Polski Ład – zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań

Polski Ład – zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań

Nie da się nie zauważyć, że najgoręcej dyskutowanymi kwestiami podatkowymi w ostatnim czasie jest Polski Ład – ustawa podatkowa rewolucjonizująca system podatkowy, która została właśnie skierowana do pierwszego czytania w Sejmie.

Czas więc na czytanie i analizowanie tych przepisów. Oczywiście, nie wiemy czy i w jakiej formie te przepisy zaczną obowiązywać od 2022 r. – ustawodawca ma czas do końca listopada na przyjęcie przepisów, warto jednak wiedzieć czego można się spodziewać.

W swoich tekstach będę pisał oczywiście o najważniejszych zmianach, które będą dotyczyły w praktyce wszystkich podatników. Chciałbym jednak zwrócić też uwagę na mniejsze zmiany, które w natłoku zmian i komentarzy do nich mogą gdzieś umknąć.

Dziś właśnie o takiej „drobnej” ale bardzo ważnej dla tysięcy podatników zmianie.


Zwolnienie dla odsetek od świadczeń wolnych od podatku

Wśród nowych zwolnień podatkowych, które miałyby wejść w życie od 2022 r. pojawiła się (art. 21 ust. 1 pkt 95b) nowość:

„Wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.”

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od PIT szereg świadczeń, m. in. odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzone przez sądy z różnych tytułów. Problemem jednak jest sytuacja gdy świadczenie takie zostanie wypłacone po terminie wraz z odsetkami. Dotychczasowe przepisy o PIT nie wskazują bowiem w jaki sposób należy traktować odsetki za opóźnienie w wypłacie tych świadczeń.

W związku z tym, jak się można domyśleć, kwestia opodatkowania lub nie odsetek od świadczeń wolnych od podatku jest źródłem sporów z organami podatkowymi.  O tych sporach pisałem między innymi w tym tekście

Niestety, w ostatnim czasie sądy prezentowały stanowisko, zgodnie z którym nie można stosować przepisów dotyczących zwolnienia od PIT odszkodowań do odsetek za opóźnienie, gdyż w zwolnieniach PIT ustawodawca wskazuje enumeratywnie kilka rodzajów odsetek i w związku z tym tylko takie odsetki mogą korzystać ze zwolnienia.

Takie stanowisko przedstawia na przykład Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia tego roku (II FSK 2435/18), w którym stwierdzono:

„Odsetki z tytułu opóźnienia dłużnika co do spełnienia świadczenia pieniężnego powinny być zaliczone do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.) i nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f.”

Na kwestię opodatkowania odsetek od odszkodowań i zadośćuczynień zwracał też uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich zwracając się do Ministerstwa Finansów w 2019 r. i 2021 r. (wystąpienie nr V.511.119.2021.EG):

„Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zabiega o podjęcie prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw wobec takiego stanu prawodawstwa, w którym osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ofiary wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na ich rzecz należności. Trudno w tych przypadkach doszukać się ratio legis w opodatkowaniu odsetek od świadczeń, które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku.”

Propozycja zwolnienia odsetek wypłacanych od świadczeń, które są wolne od podatku jest z pewnością zmianą wyczekiwaną przez wielu podatników. Zmiana ta miałaby wejść w życie od 2022 r., w związku z tym zapewne będą pojawiały się pytania o odsetki, które podatnicy otrzymali do końca 2021 r.

Najprawdopodobniej organy podatkowe będą stały na stanowisku, że zwolnienie obowiązuje od 2022 r., w związku z tym odsetki wypłacone wcześniej nie korzystają ze zwolnienia. Można jednak pokusić się o interpretację, że zmiana wprowadzona od 2022 r. ma jedynie charakter wyjaśniający, czyli że odsetki od świadczeń, które są wolne od podatku „od zawsze” były wolne od podatku a zmiana ustawy ma jedynie na celu zakończenie sporów w tym zakresie.

Czas pokaże czy zdaniem sądów administracyjnych zwolnienie wprowadzone od 2022 r. ma również zastosowanie do odsetek otrzymanych do końca 2021 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl