Podatek u źródła – zmiany od 2019 r.

Podatek u źródła – zmiany od 2019 r.

Podmioty kupujące usługi lub świadczenia niematerialne od kontrahentów zagranicznych często muszą odprowadzić do polskiego fiskusa podatek od wypłacanych należności. Takie opodatkowanie w wielu przypadkach jest niezgodne z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże możliwość zastosowania umowy i niepobranie podatku wymaga uzyskania od kontrahenta certyfikatu rezydencji. Od 2019 r. ustawodawca wprowadził zmiany i w zasadzie nie daje możliwości niepobrania podatku u źródła jeżeli suma wypłat dla danego podmiotu przekracza 2 mln. zł.

Jeżeli wypłaty nie przekroczą tej kwoty to obowiązki w zakresie poboru podatku u źródła pozostają w 2019 r. bez zmian.

Od należności przekraczających  2 000 000 zł podatnicy są obowiązani jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy według stawki podatku określonej w przepisach (z reguły 20%), bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zasadą od 2019 r. jest, że od należności przekraczających 2 mln. zł płatnik będzie musiał pobrać podatek od źródła bez względu na brzmienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie wystarczy również posiadanie certyfikatu rezydencji kontrahenta.

Przepisy przewidują jednak możliwość odzyskania podatku a także, po spełnieniu szczególnych warunków, niepobranie tego podatku.

Zwrot podatku

W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik (nierezydent) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. W przepisach wskazano wyraźnie, że z wnioskiem o zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności zwrócić się będzie mógł również płatnik, jeżeli wpłacił on podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. Zwrot podatku powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy. Jednakże w określonych sytuacjach, organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, którego celem jest weryfikacja zasadności zwrotu podatku. Gdy okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości, organ podatkowy zwróci podatek bez wydawania decyzji.

 

Możliwość niepobrania podatku

Przepisy wprowadzają możliwość, że nawet w sytuacji przekroczenia progu dwóch milionów złotych płatnik uprawniony będzie do zastosowania preferencyjnego opodatkowanie podatkiem u źródła w momencie wypłaty należności (relief at source).

 

„Uproszczenie” polega na złożeniu przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że posiada on (tj. płatnik) dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania lub zwolnienia z podatku. Oświadczenie to obejmować będzie również potwierdzenie braku wiedzy o istnieniu okoliczności wykluczających możliwość niepobrania podatku na podstawie przepisów prawa podatkowego. W praktyce więc niepobranie podatku u źródła od należności powyżej 2 mln zł możliwe będzie jedynie w sytuacji gdy polski podmiot ma zaufanie do swojego zagranicznego kontrahenta i posiadają wiedzę o spełnieniu przesłanek do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania (np. z uwagi na długotrwałe i przejrzyste relacje gospodarcze).

Przed złożeniem takiego oświadczenia, płatnik zobowiązany jest do zweryfikowania, czy nie występują okoliczności wykluczające możliwość niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowania zwolnienia lub stawek wynikających z przepisów szczególnych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Oświadczenie takie składać będzie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, najpóźniej w dniu wypłaty należności (np. dywidend lub odsetek). Oświadczenie składane będzie w określonej postaci elektronicznej.

 

Jednocześnie zagrożono sankcją odpowiedzialności karnej osobę składającej oświadczenie w imieniu płatnika w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 10% wypłacanych należności za przedstawienie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub niezweryfikowania okoliczności wykluczających możliwość niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce więc niepobranie podatku u źródła od należności przekraczających 2 mln zł od 2019 r. jest obarczone dużym ryzykiem.

 

Według danych Ministerstwa Finansów nowe regulacje w zakresie poboru podatku u źródła obejmą co najmniej 75% kwoty wypłacanych dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników nierezydentów. Ponieważ możliwość niepobrania podatku w przypadku należności przekraczających 2 mln zł obarczona jest dużym ryzykiem to zapewne w praktyce bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie odprowadzenie podatku do organu podatkowego a następnie występowanie o jego zwrot, w przypadkach, w których ten podatek jest niezgodny z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl