Pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem

Pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem

 

Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez zawierania umowy. Taka sytuacja będzie oznaczała, że Brytyjczycy staną się wówczas obywatelami „państwa trzeciego”. Będzie to oczywiście miało wpływ na warunki ich przyjazdu i pobytu w Polsce oraz na podejmowanie pracy.

Polski ustawodawca przygotował przepisy regulujące sytuację obywateli Wielkiej Brytanii w sytuacji gdy kraj ten wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy.

Ustawa z 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622) określa m. in:

  1. zasady pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin,
  2. prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsię-biorcę zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa świadczącego usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. delegowania pracownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Zjednoczonego Królestwa,
  4. uczestnictwa osób ze Zjednoczonego Królestwa w obrocie gospodarczym.

Pobyt obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

Ustawa przewiduje, że pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka rodziny, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. uważa się za legalny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Generalnie przyjmuje się, że jeżeli w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy obywatel Wielkiej Brytanii legalnie przebywał w Polsce (zarejestrował pobyt lub miał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu) to w dniu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE ta osoba nadal legalnie przebywa w Polsce.

Jednocześnie na wniosek tej osoby udzielone zostanie jej zezwolenie na pobyt czasowy.

Praca obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

Ustawa reguluje również kwestie podejmowania pracy na terytorium Polski przez obywateli Wielkiej Brytanii po wystąpieniu tego kraju z Unii Europejskiej.

Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uważany za legalny są uprawnieni do wykonywania:

1) pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatel polski, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy:

  1. wykonywali działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) albo działalność ta była zawieszona oraz
  2. posiadali wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z faktem, że przed Brexitem legalnie przebywał w Polsce mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec, który jest uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa i jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy został czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności po-siadania zezwolenia na pracę nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przepisy przewidują, że obywatele Wielkiej Brytanii, którzy przed wystąpieniem tego kraju przebywali i pracowali w Polsce nadal będą mieli do tego prawo po brexicie.

Natomiast obywatele Wielkiej Brytanii, którzy po brexicie będą chcieli przyjechać i pracować w Polsce będą traktowani tak jak obywatele państw trzecich, czyli co do zasady będą musieli zalegalizować swój pobyt i uzyskać zezwolenie na pracę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl