od podatku są m. in. pożyczki udzielane:

1) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami z tzw grupy ) (najbliższa rodzina), w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł pod warunkiem:
– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
– udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym,
2) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,
3) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,

Od 2019 r. ustawodawca obniża stawkę podatku PCC do 0,5%. Jednocześnie ogranicza zwolnienie wskazane w pkt. 3, bo od nowego roku nie będą podlegały opodatkowaniu pożyczki między osobami „obcymi” tylko do wysokości 1000 zł.

Przykład

W 2018 r. osoby „obce” zawarły pożyczkę na kwotę 6000 zł. Ponieważ do kwoty 5000 zł pożyczka jest wolna od podatku to w tym przypadku nadwyżka 1000 zł podlega opodatkowaniu stawką 2% czyli podatek wyniesie 20 zł. Od 2019 r. kwota wolna od podatku wynosić będzie 1000 zł, a nadwyżka 5000 zł będzie opodatkowana stawką 0,5% więc podatek wyniesie 25 zł

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl