Rozłożenie na raty

Rozłożenie na raty

 

Zdarza się, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zapłacić podatku czy też zaległości podatkowej w terminie. Konsekwencje niezapłacenia należności w terminie są dotkliwe: urząd nalicza odsetki, możemy też zostać również ukarani mandatem (nie płacenie podatków w terminie jest wykroczeniem a przy dużych kwotach nawet przestępstwem). Urząd skarbowy ma też uprawnienia i możliwości by swoje należności od nas wyegzekwować (np. poprzez zajęcie wynagrodzenia). By uniknąć tych przykrych konsekwencji możemy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania.

Ponieważ ulgi takie są odstępstwem od zasady, że wszyscy płacą podatki, stąd przyznawane są one w wyjątkowych okolicznościach. Podatnik może zwrócić się o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności bądź umorzenie. Stosunkowo najłatwiej uzyskać jest rozłożenie podatku lub zaległości na raty. W dzisiejszym artykule o tym kto może wystąpić o tę ulgę, jakie warunki należy spełnić oraz jak napisać wniosek.

Na umotywowany wniosek naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową lub podatek na raty.

Z wnioskiem o rozłożenie na raty może wystąpić podatnik, płatnik oraz inkasent w odniesieniu do należności od nich przypadających, a także spadkobierca podatnika lub płatnika oraz osoba trzecia.

 

Podstawą do uwzględnienia wniosku są sytuacje uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Oba pojęcia nie zostały sprecyzowane w przepisach ordynacji podatkowej. Uogólniając, interes publiczny oznacza konieczność respektowania wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji. Ważny interes podatnika to przede wszystkim taka sytuacja, która z powodów nadzwyczajnych, losowych nie pozwala na uregulowanie należności podatkowych.

 

Zarówno kryterium ważnego interesu podatnika, jak i interesu publicznego musi być oceniane przez organy podatkowe indywidualnie. Dlatego w każdej sytuacji organ będzie uwzględniał okoliczności konkretnej sprawy. Aby ustalić ważny interes podatnika organ powinien sprawdzić przede wszystkim jego sytuację majątkową oraz to, jakie skutki dla podatnika i jego rodziny wywołałaby konieczność zapłacenia podatku. Okolicznościami przemawiającymi za przyznaniem ulgi w postaci rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej może być poza trudną sytuacją finansową również sytuacja zdrowotna podatnika będąca następstwem zdarzeń losowych uniemożliwiających podatnikowi zapłatę podatku. Z drugiej jednak strony, organ podatkowy musi pamiętać, że nie można podatnika zbyt pochopnie zwalniać z obowiązku zapłaty podatku. Dlatego nie każdy interes podatnika będzie automatycznie podlegał ochronie, a jedynie taki, który zagraża egzystencji podatnika.

 

Organ podatkowy może rozłożyć na raty:

 

·         zapłatę podatku,

·         zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

·         odsetki określone w decyzji.

 

Wniosek

W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić czy zwraca się o rozłożenie na raty podatku czy tez zaległości podatkowej (zaległością podatkową staje się podatek nie zapłacony w terminie)

 

 Elementy wniosku

 

OZNACZANIE WNIOSKODAWCY. We wniosku należy podać imię i nazwisko osoby wnioskującej, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy organizacji niemającej osobowości prawnej konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby albo miejsca prowadzenia działalności oraz numerów NIP i REGON. Warto pamiętać, że jeżeli wniosek nie zawiera adresu, organ może pozostawić go bez rozpatrzenia.

 

 OZNACZANIE ORGANU. Należy określić organ podatkowy, do którego kierowana jest prośba, podając nazwę organu i jego adres. Wniosek adresujemy do naczelnika.

 

 ZAKRES ¯¡DANIA. Wniosek powinien zawierać informację, o co wnioskujemy. Wniosek może, ale nie musi, zawierać propozycję terminów płatności rat. Najczęściej jednak organ podatkowy wzywa podatnika do określenia terminów i wysokości rat w sytuacji gdy nie określił ich we wniosku.

 

UZASADNIENIE. Podatnik powinien podać okoliczności uzasadniające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Powinien opisać swoją sytuację, przedstawić powody, dla których nie może zapłacić podatku, i wskazać okoliczności, które uzasadniają rozłożenie na raty płatności.

 

ZAŁĄCZNIKI. W uzasadnieniu wniosku pomocne będą dokumenty potwierdzające przedstawione fakty. Mogą to być np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z zakładu pracy czy potwierdzające status bezrobotnego itp. Załączniki należy wymienić we wniosku i oryginały dokumentów lub kopie dołączyć do niego. 

  

Wniosek może zostać przez organ podatkowy rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie. W obu przypadkach wnioskodawca musi pamiętać o swoich obowiązkach i o przysługujących mu prawach.

 

 

 Odpowiedź negatywna 

W przypadku odpowiedzi negatywnej podatnik ma prawo kwestionować rozstrzygnięcie organu I instancji, czyli naczelnika urzędu skarbowego. Decyzję negatywną, tak jak każdą inną decyzję, można zakwestionować w trybie odwołania do II instancji (czyli od decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dyrektora izby skarbowej), a następnie – ewentualnie – można skierować sprawę do sądu administracyjnego.

 

 

 Odpowiedź pozytywna 

Bardzo ważne są też obowiązki podatnika w przypadku decyzji pozytywnej. Rozłożenie na raty płatności należności podatkowych nie oznacza, że nie trzeba ich uiszczać. Podatek czy zaległość muszą być zapłacone, a jedyne, co zyskuje podatnik, to przesunięcie w czasie tego obowiązku. W razie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej nowym terminem płatności należności będzie dla podatnika dzień, w którym, zgodnie z decyzją organu podatkowego, powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę. Oznacza to, że podatnik musi płacić podatek w nowych terminach płatności wskazanych w decyzji. Jeżeli podatnik zaniedba ten obowiązek i w terminie określonym w decyzji nie zapłaci którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej ratą staje się odpowiednio termin pierwotny.

 

Tutaj znajdą Państwo wzór wniosku o rozłożenie na raty.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciołka 13 lok. 207

Warszawa, mazowieckie

Telefon: +48 513 14 11 11

E-mail: makowski@doradca-podatkowy.net.pl