Praca w Polsce dla zagranicznego pracodawcy

Praca w Polsce dla zagranicznego pracodawcy

Pracownicy zatrudnieni przez polskich pracodawców nie mają obowiązków odprowadzania zaliczek na podatek czy składek ubezpieczeniowych bo obowiązki te wypełnia pracodawca. Sytuacja się jednak zmienia gdy osoba pracująca w Polsce jest zatrudniona przez zagranicznego pracodawcę, który nie ma oddziału w Polsce.

W takiej sytuacji na pracownika spadają obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek, a niekiedy również składek ubezpieczeniowych.

W dzisiejszym artykule o obowiązkach ciążących na pracowniku zatrudnionym w Polsce przez zagranicznego pracodawcę.

 

Wykonywanie w Polsce pracy przez osobę mieszkającą w naszym kraju wiąże się z wypełnianiem obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Obowiązki podatkowe ciążą na samym pracowniku. Obowiązki w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ciążą na pracodawcy ale po zawarciu umowy o przejęciu obowiązków płatnika mogą zostać przeniesione na samego pracownika.

Podatki

Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie.

Ponieważ mówimy tutaj o osobach, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i wykonujących pracę na terytorium Polski to ich wynagrodzenie podlega w związku z tym opodatkowaniu tylko w Polsce.

Oznacza to, że do tych dochodów będą miały zastosowanie tylko polskie przepisy podatkowe.

Zgodnie z art. 44 ust 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Ponieważ zagraniczny pracodawca nie jest płatnikiem w Polsce to oznacza, że sam pracownik ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek.

Podatnik ma obowiązek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (obecnie jest to 17%). Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

 

Składki ubezpieczeniowe

Jeżeli pracodawca jest podmiotem mającym siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej to do ustalenia, w którym państwie pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom stosuje się przepisy:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej: rozporządzenie 883/2004),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej: rozporządzenie wykonawcze 987/2009).

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia 883/2004 osoby, do których stosuje się to rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.

Zgodnie z zasadą jednego ustawodawstwa pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu w tym państwie, w którym pracuje, nawet jeżeli siedziba pracodawcy oraz jego miejsce zamieszkania znajdują się w innym państwie.

Ponieważ mówimy o pracownikach, którzy wykonują pracę na terytorium Polski to zgodnie z tym przepisem podlegają oni ubezpieczeniom w Polsce.

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia wykonawczego 987/2009 pracodawca, którego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza terytorium właściwego państwa członkowskiego, jest zobowiązany do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z ustawodawstwa mającego zastosowanie do jego pracowników, w szczególności obowiązku zapłacenia składek przewidzianych w tym ustawodawstwie, tak jakby jego siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajdowały się we właściwym państwie członkowskim.

Przepisy nakładają więc obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych na pracodawcę. Istnieje jednak możliwość przejęcia tych obowiązków przez samego pracownika.

Przepisy rozporządzenia wykonawczego 987/2009 przewidują, że pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że spoczywający na pracodawcy obowiązek zapłacenia składek może być wypełniany w jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca powiadamia instytucję właściwą tego państwa członkowskiego o dokonanych uzgodnieniach.

Tak więc zagraniczny pracodawca zatrudniający na terytorium Polski pracownika zawiera z pracownikiem oddzielną umowę „o przejęcie obowiązków płatnika”. O zawarciu takiej umowy informuje instytucję ZUS w Polsce i na tej podstawie pracownik będzie wypełniał obowiązki płatnika, odprowadzając składki zgodnie z polskimi przepisami, czyli w części dotyczącej zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

 

Na podstawie umowy zawartej z pracodawcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii pracownik staje się płatnikiem składek. Zgłoszenia dokonuje we właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania oddziale (inspektoracie) ZUS.

Pracownik pełniący obowiązki płatnika składek w imieniu pracodawcy zagranicznego musi posiadać NIP. Pracownik będący obywatelem Polski wykorzystuje do tego celu osobisty NIP.

Zadaniem pracownika pełniącego rolę płatnika jest wypełnienie obowiązku zgłoszeniowego. Polega on na zgłoszeniu się pracownika do właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania jednostki ZUS z:

 • kopią zawartej z pracodawcą zagranicznym umowy o przejęciu obowiązków płatnika,
 • kopią decyzji o nadaniu NIP,

oraz na wypełnieniu dwóch formularzy, tj. ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, gdy podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) oraz ZUS ZAA, w których jako dane identyfikacyjne płatnika (blok II) podaje NIP, PESEL, nazwisko i imię.

 

Podsumowanie

Osoby wykonujące na terytorium Polski pracę dla zagranicznych pracodawców muszą samodzielnie odprowadzać zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Nierzadko też będą też odprowadzali składki ubezpieczeniowe.

22 Comments

 • by Magda Posted 29 lipca, 2020 1:38 pm

  Czy pracownik może zgłosić się do ZUS posiadając jedynie numer PESEL?

  • by Mariusz Makowski Posted 17 sierpnia, 2020 10:11 am

   Cudzoziemiec nie musi mieć nr PESEL by zostać zgłoszonym do ZUS

 • by Karolina Posted 18 grudnia, 2020 11:31 pm

  Dzień dobry, a co z PPK w takiej sytuacji?

  • by Mariusz Makowski Posted 29 grudnia, 2020 10:44 am

   Zagraniczny pracodawca nie podlega pod polskie przepisy PPK

 • by Maciej Przybycień Posted 5 stycznia, 2021 6:38 pm

  Osoba mająca Polską rezydencje podatkową, pracuje dla firmy z UK (praca zdalna). Czy w chwili obecnej pracodawca z UK (lub w jego imieniu pracownik) musi zgłosić się do Zus jako płatnik składek ?

  • by Krzysztof Posted 1 października, 2021 2:51 pm

   Czy dostal pan odpowiedz na to pytanie, jestem w podobnej sytuacji?

   • by Mariusz Makowski Posted 5 października, 2021 11:06 am

    Wielka Brytania, mimo iż formalnie nie jest już w UE nadal stosuje przepisy o koordynacji ubezpieczeń – oznacza to, że praca w Polsce dla brytyjskiego pracodawcy rodzi obowiązek ubezpieczeń w Polsce – składki powinien odprowadzać pracodawca, ale po zawarciu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o przejęcie obowiązków płatnika składki mogą być odprowadzane przez samego pracownika

    • by Kasia Posted 12 października, 2021 7:51 pm

     Dobry wieczor, obecnie jestem na okresie wypowiedzenia z firmy z UK i jednoczesnie przechodze na polska rezydencje podatkowa na ostatnie 2 miesiace tego okresu. Czy rowniez musze zawrzec z pracodawca taka umowe o przejecie obowiazkow platnika skladek? Czy umowa rowniez musi zawierac przejecie obowiazkow platnika PIT?

     • by Mariusz Makowski Posted 20 listopada, 2021 7:25 pm

      Nie ma obowiązku zawierania umowy o przejęciu obowiązków płatnika – obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych ciąży co do zasady na pracodawcy

 • by Marta Posted 14 lutego, 2021 9:34 pm

  A jak jest z chorobowym i wolnym? Które prawo obowiazuje? Jak jest w umowie o pracę czy według polskiego prawa?
  Chodzi o pracodawcę ang.

 • by Martyna Posted 19 lutego, 2021 2:36 pm

  Dzień dobry,
  w którym miejscu wykazać w PIT-36 umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy? Czy łączy się te dochody z polskimi i wykazuje w poz. 67? czy jako działalność wykonywana osobiście w poz. 88?

 • by Michał Posted 7 marca, 2021 10:50 pm

  Witam, co robimy z składkami ZUS, jeśli świadczymy pracę zdalną dla spółki amerykańskiej, bez rejestracji w Polsce na potrzeby ZUS?

 • by rafal Posted 21 marca, 2022 7:26 pm

  a co z ulga PIT -2 ? mozna stosowac czy nie?

  • by Mariusz Makowski Posted 22 marca, 2022 2:00 pm

   Niestety, nie – należy pobierać zaliczkę wg stawki 17%. Kwotę wolną odzyska się w zeznaniu rocznym

 • by Adam Posted 20 kwietnia, 2022 12:54 am

  Dzien dobry. Mam podwojne obywatelstwo (polskie i amerykanskie). Obecnie mieszkam w USA, ale praca ktora wykonuje dla amerykanskiego pracodawcy od ponad roku jest wykonywana zdalnie. Rozwazam powrot do kraju i kontynujacje pracy dla tegoz pracodawcy z terytorium Polski (amerykanski pracodawca wstepnioe wyrazil na to zgode). Czy gdybym sie na to zdecydowal to czy musialbym placic podatki w Polsce? Osobiscie wolalbym placic podatki jak dotychczas (tzn federalne i stanowe podatki USA).

  • by Mariusz Makowski Posted 8 maja, 2022 1:20 pm

   Odpowiedź będzie zależała od tego, w którym państwie ma Pan miejsce zamieszkania

 • by Marta Posted 29 listopada, 2022 3:29 pm

  Dzień dobry, pracownik – umowa o pracę, pracodawca z Anglii. Pracownik mieszka w Polsce – praca zdalna. Podpisano umowę o przejęciu obowiązków płatnika. Pracownik samodzielnie wylicza podatek i ZUS. Robiona jest tradycyjna lista płac, tradycyjny RCA, DRA do ZUS – tylko odpowiedni kod pracownika. Do tej pory wpłacał zaliczki na podatek jako PIT4. Na koniec roku był składany PIT11 (umowa trwa już od połowy 2021). Zeznanie roczne PIT37. Jak na razie US nic nie zakwestionował. Ale czy postępowanie jest prawidłowe? Ostatnio doszły słuchy, że powinny być zaliczki jako PIT53 a na koniec roku PIT36. Które postępowanie jest poprawne?

  • by Mariusz Makowski Posted 2 stycznia, 2023 11:44 am

   Powinien być PIT-36. Natomiast brytyjski pracodawca, jeśli nie ma oddziału w Polsce to nie ma obowiązku sporządzać PIT-11

 • by Kinga Posted 15 grudnia, 2022 1:32 pm

  A akta osobowe mają być prowadzone według polskich przepisów czy zagranicznego pracodawcy?

 • by mick Posted 4 stycznia, 2023 1:25 pm

  Praca zdalna w Polsce dla irlandzkiego pracodawcy. Pracodawca nie zawarł umowy o przejęciu obowiązków płatnika przez pracownika. Brak oddziału w PL. Fakt ubezpieczenia ciąży nadal na pracodawcy czy na pracowniku? Jako pracodawca powinien podpisac umowe z pracownikiem. Jesli tego nie zrobił to można tylko wypełnić obowiązki podatkowe ???

  • by Mariusz Makowski Posted 23 stycznia, 2023 11:25 am

   Obowiązki ubezpieczeniowe ciążą na pracodawcy. Niewykluczone jednak, że odprowadza on składki nadal w Irlandii

 • by Monika Posted 11 lipca, 2023 9:27 pm

  Dzień dobry, pracownik wykonuje pracę zdalną jako kontraktor dla firmy w USA. Kraj rezydencji to Polska i tu są płacone podatki. Co z urlopem macierzyńskim? W Polsce przeysługuje łącznie 52 tyg., w USA 2. Czy w związku z płaceniem podatków w Polsce, przysługuje urlop 52 tyg i jego wysokość dorównuje wynagrodzeniu otrzymywanemu w USA? Czy można być na macierzyńskim a jednocześnie dalej świadczyć pracę jako kontraktora?

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl