Przedsiębiorco zaplanuj swoje podatki

Przedsiębiorco zaplanuj swoje podatki

Do doradcy podatkowego często trafiają klienci planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozmowa z ekspertem pozwoli na wybór optymalnej w danym przypadku formy działalności zarówno pod względem formy prawnej jak i wysokości obciążeń podatkowych. Oczywiście, w każdym przypadku jest to porada bardzo indywidualna, biorąca pod uwagę charakter działalności gospodarczej, sytuację osobistą i majątkową przyszłego przedsiębiorcy a również… kwestie psychologiczne, związane chociażby ze skłonnością do podejmowania ryzyka.

W najbliższych dwóch artykułach postaram się pokazać na co zwrócić uwagę decydując się na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Celem działalności racjonalnego przedsiębiorcy powinno być osiąganie zysków. Realizacji tego celu służy szeroko rozumiana strategia gospodarcza. Jednym z jej elementów powinna być strategia podatkowa – takie usystematyzowane działanie przedsiębiorcy, które zmierza do minimalizowania obciążeń podatkowych.

Polityka podatkowa przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca może wpływać na wysokość zobowiązań podatkowych. Możliwości te są wprawdzie ograniczone przepisami, ale już na etapie planowania rozpoczęcia działalności należy przeanalizować kwestie podatkowe.

Mądra definicja mówi, że strategia podatkowa to przyjęcie określonego sposobu postępowania wobec otoczenia podatkowego i stanowi przejaw zarządzania podatkami.

Otoczenie podatkowe to nie tylko przepisy podatkowe i konieczność ich stosowania. Na otoczenie podatkowe przedsiębiorcy wpływają płaszczyzny:

 1. normatywna (system prawa podatkowego) – czyli właśnie przepisy prawa podatkowego, konieczność ich poznania i dostosowania się do nich; obciążenia podatkowe są też jednym z podstawowych elementów analizy zyskowności przedsiębiorstwa;
 2. organizacyjna (aparat skarbowy, sposób wprowadzania nowych przepisów, jednolitość stosowania przepisów) – powszechne są narzekania przedsiębiorców na fiskusa w Polsce, na długie procedury, stresujące kontrole itp.; jednym ze sposobów wpływania na płaszczyznę organizacyjną otoczenia podatkowego może być podjęcie decyzji o miejscu prowadzenia działalności, np. zlokalizowanie działalności za granicą;
 3. ekonomiczna (wysokość obciążeń podatkowych i wydatków z nimi związanych) – przepisy podatkowe pozwalają na wybór różnych rozwiązań, które mogą powodować znaczne różnice w wysokości obciążeń;
 4. psychologiczna (psychologiczny stosunek do podatków) – ta płaszczyzna wiąże się z tym, czy przedsiębiorca jest „aktywnym podatnikiem”, poszukuje najkorzystniej-szych rozwiązań, skłonny jest do podejmowania ryzyka sporu z fiskusem, czy też dąży przede wszystkim do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa przyjętych rozwiązań podatkowych.

Celem strategii podatkowej będzie z jednej strony minimalizacja ciężaru podatkowego, a z drugiej – dążenie do minimalizacji ryzyka podatkowego.

Oczywiście, minimalizacja wydatków podatkowych dotyczy nie tylko samego podatku, lecz także kosztów związanych z jego ustaleniem (obsługa księgowa) i odprowadzeniem.

 

Strategia podatkowa, jak wspomniałem wyżej, ma również na celu minimalizowanie ryzyka podatkowego. Ryzyko to związane jest z zaniżeniem kwot należnych fiskusowi, a co za tym idzie – z istnieniem groźby kar albo niewykorzystanymi możliwościami podatkowymi, na jakie pozwalają przepisy. Z ryzykiem podatkowym wiążą się oczywiście konsekwencje finansowe (wydatki na zarządzanie ryzykiem, konieczność dokonania dodatkowych wydatków z tytułu zaległości podatkowych i sankcji karnych) oraz niefinansowe (zagrożenie kontynuacji działalności, utrata zdolności kredytowej itp.).

Ryzyko podatkowe należy rozpatrywać w dwóch etapach jego powstawania. Może ono dotyczyć identyfikacji obowiązku podatkowego, czyli ustalenia, czy podatek w danej sytuacji powinien być zastosowany. Drugim obszarem ryzyka podatkowego jest ryzyko określenia zobowiązania podatkowego, czyli ryzyko związane z niepewnością co do pra-widłowości ustalenia kwoty zobowiązania podatkowego.

Należy też pamiętać o tym, że osoby, które są skłonne do podejmowania ryzyka, mogą postrzegać pewne rozwiązania podatkowe jako „ryzyko utraconych korzyści”.

Zazwyczaj dążenie do zmniejszenia ciężaru podatkowego wiąże się ze wzrostem ryzyka podatkowego.

 

Przykład:

Z sondażu przeprowadzonego przez PBS DGA wynika, że ponad połowa firm ma problemy z ustaleniem, które niepieniężne świadczenia dla pracowników powinny być opodatkowane, a które – nie. Wielu pracodawców stwierdza, że zrezygnowało z przyznawania pracownikom takich świadczeń, jak pakiety medyczne, szkolenia, samochód służbowy, telefon komórkowy – właśnie ze względu na wątpliwości podatkowe.

 

Firmy oceniają więc, że dążenie do zmniejszenia obciążeń podatkowych wiąże się w tym przypadku ze zbyt dużym ryzykiem.

W niektórych sytuacjach powiązanie minimalizacji ryzyka i wydatków podatkowych jest możliwe. Na przykład wybór karty podatkowej przez handlowca może się wiązać zarówno ze zmniejszeniem podatku, jak i minimalizacją ryzyka podatkowego – proste zasady ustalenia właściwego podatku zmniejszają ryzyko, a jednocześnie stawka karty podatkowej może okazać się korzystniejsza niż wysokość podatku ustalona przy zastosowaniu innych form opodatkowania.

 

Zmniejszanie obciążeń podatkowych poprzez wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania działalności

Wybór formy prawnej przedsiębiorcy

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą oczekuje spełnienia różnych celów. Przedmiot i zakres działalności wpływają na formę prowadzonej działalności. Polskie przepisy pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach:

 • indywidualna działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka partnerska,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,
 • oddział,
 • przedstawicielstwo.

Pod względem podatkowym przedstawione formy działalności gospodarczej mogą podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych bądź od osób prawnych. Wybór formy działalności gospodarczej może być determinowany zakresem obowiązków i wysokością stawek podatkowych.

 

W kolejnym tekście napiszę jakie formy opodatkowania przewidziane są dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl